1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВАТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

магниевый скраб beletage

Адміністративний процес і процесуальне право поняття не тотожні.Процес — система дій; процесуальне право — система норм по впрова-дженню цих дій.

Адміністративно-процесуальне право — це сукупність встановле-них обов 'язкових правил, які визначають процедури розгляду, вирішен-ня конкретних адміністративних справ у сфері державного управління,адміністративної юрисдикції та інших галузей суспільних відносин.

Як правило, адміністративно-процесуальні норми реалізуються у форміі методами адміністративного процесу, яким є визначений законом порядокпросування дій, спрямованих на досягнення певного юридичного ефекту.Ці дії офіційно встановлюються нормами адміністративно-процесуальногоправа і групуються у окремі провадження. Кожне провадження у скла-ді адміністративно-процесуального права — це сукупність процесуальнихнорм, об'єднаних спільною для них функцією.

За допомогою норм процедури вводяться до адміністративного про-цесу як окремі провадження. Під процедурою необхідно вважати офіційновстановлений або прийнятий за звичаєм порядок ведення, обговорення,розгляду, оформлення, виконання справ управлінського чи юрисдикційно-го характеру.

Тобто, можна прийти до висновку, що поняття «адміністративно-процесуальне право» ширше поняття «адміністративний процес»,який є формою реалізації цього права у вигляді окремих проваджень.Співвідношення між адміністративно-процесуальним правом, нормою,процедурою та провадженням можна відобразити схемою: процедура —процесуально-правова норма — провадження (все разом) є не що інше якадміністративно процесуальне право.

Слід мати на увазі, що адміністративний процес можна розглядати як у«широкому», так і у «вузькому» розумінні. У першому випадку адміністра-тивний процес включає в себе як юрисдикційні, так і процедурні проваджен-ня, які розглядаються і судами, і спеціально уповноваженими органамивиконавчої влади. Або у широкому розумінні адміністративний процес —це встановлений законом порядок розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері державного управління), в дру-гому — тільки як провадження в справах про адміністративні проступкиі застосування до правопорушників адміністративних стягнень [3, с.183].Іноді, адміністративний процес, у вузькому розумінні, розглядають якюрисдикційні провадження, а також розгляд справ із застосуванням захо-дів адміністративного примусу.

Адміністративний процес — це врегульований адміністративно-процесуальними нормами порядок вирішення індивідуальних справ від-повідними органами держави, їх посадовими особами при здійсненніфункцій державної виконавчої влади, а також спорів, що виникають міжорганами державної виконавчої влади, їх посадовими особами та інши-ми суб'єктами адміністративно-правових відносин [11, с.22].