1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ

магниевый скраб beletage

Провадження в справах про адміністративні правопорушен-ня — це особливий вид процесуальної діяльності, врегульована нормамиадміністративно-процесуального права діяльність уповноважених органів,яка спрямована на притягнення до адміністративної відповідальності осіб,які вчинили адміністративні правопорушення.

У порівнянні з іншими адміністративними провадженнями воно більшдетально регламентовано в законодавстві України. Основні положення за-значеного провадження зосереджені в розділах 4 («Провадження в спра-вах про адміністративні правопорушення») та 5 («Виконання постанов пронакладення адміністративних стягнень») розділах Кодексу України про ад-міністративні правопорушення (далі — КУпАП). Але, крім зазначеного нор-мативного акту процедури провадження в справах про адміністративні про-ступки врегульовуються Митного кодексу України (далі — МКУ) (розділ 19«Провадження в справах про порушення митних правил») та іншими акта-ми, як правило підзаконними, які врегульовують питання притягнення довідповідальності юридичних осіб.

Йому притаманні наступні особливості:

виникає у зв'язку із вчиненням проступку та необхідністю проведен-ня адміністративного розслідування;

реалізується тільки визначеним колом суб'єктів особливе місце се-ред яких посідають органи виконавчої влади;

процесуальні акти цього провадження мають певну специфіку;

за допомогою даного провадження реалізуються норми адміністра-тивної відповідальності;

здійснюється, як правило, у позасудовому порядку;

з усіх видів адміністративного процесу воно найбільш подібнедо юрисдикційних проваджень в інших галузях права (зокрема,кримінально-процесуального).

Законодавче визначення поняття має місце у ст.356 МКУ в якій зазна-чається, що провадження у справі про порушення митних правил включає всебе виконання процесуальних дій (при проведенні митного обстеження),розгляд справи та винесення по ній постанови. Разом з тим в теорії митноїсправи під зазначеним провадженням можна зустріти й наступні визначен-ня: «це особливий різновид процедур, який здійснюється посадовими осо-бами митних органів із метою виявлення, об'єктивної оцінки, припиненняй боротьби з порушеннями митних правил», «це система процесуальнихдій щодо фіксації, установлення, правильної оцінки скоєного порушеннямитних правил».

Як можна побачити однозначна точка зору серед науковців, яка б по-єднувала всі їх погляди стосовно цього поняття відсутня.

Загальний аналіз законодавства України дає змогу виділити два видипровадження в справах про адміністративні правопорушення: звичайне таспрощене.

Звичайне здійснюється у більшості справ і детально регламентованочинним законодавством. Воно передбачає складання протоколу, визна-чає зміст, запобіжні заходи та порядок їх застосування, права та обов'язкиучасників провадження, порядок розгляду справ, факти, обставини, що єдоказами.

Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості пра-вопорушень. Таке провадження характеризується мінімумом процесуаль-них дій та їх оперативністю. Протокол правопорушення не складається, по-садова особа, що виявила правопорушення, приймає і виконує рішення пронакладення стягнення (штрафу або попередження) на місці вчинення пра-вопорушення. Спрощена процедура не застосовуються при провадженні усправах про порушення митних правил (ч.1 ст.363 МКУ).

Залежно від виду органів, які здійснюють адміністративне прова-дження, розрізняють три види провадження:

адміністративне;

судове;

таке, що здійснюється громадськими організаціями.

В адміністративному порядку провадження здійснюється органами ви-конавчої влади, тобто:

адміністративними комісіями при місцевих органах державної ви-конавчої влади;

одноособово службовими (посадовими) особами — представникамиорганів державної виконавчої влади: річкового, повітряного, авто-мобільного та електротранспорту, внутрішніх справ, пожежного на-гляду, рибоохорони, митного нагляду, нагляду за охороною праці,військовими комісаріатами (тобто інспекторами, контролерами, на-чальниками цих органів) тощо.

Провадження у справах про порушення митних правил здійснюєтьсятільки уповноваженими посадовими особами Митної служби України тамісцевими судами (суддями).

У судовому порядку провадження у справах про адміністративні право-порушення здійснюється суддями одноособово.

Провадження може здійснюватися і громадськими органами та їх упо-вноваженими особами, наприклад, громадськими органами з охорони гро-мадського порядку; громадськими інспекторами: Українського товаристваохорони пам'яток історії та культури, лісовим інспектором, мисливськимінспектором, органів рибоохорони, охорони навколишнього природногосередовища тощо.

Завданнями провадження у справах про адміністративні право-порушення є: своєчасне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожноїсправи, вирішення її точній відповідності із законодавством, забезпечен-ня виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, щосприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання право-порушенням, виховання громадян в дусі додержання законів, зміцненнязаконності (ст.245 КУпАП).

Таким чином, провадження у справах про адміністративні право-порушення — це комплекс взаємопов'язаних та взаємообумовлених про-цесуальних дій, спрямованих на своєчасне, повне і об'єктивне з'ясуванняобставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодав-ством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявленняпричин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень,запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання за-конів, зміцнення законності, які здійснюються спеціально уповноважениморганом або посадовою особою державних органів з метою охорони правта законних інтересів громадян, охорони власності, виконання завдань зохорони громадського порядку і громадської безпеки.