18. Судово-психологічна експертиза

магниевый скраб beletage

Психічна діяльність людини являє собою відображення об'єктив-ної дійсності. Однак через різні причини суб'єктивного й об'єктивногохарактеру цей процес може відбуватись з певними відхиленнями. Дляздійснення правосуддя дуже важливо знати характер і ступінь такихвідхилень у осіб, чиї показання використовуються як джерела доказіву кримінальному судочинстві і у зв'язку з цим потребують критичноїоцінки та визначення рівня їх достовірності.

Предметом судово-психологічної експертизи є питання про діяль-ність осіб, індивідуально-психологічні властивості яких не виходятьза межі норми (особливості сприйняття певних явищ за даних умов,здатність адекватно їх оцінювати, особливості реагування на екстре-мальні ситуації, тощо).

Судово-психологічна експертиза може бути призначена для вирі-шення питань, серед яких слід виділити три групи:

Питання, пов'язані з психічними властивостями і особливостя-ми особи.

Питання, що стосуються впливу на психіку різноманітних умов іпов'язаних з ним станів людини в момент розслідуваної події.

Питання, пов'язані з особливостями протікання психічних проце-сів у даної особи.

Питання, вирішення яких безпосередньо випливає з вивченнявластивостей особи і дозволяє одержати про неї істотну інформацію,можна сформулювати таким чином;

Якою є загальна психологічна характеристика конкретно вка-заної особи (темперамент, характер, нахили, потребо-мотиваційнасфера, тощо)?

Які психічні властивості особи мають яскраво виражений харак-тер і можуть справляти істотний вплив на її поведінку (запальність,замкненість, крайня обережність, тощо)?

Якими є домінуючі мотиви поведінки даної особи?

Чи могла особа, перебуваючи у певному психічному стані, перед-бачати наслідки своїх дій?

Чи міг обвинувачений, за станом його психіки, усвідомлюватизначення своїх дій або керувати ними?

Особливої уваги і виявлення суб'єктивних факторів потребуютьсправи, у яких особи, втягнуті в їх сферу, пов'язані з управлінням тех-нікою. Тут бажано проведення судово-психологічної експертизи длявирішення таких питань:

Якою є реакція даної особи на перешкоду, що раптово виникає?

Як відбились ті чи інші об'єктивні умови на ступені уваги дослі-джуваного, на швидкості і точності його реакції?

Як могла вплинути втома на поведінку особи в обстановці, щосклалася?

Яким є можливий вплив тих або інших негативних емоцій (ду-шевних переживань), що виникли у досліджуваної особи до події, нахарактер її дій?