5. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Система адміністративного права — це внутрішня будова галузі, якавідображає послідовне розміщення елементів — інститутів і норм, щоутворюють її єдність і структурний взаємозв'язок. Більшість адміністра-тивістів вважає, що ця система складається з двох частин: загальної й осо-бливої, що зумовлюється сутністю і специфікою державного управління,його багатогалузевим характером і необхідністю постійного вдосконален-ня. У деяких наукових працях мова йде і про спеціальну частину [2, с.26].

З курсу «Теорії держави і права» відомо, що вся правова система поді-ляється на галузі, які класифікуються за трьома головними групами:

профілюючі (первинні, фундаментальні, самостійні) — державне,адміністративне, цивільне, кримінальне право та їх процесуальніаналоги;

спеціальні — земельне, фінансове, трудове, сімейне, виправно-трудове право;

комплексні — господарське, сільськогосподарське, природоохо-ронне, житлове, морське тощо.

Адміністративне право належить до категорії фундаментальних і, бу-дучи частиною правової системи України, має власну внутрішню будову,власну систему, пов'язану з адміністративно-правовими нормами, інститу-тами, підгалузями. Необхідно розрізняти систему адміністративного пра-ва, тобто сукупність підгалузей, інститутів і норм адміністративного пра-ва, і систему адміністративного законодавства, яка являє собою сукупністьдіючих законодавчих та інших нормативних актів, які пов'язані між со-бою і врегульовують відповідні відносини у сфері державного (публічного)управління.

Разом з тим адміністративне право і адміністративне законодавство —нерозривні поняття.

Загальна частина адміністративного права об'єднує норми, що за-кріплюють принципи державного управління; правове становище суб'єктівадміністративного права (органів виконавчої влади, державних службов-ців, громадян та ін.): форми і методи виконавчої та розпорядчої діяльнос-ті: адміністративний процес; засоби забезпечення законності і дисциплінив державному управлінні [18, с.52].

Особлива частина адміністративного права містить норми, що ре-гулюють управління промисловістю, агропромисловим комплексом,соціально-культурною сферою (освітою, наукою та ін.), адміністративно-політичною діяльністю (управління внутрішніми справами, управління юс-тицією), а також міжгалузеве державне управління у сферах статистики,стандартизації, ціноутворення і т.ін.

Спеціальна частина об'єднує норми, що регулюють адміністративно-правову діяльність суб'єктів управління конкретними сферами. Наприклад,адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.

Зміст загальної і особливої частин адміністративного права є взаємоза-лежним і складає єдине ціле. Норми загальної частини застосовуються довсіх інститутів особливої частини. Наприклад, загальні правила, що регу-люють порядок підготовки, видання, набрання чинності і дію актів держав-ного управління, реалізуються у процесі виконавчо-розпорядчої діяльностіорганів управління у всіх галузях соціально-культурного будівництва з ура-хуванням їх специфіки.

Поряд з поділом на дві основні частини (загальну і особливу), системаадміністративного права складається із адміністративно-правових інститу-тів — груп норм, що регулюють тісно пов'язані, однорідні суспільні від-носини (наприклад, державної служби, адміністративної відповідальності,місцевого самоврядування).

Разом з тим адміністративне право й адміністративне законодавство —нерозривні поняття.

Загальна частина адміністративного права об'єднує норми, що за-кріплюють принципи державного управління; правове становище суб'єктівадміністративного права (органів виконавчої влади, державних службов-ців, громадян та ін.); форми і методи виконавчої та розпорядчої діяльнос-ті; адміністративний процес; засоби забезпечення законності і дисциплінив державному управлінні [18, с.52].

Особлива частина адміністративного права містить норми, що ре-гулюють управління промисловістю, агропромисловим комплексом,соціально-культурною сферою (освітою, наукою та ін.), адміністративно-політичною діяльністю (управління внутрішніми справами, управління юс-тицією), а також міжгалузеве державне управління у сферах статистики,стандартизації, ціноутворення і т.ін.

Спеціальна частина об'єднує норми, що регулюють адміністративно-правову діяльність суб'єктів управління конкретними сферами. Наприклад,адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.

Зміст загальної й особливої частин адміністративного права є взаємо-залежним і становить єдине ціле. Норми загальної частини застосовуютьсядо всіх інститутів особливої частини. Наприклад, загальні правила, що ре-гулюють порядок підготовки, видання, набрання чинності і дію актів дер-жавного управління, реалізуються у процесі виконавчо-розпорядчої діяль-ності органів управління в усіх галузях соціально-культурного будівництваз урахуванням їх специфіки.

Поряд з поділом на дві основні частини (загальну й особливу), системаадміністративного права складається із адміністративно-правових інститу-тів — груп норм, що регулюють тісно пов'язані, однорідні суспільні від-носини (наприклад, державної служби, адміністративної відповідальності,місцевого самоврядування).

Разом з тим у теорії адміністративного права існує поділ адміністратив-ного права і на підгалузі, такі як:

законодавство в галузі організації і функціонування органів вико-навчої влади;

законодавство про державну службу;

законодавство в галузі управлінського процесу (управлінськихпроцедур);

законодавство про адміністративні правопорушення та проваджен-ня щодо них;

законодавство в галузі захисту прав і свобод громадян;

законодавство про міліцію, податкову міліцію та митну службу (усфері діяльності правоохоронних органів);

законодавство в галузі освіти (освітнє право);

законодавство про місцеве самоврядування (муніципальне право).

Інститут — це сукупність норм, за обсягом дії порівняно менших, ніж

галузь права. Вони можуть бути: галузевими (наприклад, інститут правово-го акта управління) і міжгалузевими (наприклад, інститут адміністративноївідповідальності); матеріальними (наприклад, інститут адміністративно-правових форм управління) і процесуальними (інститут проходження дер-жавної служби, провадження справ про адміністративні правопорушення);регулятивними (інститут державної служби); охоронними (інститут адмі-ністративного примусу); простими (інститут атестації державних службов-ців); складними (інститут державної служби, юридичної відповідальностіпосадових осіб).

Наприкінці необхідно зазначити, що зміст адміністративного права —безперервний ланцюг відносин, які виникають у глибині економічних тасоціальних процесів, що перетворюються через діяльність органів держа-ви на адміністративні правовідносини. Система ж адміністративного правапоряд з предметом визначає самостійність галузі, забезпечує разом з прин-ципами та методами цілісність, взаємозв'язок поєднаних у ній норм із спо-рідненими інститутами як самої галузі, так і інших галузей права України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення адміністративного права як галузі права, якнауки та навчальної дисципліни.

Дайте визначення поняття «предмет адміністративногоправа».

З яких правових інститутів складається система адміністра-тивного права?

Дайте визначення адміністративно-правового методу.

З чого складається система адміністративного права?

ТЕМА 2.

НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Поняття норми адміністративного права.

Структура адміністративно-правової норми.

Поняття та сутність адміністративно-правових відносин.

Види адміністративно-правових відносин.