1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИПоняття та ознаки державної служби

магниевый скраб beletage

Державна служба може бути розглянута в декількох аспектах:соціальному, тобто державна служба як соціальна категорія — це про-фесійне здійснення за дорученням держави громадсько-корисної діяль-ності особами, які обіймають посади в державних організаціях;

політичному — як діяльність з реалізації державної політики, досяг-нення відпрацьованих усіма політичними силами державно-політичних ці-лей і завдань у суспільстві і державі;

соціологічному — це практична реалізація функцій держави, компе-тенції державних органів;

правовому — юридичне встановлення державно-службових відно-син, при реалізації яких і досягається практичне виконання посадовихобов'язків, повноважень службовців і компетенції державних органів.

Щодо поняття державної служби в Україні необхідно зазначити, щовідповідно до ст.1 Закону України «Про державну службу» під нею необ-хідно розуміти професійну діяльність осіб, які обіймають посади в держав-них органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функційдержави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Разом з тим необхідно зазначити, що в теорії адміністративного права іс-нує набагато більше визначень ніж їх пропонує український законодавець.

До ознак державної служби можна зарахувати такі [21, с.64]:

це різновид державної, суспільно-корисної діяльності;

здійснюється на професійній основі особами, які обіймають посадив державних органах;

спрямована на практичне виконання завдань та функцій держави;

за виконану роботу особи отримують державну платню.

Завдання та функції державної служби

Одним із завдань державної служби є досягнення стійкості засаді цілісності держави. Державний апарат має поряд з виконанням вимогКонституції та законів України виконувати постанови органів державногоуправління. У цьому полягає основний обов'язок держслужби, який забез-печує управління державою.

Ще одним вагомим завданням державної служби є забезпечення ефек-тивності діяльності державних органів на основі постійного вдосконаленняфункціонування апарату, впровадження нових досягнень науки, прогре-сивних методів вирішення управлінських завдань.

До завдань державної служби можна віднести також подальшу демо-кратизацію шляхів формування та діяльності апарату, викорінення бюро-кратизму, протекціонізму, корупції, створення соціальних, правових та ін-ших умов, необхідних для успішної роботи чиновників.

Функції, притаманні державній службі як суспільному інституту, відо-бражають її роль і призначення в суспільстві. Вона має забезпечити ефек-тивне функціонування усіх трьох гілок влади, з її допомогою можуть бутиреалізовані інтереси, права і свободи громадян.

До головних функцій державної служби належать, зокрема:

забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільни-ми процесами;

залучення до державної служби та утримання на ній найбільш ком-петентних і відданих справі кадрів;

побудову кар'єри та просування по службі на основі особистих якос-тей, заслуг і результатів роботи державних службовців;

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікаціїперсоналу державної служби;

здійснення ефективного управління державною службою;

забезпечення зв'язків з громадськістю.

Принципи державної служби

Принципи державної служби вперше були сформульовані в ЗаконіУкраїни «Про державну службу». Вони закріплюються також в інших норма-тивних актах: у Конституції України, Законах України, Указах Президента,постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України.

Проаналізувавши існуючі точки зору щодо принципів державної служ-би, ми дійшли висновку, що більшість науковців вказує лише на основні, якізнайшли закріплення в Законі України «Про державну службу», на такі як:

служіння народу України;

гуманізму і соціальної справедливості;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відда-ності справі;

дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіо-нального самоврядування;

демократизму і законності;

пріоритету прав людину і громадянина;

персональної відповідальності за виконання службових обов'язків ідисципліни;

дотримання прав підприємств, установ і організацій та об'єднаньгромадян;

загальнодоступність державної служби;

рівність прав громадян на державну службу;

змінюваність державних службовців.

Види державної служби

Вивчаючи питання про види державної служби, слід мати на увазі, щона законодавчому рівні це питання в Україні не врегульоване [15, с.25].Немає єдиної думки з цього приводу і в науці. Найчастіше державну служ-бу класифікують на такі види, як:

службу в органах законодавчої, виконавчої та судової влади;

цивільну та мілітаризовану (воєнну) службу;

цивільну (в органах законодавчої, виконавчої влади) та спеціалізо-вану (військову, дипломатичну, митну, в правоохоронних органахта ін.).

Для мілітаризованої служби притаманні такі ознаки:

професійним обов'язком цієї категорії осіб є захист життя і здоров'ялюдей;

забезпечення безпеки громадян і встановленого порядку управління,матеріальних цінностей;

охорона громадського порядку і правопорядку;

на державну службу мілітаризованого характеру поступають, як прави-ло, після досягнення вісімнадцяти років (виключенням є навчання в спеці-алізованих відомчих навчальних закладах);

наявність спеціальних особливих дисциплінарних статутів, положеньпро дисципліну;

ці службовці мають особливі умови вступу на службу, її проходжен-ня, присвоєння спеціальних звань, проведення атестації і припиненняслужби;

особливий порядок притягнення до правової відповідальності (особли-во адміністративної і матеріальної).

У науковій літературі можна зустріти також класифікацію цивільноїслужби на:

загально-функціональну (тобто діяльність, яка не відрізняється сво-єю специфікою, має загальний характер);

спеціальну (судова, дипломатична, діяльність державногонотаріуса).

Цивільна і мілітаризовані служби можуть включати в себе різні підви-ди, які об'єктивно необхідні державі і створені для реалізації спеціальнихфункцій і особливої внутрішньогалузевої компетенції.

Правове регулювання державної служби

Щодо правового регулювання державної служби необхідно зазначити,що її джерелами є:

Конституція України (визначає головні принципи державної служби,статус Президента України, Голови Верховної Ради та його заступни-ків, народних депутатів України, Прем'єр Міністра України, членівКабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного судутощо. Крім того статус цих осіб визначається низкою законів);

Закони України: «Про державну службу», «Про Президента України»,«Про боротьбу з корупцією», «Про дипломатичні ранги України»,«Про статус суддів», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про дер-жавну податкову службу», «Про державну виконавчу службу»,«Про загальний військовий обов'язок і військову службу», СтатутиЗбройний Сил України, кодифікованими законодавчими актамитощо.

Положення, затверджені постановами Кабінету Міністрів України:«Про проходження служби рядовим і начальницьким складом ор-ганів внутрішніх справ України», «Про порядок обчислення вислугироків, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особамофіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбов-цям надстрокової служби та військової служби за контрактом, осо-бам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ тачленам їх сімей», «Про Головне управління державної служби приКабінеті Міністрів України».

Укази Президента України, які затверджують: «Положення про про-ходження військової служби особами офіцерського складу, прапор-щиками (мічманами) Збройних Сил України» та ін.

Накази керівників центральних органів виконавчої влади, яківрегульовують деякі питання державної служби в органах, їмпідпорядкованим.

Одним з основних законодавчих актів у зазначеній сфері є ЗаконУкраїни «Про державну службу», прийнятий у грудні 1993 р. Він спрямова-ний на врегулювання суспільних відносин, що охоплюють діяльність дер-жави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціаль-них умов реалізації громадянами України права на державну службу. Вінє першим законодавчим актом в історії України, спрямованим на врегулю-вання однієї із найважливіших сторін діяльності держави. У ньому впершена офіційному рівні сформульовано поняття державної служби, загальнізасади її проходження в Україні, поняття посадової особи. Уперше у зако-нодавстві України про державну службу закріплено етику поведінки дер-жавного службовця, що має велике теоретичне та практичне значення.