ВСТУП

магниевый скраб beletage

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги гро-мадськості, різних верств населення країни незалежно від на-явності чи відсутності у них земельних ділянок. В сучаснихумовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв'яз-ку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; роз-витком багатоукладної економіки на основі поєднання перевагколективної форми організації праці і приватної власності, осо-бистого інтересу в підвищенні продуктивності праці на землі;прийняттям нового Земельного кодексу України, яким зніма-ються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно-правових актів щодо земельних питань.

Водночас навчально-методичних видань на рівні підруч-ників, які могли б систематизувати, узагальнити коло проблемземельного законодавства та об'єднати їх у програму дисципл-іни "Земельне право", видано в Україні одиниці. Такі обстави-ни створюють для студентів юридичних і аграрних вузіввідповідні труднощі у вивченні згаданої правової дисципліни.Це і зумовлює нагальну потребу в даному виданні.

Зміст видання побудований на вимогах освітньо-професій-ної програми щодо підготовки спеціалістів-юристів, затвердже-ної Фаховою радою з права Департаменту вищої освітиМіністерства освіти і науки України. Проблеми згаданої на-вчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних законо-давчих актів і нормативних документів: Конституції України,нового Земельного кодексу України, кодексів інших галузейправа, указів Президента України, декретів і постанов Кабіне-ту Міністрів України, відомчих нормативних документів, щорегулюють земельні правовідносини в державі.

Земельне право як галузь права, наука і навчальна дисцип-ліна пов'язане з Аграрним правом, іншими галузями права, атакож є правовою базою для державних органів, що регулюютьземельні правовідносини. Виходячи з цього, автор даногопідручника використав наукові розробки, висвітлені в підруч-нику "Аграрне право України", підготовленому колективомвідомих вчених-аграрників України під керівництвом академі-ка АПрН України, професора В.З.Янчука і академіка Академіїекологічних наук, професора В.І.Андрейцева.

Орієнтиром для автора під час підготовки даного виданнябув також підручник "Земельне право", виданий колективомвідомих вчених Інституту держави і права ім.В.М.КорецькогоНАН України за редакцією доктора юридичних наук, профе-сора, академіка АПрН України В.І.Семчика і кандидата юридич-них наук П.Ф.Кулинича.

Став у нагоді також збірник "Земельні відносини в Україні.Законодавчі акти і нормативні документи", підготовлений ко-лективом співробітників Державного комітету України по зе-мельних ресурсах, а також праці окремих науковців і спец-іалістів Комітету, опубліковані в журналі "Землевпоряднийвісник".

Джерелом для підготовки книги були також власні лекціїавтора.

В основу побудови структури підручника "Земельне правоУкраїни" покладено Програму курсу "Земельне право", розроб-лену професором Андрейцевим В.І. і опубліковану ним в прак-тикумі "Екологічне і Земельне право України".

Матеріал, що пропонується, поділений у книзі на дві великічастини: Загальну і Особливу, що випливає з програми на-вчальної дисципліни "Земельне право".

У Загальній частині висвітлюються теоретичні і практичніпроблеми, шляхи їх вирішення, що мають відношення до всіхвидів земель незалежно від їх цільового призначення. Земель-не право подається в історичній площині його розвитку. Ши-роко розглядаються проблеми правового забезпечення земель-ної реформи, приватизації земель, правових форм ефективноговикористання, відновлення та охорони земель, становлення йудосконалення земельного права і земельного законодавстваУкраїни в сучасних умовах. Дається характеристика: земельнихправовідносин; правових форм набуття та придбання прававласності на землю; правових форм використання земель.Чільне місце відведено таким темам, як право земельного серв-ітуту, земельний обіг в Україні, економічне регулювання зе-мельних правовідносин. Висвітлюється правовий механізм уп-равління в галузі використання, відтворення та охорони земель,а також відповідальність за порушення земельного законодав-ства тощо.

Друга - Особлива частина підручника передбачає вивчен-ня проблем, що стосуються правового режиму земель різногоцільового призначення, зокрема: сільськогосподарського; жит-лової і громадської забудови; природоохоронного, оздоровчо-го, рекреаційного та культурно-історичного; лісового; водного;надрокористування тощо.

Автор підручника намагався створити основну навчальнубазу для земельно-правової підготовки випускників вищихюридичних і сільськогосподарських навчальних закладів Украї-ни. Дане видання має на меті допомогти студентам закладів воволодінні основами правових знань, необхідних їм для вико-нання своїх посадово-господарських функцій у процесі майбут-ньої трудової діяльності.

Висвітлена в книзі правова інформація може слугувати дляпідвищення рівня правових знань з земельного права праців-ників правоохоронних органів, керівників і спеціалістів органівдержавного управління сільським господарством, юрискон-сультів.

Автор не претендує на вичерпне висвітлення проблеми ібуде вдячний за всі зауваження та відгуки щодо подальшогополіпшення цієї книги.

Висловлюю щиру вдячність авторам усіх видань (див.пе-релік літератури), були використані при написанні даної кни-ги, та іншим науковцям, праці і статті яких також формували вавтора відповідні напрями і підходи щодо підготовки видання.

Щира подяка директорові науково-дослідного інститутуадаптивно-ландшафтних систем землеробства України, докто-ру сільськогосподарських наук, професорові, академіку Академіївищої школи України І.Д.Приймаку, кандидату юридичнихнаук, професорові, академіку Нью-Йоркської Академії наук,академіку Української Академії наук Національного прогресу

І.Ю.Сальману, а також професору КДУ ім.Т.ШевченкаВ.В.Молдовану за високу оцінку праці автора, доброзичливіпобажання, обгрунтовані зауваження під час рецензуванняданої книги.

Висловлюю глибоку вдячність доктору технічних наук,професорові, академіку Академії інформатики України таАкадемії вищої школи України, заслуженому працівниковіосвіти України Ф.Г.Ващуку, чия вирішальна допомога далазмогу видати цю книгу.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ ІПредмет, метод і системаземельного права