ВСТУП

магниевый скраб beletage

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузейправа і профілюючих юридичних дисциплін, яка вивчає суспільні відноси-ни у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих від-носин. Тобто це галузь правової системи України, що покликана регулюва-ти особливу групу суспільних відносин, головна особливість яких полягає утому, що вони виникають, змінюються та припиняються у сфері державно-го управління. Це одна з найбільших галузей національного права, нормикотрого регулюють різноманітні суспільні відносини в найбільш багатосто-ронній соціальній сфері — у сфері функціонування виконавчої влади.

Норми адміністративного права: впорядковують та закріплюють най-більш доцільні суспільні відносини, охороняють ці відносини; витискуютьзі сфери управління суспільні відносини, що не відповідають сучаснимумовам; сприяють виникненню та розвитку нових інститутів упорядкуваннясуспільного життя.

Крім структур виконавчої влади, нормами адміністративного прававрегульовується діяльність місцевого самоврядування, державних і недер-жавних підприємств, установ, організацій.

Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачі-пали питання адміністративно-правового регулювання [18, с.49]. Нас ото-чує велика кількість правил, що визначають нашу поведінку у громадськихмісцях, закладах, транспорті тощо, які у більшості своїй також належать доцієї сфери правового регулювання.

Адміністративне право увійшло в побут і свідомість кожної людини.Воно є живим, глибоко укоріненим у суспільство. Вплив вищезазначенихнорм відчувають на собі як конкретні фізичні особи, так і юридичні.

Вивчення даної дисципліни слід розпочинати з того, що вона, як і кон-ституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в держа-ві, тобто є правом державного управління, що передбачає владний впливдержави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні сус-пільні відносини.

У всі часи це право так чи інакше пов'язувалося з публічною владоюдержави, із взаємодією її органів з громадянами та іншими учасникамисуспільних відносин.

Подолавши свого часу предметну обмеженість власного джерела — такзваного «поліцейського права» (а саме обмеженість питаннями охоронигромадського порядку і безпеки), адміністративне право, поряд із консти-туційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного —на відміну від приватного — права.

Адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженнямконституційно-правових норм, яке конкретизує багато в чому їх дію. На ційпідставі можна стверджувати, що існування адміністративного права — ценеобхідна умова і засіб реалізації конституції в найважливішій сфері функ-ціонування публічної влади — сфері виконання законів та інших правовихактів держави.

При підготовці посібника автори ставили за мету сформувати систем-не уявлення студентів (курсантів) про державно-правові явища та відно-сини, які виникають при регулюванні нормами адміністративного права;уточнити понятійно-категоріальний апарат цієї галузі з урахуванням рівнярозвитку суспільних відносин у цілому та рівня розвитку сучасного право-знавства зокрема.

У навчальному виданні розкривається зміст лише основних інститутівцієї галузі, які належать лише до загальної її частини, без розкриття сут-ності особливої та спеціальної частин, що знайшло відображення у назвінавчально-наочного посібника — «Основи адміністративного права».

ТЕМА 1.

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКААДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Історія розвитку адміністративного права в Україні.

Поняття адміністративного права.

Предмет адміністративного права.

Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод).

Система адміністративного права.