3. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Предмет адміністративного права становить широкий комплекссуспільних відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією функційдержавної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством.

Адміністративному праву притаманні певні межі правового регулюван-ня — це сфера діяльності виконавчих та розпорядчих органів і суспільнівідносини управлінського характеру, що складаються у цій сфері. Вони ви-никають, розвиваються та припиняються між: вищими і нижчими органамивиконавчої влади (між Кабінетом Міністрів України і обласною державноюадміністрацією); органами виконавчої влади і підпорядкованими їм під-приємствами, установами, організаціями (між Міністерством освіти і науки

України і ректором вищого навчального закладу); органами виконавчої вла-ди, які не пов'язані безпосередньо підпорядкованістю (між Міністерствомохорони здоров'я України і Міністерством освіти і науки України); органа-ми управління й органами громадських організацій (між обласною держав-ною адміністрацією і президією обласної ради профспілок); органами ви-конавчої влади і громадянами (між районним відділом внутрішніх справ ігромадянином, який притягається до адміністративної відповідальності заадміністративний проступок).

Особливістю предмета адміністративного права виступає те, що ним єне саме державне управління, а суспільні відносини, які у зв'язку з управ-лінням виникають. Саме це дає змогу віднести до предмета адміністратив-ного права й недержавні види управлінського впливу (наприклад, у сферікомерційної, підприємницької діяльності). Основне завдання адміністра-тивного права — це правове регулювання організаційних, управлінськихвідносин у суспільстві (адміністративна діяльність) та правоохоронна ді-яльність держави [17, с.4].

Предметом адміністративно-правової науки є дослідження у сферідержавного управління, застосування норм адміністративного права,дія адміністративно-правових актів, правотворчість органів державно-го управління.

Необхідно також зазначити, що предмет цієї науки постійно перебуваєв динаміці, яка пов'язана з реформаційними процесами в державі.

Разом з тим необхідно вказати, що предмет адміністративного праваяк галузі права відрізняється від предмета адміністративне право як науки,яка являє собою систему наукових уявлень, знань і теоретичних положеньпро закономірності, що наявні в галузі адміністративного права.