3. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

магниевый скраб beletage

Критерієм, за яким заходи адміністративного примусу відрізняютьсяодин від одного, є їх розміщення відносно протиправної дії.

Заходи адміністративного примусу поділяються на три групи:

заходи адміністративного попередження (адміністративногозапобігання);

запобіжні адміністративні заходи (адміністративного припинення);

заходи відповідальності за порушення нормативно-правових поло-жень (адміністративні стягнення).

Заходи адміністративного попередження

Заходи адміністративного попередження мають на меті не дозволи-ти скоїтися протиправному вчинку, вони застосовуються, коли правопору-шення тільки передбачається. Запобіжні адміністративні заходи призна-чені для того, щоб припинити протиправний вчинок, не дозволити йомурозвинутись, мінімізувати збитки. Вони застосовуються коли вчинок вжепочав здійснюватися. Заходи відповідальності за порушення нормативно-правових положень застосовуються, коли встановлений склад протиправ-ного вчинку, коли вчинок є правопорушенням.

Найчастіше під заходами адміністративного запобігання розуміють діїповноважних органів або посадових осіб, спрямовані на примусове забез-печення виконання громадянами обов'язків перед суспільством, забезпе-чення суспільної безпеки і громадського порядку, недопущення і боротьбузі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями та ліквідацію їх наслідків.

Під заходами адміністративного запобігання (адміністративного попе-редження, адміністративно-запобіжними заходами) необхідно розуміти діїповноважних органів або посадових осіб, спрямовані на примусове забез-печення виконання громадянами обов'язків перед суспільством, забезпе-чення суспільної безпеки і громадського порядку, недопущення і боротьбузі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями та ліквідацію їх наслідків.

Ці заходи дають змогу виявляти і не допускати правопорушення, забез-печувати громадський порядок і громадську безпеку за різних надзвичай-них обставин [20].

Заходи цього виду можуть бути:

індивідуальними або персоніфікованими;

загальними, що не мають чітко визначеного конкретного адресата.

Прикладом індивідуальних або персоніфікованих заходів (адресованих

конкретній особі) можуть бути правила адміністративного нагляду. Ці пра-вила являють собою систему обмежень і встановлюються щодо конкрет-них осіб, звільнених з місць позбавлення волі і схильних до протиправнихвчинків.

Прикладом загальних заходів (що не мають конкретного адресата) мо-жуть бути заходи контролю та безпеки, які застосовуються в авіації щодоручної поклажі, багажу, вантажу, а також пасажирів.

До заходів цієї групи належать:

перевірка документів;

взяття на облік і офіційне застереження осіб про неприпустимістьпротиправної поведінки;

огляд — особистий огляд і огляд речей, вантажів, багажу транспорт-ник засобів, зброї і боєприпасів, різних об'єктів;

відвідування підприємств, установ і організацій;

входження на земельні ділянки, в жилі та інші приміщеннягромадян;

внесення подань у державні органи, підприємства, установи, ор-ганізації, посадовим особам про необхідність усунення причин таумов, які сприяли вчиненню правопорушень;

тимчасове обмеження доступу громадян на окремі ділянки місце-вості та об'єкти (блокування районів місцевості, окремих споруд таоб'єктів);

обмеження (заборона) руху транспорту і пішоходів на окремих ді-лянках вулиць і автомобільних біляків;

адміністративний нагляд за особами, звільненими із місць позбав-лення волі;

використання транспортних засобів, а також засобів зв'язку, які на-лежать підприємствам, установам, організаціям.

Запобіжні адміністративні заходи (заходи адміністративногоприпинення)

Запобіжні адміністративні заходи (адміністративного припинення), навідміну від попереднього виду, пов'язані з адміністративним проступком імають на меті, припинити протиправну дію, не допустити нової і забезпе-чити можливість притягнення правопорушника до відповідальності.

Єдиного нормативного акта, який би передбачав підстави та системузаходів адміністративного припинення немає. Вони передбачені численни-ми законодавчими та підзаконними нормативними актами.

Їх можна класифікувати на:

загальні;

спеціальні;

процесуальні.

До перших можна віднести: примусове лікування (Закон України «Проратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними роз-ладами, для проведення примусового лікування»), призупинення робіт, за-борона експлуатації механізмів, тимчасове відсторонення від керуваннятранспортними засобами тощо.

Спеціальні заходи адміністративного припинення, на відміну від за-гальних, застосовуються тільки до індивідуальних осіб, і включають: за-ходи фізичного впливу (прийоми рукопашного бою), застосування спе-ціальних засобів (наручників, сльозоточивого газу та ін.), застосуваннявогнепальної зброї.

До заходів адміністративно-процесуального забезпечення належать:адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, відсторонен-ня, вилучення предметів і документів.

До них також належать [20, с.45]:

вимога припинити протиправну поведінку;

доставляння порушника;

привід осіб, які ухиляються від явки за викликом в орган внутріш-ніх справ;

адміністративне затримання;

особистий огляд;

огляд речей;

вилучення речей і документів;

зупинку транспортних засобів;

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами і оглядїх на стан сп'яніння;

заборону експлуатації транспортних засобів;

затримання і доставляння транспортних засобів для тимчасовогозберігання на спеціальним майданчиках чи стоянкам;

обмеження або заборону проведення ремонтно-будівельним та ін-шим робіт на вулицям і шляхам;

зупинення і припинення діяльності об'єктів дозвільної системи;

адміністративне видворення іноземців за межі України;

застосування заходів фізичного впливу;

застосування спеціальним засобів;

застосування вогнепальної зброї.

Щодо заходів відповідальності за порушення нормативно-правових по-ложень (адміністративні стягнення) необхідно зазначити, що про них мовабуде йти у розділі, присвяченому адміністративній відповідальності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення методу державного управління.

Що являють собою організаційно-регулюючі методи управління?

За якими ознаками адміністративні методи відрізняються відекономічних?

Які особливості адміністративно-правового примусу?

Назвіть види адміністративного примусу.

Яка мета застосування заходів адміністративного припинення?

Тема 9.АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕСТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКААДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Поняття адміністративно-процесуального права та адміні-стративного процесу.

Види адміністративних проваджень.

Стадії адміністративного процесу (адміністративногопровадження).

Перед тим як розпочати вивчення цієї теми учень з попереднього на-вчального матеріалу повинен знати, що наявність матеріальних норм самапо собі не означає завершеності циклу адміністративно-правового регулю-вання. Для ефективності такого впливу на суспільні відносини необхідноіснування норм, які забезпечували б матеріальні норми, механізм дії пра-вових актів, орієнтували ці норми на досягнення правової мети.

Особливістю вивчення зазначеної теми є те, що адміністративне правона відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включаєяк матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми [15, с.48]. Тобтоадміністративно-процесуальне право виступає як підгалузь адміністратив-ного права. На сьогодні можна стверджувати, що в Україні розвиваєтьсяадміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, що ха-рактеризується своїм предметом і методом, своєю нормативно-правовоюбазою.

Учню необхідно усвідомити, що адміністративно-процесуальне правоявляє собою систему адміністративно-процесуальних норм, які регулюютьсуспільні відносини, пов'язані з розглядом і вирішенням конкретних адмі-ністративних справ.

На сьогодні норми адміністративно-процесуального права України міс-тяться у численним нормативних актах, мають різну юридичну силу. Ідеяж їх кодифікації, яка зародилася ще у 50-ті рр. XX ст., залишається не ре-алізованою [21, с.103].