3. СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ(АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ)

магниевый скраб beletage

У науковій та навчально-методичній літературі фахівцями з адміністра-тивного права та процесу, при аналізі процесу більше уваги присвяченопроблемам пов'язаним зі стадіями провадження справ про адміністративніправопорушення, але на нашу думку, ототожнювати стадії адміністративно-го процесу зі стадіями провадження справ про адміністративні правопору-шення було б, не зважаючи на їх схожість, недоречно хоча б тому, що адмі-ністративний процес включає в себе значну кількість таких проваджень.

Важливими органічними елементами, що характеризують структуруадміністративного процесу, є стадії, етапи, процесуальні дії.

Стадією вважається така відносно самостійна частина послідовно здій-снюваних процесуальних дій, яка разом з загальними завданнями має при-таманні тільки їй цілі та особливості, що стосуються учасників процесу, їхправ та обов'язків, термінів здійснення процесуальних дій і характеру про-цесуальних документів, які оформляються [23, с.171].

Процесуальна стадія — це відносно уособлена, відділена часом та ло-гічно пов'язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягненняпевної мети та вирішення відповідних завдань конкретного адміністратив-ного провадження, що характеризується колом суб'єктів і закріплюється упроцесуальних актах [6, с.192].

Можна виділити наступні стадії адміністративного процесу:

— Стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається та фіксується інфор-мація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється пер-спектива подальшого руху справи, приймається рішення про не-обхідність такого руху. Фактично це стадія становить елементипорушення адміністративної справи.

Стадія прийняття рішення по справі, в коді якої дається юридичнаоцінка зібраної інформації, повно та всебічно досліджується матері-али справи з метою встановлення об'єктивної істини, приймаєтьсяконкретне рішення.

Стадія оскарження або опротестування рішення по справі, що но-сить факультативний характер.

Стадія виконання прийнятого рішення, в ході якої логічно завершу-ється діяльність по адміністративній справі.

Кожна стадія адміністративного процесу може мати свої етапи та дії.Так, у стадії порушення провадження в справі про адміністративне право-порушення можна виділити етап припинення правопорушення та застосу-вання відповідних заходів, що забезпечують провадження в справі, напри-клад, адміністративного затримання.

Стадії існують у будь-якому адміністративному провадженні. Кожномувиду адміністративних проваджень притаманні свої, які не повторюютьсяв інших видах. Стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативномупорядку, інших — не зафіксовані і являють собою специфічний результатузагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил [18, с.331].

Провадження по виданню нормативних актів управління складається зп'яти стадій:

встановлення потреби видання нормативного акта (на цій стадії зби-рається інформація про стан справ, виявляються ситуації, що потре-бують нормативного врегулювання);

підготовка проекту акта (здійснюються такі дії: визначення виконав-ців, узгодження (візування) проекту, його створення, якщо це по-трібної визначаються строки розробки та ін.);

винесення проекту на обговорення органу управління (проект оці-нюється органом управління, обирається оптимальний варіантрішення);

прийняття рішення по проекту (проект визнається прийнятим абонеприйнятим);

опублікування акта (тобто доведення його до відома посадовихосіб).

У провадженні по створенню, реорганізації і ліквідації організаційнихструктур у сфері державного управління виділяються такі стадії:

збір та первинне вивчення інформації про потребу організаційнихзмін;

обґрунтування потреби змін;

вибір та аналіз норм, що підлягають застосуванню;

розгляд справи компетентним органом;

винесення рішення.

У провадженні по комплектуванню організаційних структур у сферідержавного управління персоналом існують такі стадії:

вивчення інформації;

узгодження умов трудового договору;

здійснення необхідних організаційних заходів;

вибір норм, які слід застосовувати;

розгляд справи;

прийняття рішення.

До обов'язкових стадій цього провадження відносить: а) адміністра-тивне розслідування та направлення матеріалів за підвідомчістю: б) роз-гляд справи компетентним органом (посадовою особою) і прийняття поста-нови; факультативні: в) оскарження і опротестування постанов, їх перегляд;г) безумовне виконання постанови, винесеної по справі [23, с.171].

Проаналізувавши вищевикладене, можна дійти висновку, що, не зва-жаючи на окремі відмінності, які не мають принципового характеру, стадії,суб'єкти, процедури розгляду адміністративних справ є важливою харак-теристикою адміністративного процесу. Вони чітко відображають сам про-цес провадження, враховуючи також окремі дії та операції, які здійсню-ються у процесі реалізації матеріальних норм адміністративного права.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення адміністративного процесу.

У чому полягає відмінність адміністративно-процесуальних нормвід матеріальних норм адміністративного права?

Розкрийте зміст принципів адміністративного процесу.

Дайте визначення поняття стадії адміністративного процесу.

Тема 10.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її від-мінність від інших видів юридичної відповідальності.

Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний складта характеристика.

Обставини, що звільняють, виключають, пом'якшують та об-тяжують адміністративну відповідальність.

Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення.