2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

магниевый скраб beletage

Про багатофункціональність адміністративного процесу вказує числен-на кількість проваджень, які складають його зміст.

Окремо взяте адміністративне провадження є первинним і основнимкомпонентом структури адміністративного процесу.

Кількість конкретний адміністративних проваджень надзвичайно ве-лика, внаслідок чого повний перелік проваджень практично неможливий.Більш того, практика державного управління викликає до життя нові їхвиди. Тільки за останні роки з'явилися провадження: по одержанню субси-дій; по ліцензуванню діяльності підприємств; по оформленню спеціальнихекономічних зон; приватизації житла та інші. Кожне з яких має специфічніриси або ознаки, які зумовлені характером справи, що вирішується, право-вим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, особливостями право-відносин, цілями, що ставляться [18, с.328].

Класифікувати провадження можна за наступними критеріями [3,с.190]:

За функціональною ознакою в структурі адміністративного процесуможуть бути виділені:

провадження, що носять установчий характер (провадження по утво-ренню державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності);

провадження, що мають правотворчий характер (провадження повідпрацюванню та прийняттю нормативних актів);

правоохоронні провадження (провадження в справах про адміні-стративні правопорушення, провадження по скаргах громадян);

правонаділяючі провадження (провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень).

За індивідуально-конкретними справами система адміністративнихпроваджень може бути подана таким чином:

провадження по відпрацюванню та прийняттю нормативних актів;

провадження по прийняттю індивідуальних актів управління;

провадження по оскарженню рішень, дій або бездіяльності органівта посадових осіб, їло порушують права громадян;

провадження по зверненнях громадян;

провадження по застосуванню адміністративно-попереджувальнихзаходів та заходів адміністративного припинення;

провадження в справах про адміністративні правопорушення;

дисциплінарне провадження;

провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень;

реєстраційно-дозвільне провадження;

провадження по приватизації державного майна;

діловодство;

установче провадження.

За порядком розгляду справ [15, с.50] провадження, які складаютьструктуру адміністративного процесу, можна класифікувати на двавиди:

такі, що розглядаються у судовому порядку;

такі, що розглядаються органами виконавчої влади.Останні, в свою чергу, поділяються на дві групи:юрисдикційні провадження;

управлінські (процедурні) провадження.

До юрисдикційних належать провадження про:

адміністративні проступки;

видворення іноземців за межі України;

адміністративне оскарження;

відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами дер-жавних органів;

дисциплінарні проступки за нормами адміністративного права.Провадження управлінського (процедурного) характеру є:

видача спеціальний дозволів, ліцензій на здійснення окремих ви-дів діяльності;

реєстрація певних суб'єктів або видів діяльності;

видача сертифікатів;

здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконавчоївлади;

виконання правил дозвільної системи;

розгляд заяв і пропозицій громадян органами виконавчої влади;

атестаційне провадження.

Правозастосовчі провадження є найбільшою і найскладнішою в струк-турному відношенні групою адміністративних проваджень.До них належать:

Провадження щодо застосування заходів примусу в державномууправлінні:

дисциплінарне провадження;

провадження в справах про адміністративні правопорушення;

провадження по застосуванню заходів матеріального впливу.

Провадження щодо застосування заходів заохочення і стимулюванняв державному управлінні;

провадження в справах про нагородження державними нагородами,відзнаками Президента, грамотами тощо;

провадження в справах про присвоєння почесних та інших звань;

провадження в справах про преміювання;

провадження в справах про зняття стягнення тощо.

Провадження щодо реалізації громадянами своїх прав і обов'язків:

провадження щодо пропозицій, скарг, заяв громадян;

провадження щодо одержання громадянами дипломів, авторськихсвідоцтв, патентів;

провадження щодо виконання громадянами військового обов'язку;

провадження щодо виконання громадянами обов'язку матипаспорт;

провадження щодо одержання громадянами житла;

провадження щодо реалізації громадянами права користуватисякомунально-побутовими послугами тощо.

Провадження щодо реалізації юридичними особами своїх прав іобов'язків:

провадження щодо легалізації юридичних осіб;

провадження по виділенню юридичним особам кредитів;

провадження по оформленню і видачі юридичним особам ліцензії;

провадження по виділенню юридичним особам земельних діляноктощо.

Провадження по здійсненню контролю і нагляду (контрольно-наглядове провадження).

Будь-яке провадження по адміністративних справах складається з рядуокремих операцій: наприклад, складання протоколу; прийом заяви; опи-тування свідків; вивчення документів; прийняття рішення; винесення по-станови; оскарження дій посадових осіб; опублікування акта управліннятощо.