17. Судово-психіатрична експертиза

магниевый скраб beletage

Судово-психіатрична експертиза в кримінальному процесі згіднозі статтями 76, 204 КПК України належить до числа експертиз, якіобов'язково мають бути призначені для визначення психічного ста-ну обвинуваченого або підозрюваного у тих випадках, коли в справіє дані, що викликають сумнів у їх осудності чи можливості в періодпровадження у справі усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Предметом судово-психіатричної експертизи є визначення пси-хічного стану осіб, яким призначено експертизу, в конкретні проміж-ки часу та відносно певних обставин, що становлять інтерес для орга-нів слідства та суду.

Об'єктами експертизи є:

підозрювані, обвинувачені та підсудні, стосовно яких під час ді-знання, слідства та судового розгляду виникли сумніви щодо їхпсихічної повноцінності;

свідки та потерпілі, стосовно яких під час слідства та суду ви-никли сумніви щодо їх психічної повноцінності;

потерпілі, стосовно яких вирішується питання про взаємозв'язокзмін у їх психічному стані із вчиненими щодо них протиправни-ми діяннями (безпорадний стан та заподіяння шкоди здоров'ю);

позивачі, відповідачі та інші особи, стосовно яких вирішуєтьсяпитання про їхню дієздатність;

матеріали кримінальної або цивільної справи, медична доку-ментація, аудіовізуальні матеріали та інша інформація про пси-хічний стан особи, стосовно якої проводиться експертиза.

На вирішення судово-психіатричної експертизи можуть бути по-ставлені такі питання:

Чи страждала особа в період вчинення правопорушення будь-яким психічним захворюванням, чи проявлявся у неї тимчасовийрозлад психічної діяльності?

Чи страждає особа на сьогоднішній день будь-яким психічним за-хворюванням?

Якщо особа страждає нині психічною хворобою, то яких заходівмедичного характеру вона потребує (лікування на загальних підста-вах, примусове лікування в психіатричній лікарні за місцем прожи-вання, примусове лікування в психіатричній лікарні спеціальноготипу чи системи)?

Якщо в особи є відхилення психіки, то чи не позбавляють вони їїздатності усвідомлювати свої дії і керувати ними?

Чи страждає особа хронічним алкоголізмом, чи не потребує вона зцього приводу примусового лікування?

Чи здатна особа (обвинувачуваний, потерпілий, свідок), з ураху-ванням індивідуально-психологічних і вікових особливостей та ста-ну розумового розвитку, правильно сприймати обставини, що маютьзначення у справі та давати щодо них правильні показання?

Чи здатна потерпіла (потерпілий) розуміти характер і значеннявчинених по відношенню до неї дій та чинити опір (зокрема у справахпро статеві злочини)?

Чи здатний неповнолітній, що страждає розумовою відсталістю,яка не пов'язана з психічними захворюваннями, усвідомлювати зна-чення вчинених ним дій та керувати ними?

Чи була особа в момент скоєння правопорушення у стані фізіоло-гічного афекту (стані сильного душевного хвилювання)?

Не менш широким є коло питань, які вирішуються судово-психі-атричною експертизою у цивільному процесі у справах про визнанняособи недієздатною для призначення опіки (ст. 39, 60 ЦК України),про визнання укладеної угоди недійсною (ст. 225, 226 ЦК України),у справах, пов'язаних з сімейними або трудовими правовідносинами,у справах про оскарження встановленого раніше психіатричного діа-гнозу, тощо.