2. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ

магниевый скраб beletage

Важлива (хоча й не єдина) функція державного примусу — правоохо-ронна. Вона полягає в локалізації, нейтралізації, недопущення правопору-шень. Тому державний примус традиційно розглядають з позицій захистусформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точ-ного виконання юридичних норм конкретних галузей права.

Державний примус — психологічний або фізичний вплив державнихорганів (посадових осіб) на певних осіб з метою спонукати, примусити їхвиконувати правові норми. Він, як правило, виступає у двох формах: судо-вій та адміністративній. Використовуються і засоби громадського примусу,які не є державними.

Види державного примусу прийнято розглядати як явища, похідні відіснуючих галузей права і властиві цим галузям правопорушення, диферен-ціювати згідно з існуючими правовими галузями.

На цих підставах виділяють: кримінальний примус, цивільно-правовийпримус, адміністративний примус.

Адміністративно-правовий примус характеризується тими ж ознаками,які притаманні для державного. Сутність його зводиться до використаннядержавними органами, а в окремих випадках і громадськими об'єднаннямизасобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінкилюдей.

До особливостей цього виду примусу можна віднести такі:

адміністративний примус використовується в державному управлін-ні для охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері дер-жавної діяльності;

механізм правового регулювання адміністративного примусу вста-новлює підстави і порядок застосування відповідних примусовихзаходів;

порядок застосування примусових заходів регулюється, як правило,нормами адміністративного права, що включають до себе норми ад-міністративного законодавства або адміністративно-правові нормиактів виконавчих і розпорядчих органів;

застосування адміністративного примусу — це результат реалізаціїдержавне владних повноважень органів державного управління ілише у виключних, встановлених законодавством випадках такі за-соби можуть застосовувати суди (судді);

адміністративний примус використовується для: а) запобігання вчи-ненню правопорушень; б) припинення адміністративних проступків;в) притягнення до адміністративної відповідальності.

Адміністративний примус застосовується на підставі адміністративно-процесуальних норм.

Тобто адміністративний примус — це владне, здійснюване в односто-ронньому порядку і в передбачених правовими нормами випадках засто-сування від імені держави до суб'єктів правопорушень, по-перше, заходівзапобігання правопорушенням, по-друге, запобіжних заходів щодо право-порушень, по-третє, заходів відповідальності за порушення нормативно-правових положень.