4. МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА(АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕТОД)

магниевый скраб beletage

Поряд з предметом важлива роль у здійсненні адміністративним пра-вом регулятивної функції належить методу регулювання суспільних відно-син, або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методуправового регулювання дають повну характеристику будь-якій галузі пра-ва, включаючи й адміністративне [18, с.54].

Адміністративно-правовий метод — це сукупність правових засобіві способів (прийомів), які застосовують органи управління для забезпе-чення регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільнівідносини.

Метод адміністративно-правового регулювання відрізняється від іншихметодів владним, імперативним характером. Практичне значення цьогометоду, як і предмета адміністративно-правового регулювання, полягає втому, що з їх допомогою здійснюється розмежування різних правових га-лузей [17, с.6].

Особливість методу адміністративного права полягає в тому, що йогонорми орієнтовані на задоволення не приватних та особистих, а публічнихінтересів — інтересів людей, держави і суспільства, вони передбачаютьпряме застосування адміністративних санкцій [23, с.33].

Крім того, суспільні відносини, що регулюються нормами адміністра-тивного права, завжди передбачають нерівність учасників, жорстке підпо-рядкування волі, яка скерована єдиною управлінською волею.

Слід звернути увагу на те, що методу адміністративного права прита-манні як загальні методи правового регулювання: імперативний і диспози-тивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів; б) встанов-лення заборон; в) надання дозволів; так і спеціальні, притаманні тільки ційгалузі: субординації, координації, реординації, адміністративного догово-ру, реєстрації, стимулювання, інвестицій та ін. [15, с.13].

Імперативний метод правового регулювання — це метод владних при-писів, характерний для адміністративного права.

Диспозитивний метод (метод координації), на відміну від імператив-ного метода, передбачає юридичну рівність учасників правовідносин і за-стосовується, як правило, в цивільному праві, але має місце в приватномуадміністративному праві. Диспозитивний метод в адміністративному правізастосовується для встановлення правового статусу державних службовців ідля здійснення ними посадових повноважень у сфері державного управлін-ня. Юридичним фактом у даному випадку, як правило, виступає договір.

Тобто можна зазначити, що адміністративний, або адміністративно-правовий, метод являє собою сукупність методів права, які відображаютьвладну природу державного управління, а врегульовані цим методом від-носини визначаються як відносини влади і підпорядкованості.