21. Товарознавча експертиза

магниевый скраб beletage

Сутність товарознавчої експертизи полягає у тому, щоб за допо-могою спеціальних знань у галузі товарознавства дослідити товарні(споживчі) властивості виробів з метою визначення їх фактичногостану або (та) їх вартості (початкової, залишкової).

Товарознавча експертиза — це дослідження споживчих власти-востей товарів за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіо-логічними показниками, а також показниками їх кількісних характе-ристик, що здійснюється експертом шляхом проведення дослідженнята (або) на підставі інформації, яка міститься на маркуванні товарівабо (та) в їх супровідних документах.

Товарознавча експертиза допомагає вирішити широке коло пи-тань: визначити якість виробів, фактори, що забезпечують збережен-ня продукції, обставини, що спричиняють зниження якості товарів.

Об'єктами дослідження при проведенні товарознавчої експертизиє різні вироби товарного походження, зразки (проби), а також мате-ріали кримінальних та цивільних справ, у яких викладені товарні ха-рактеристики досліджуваних об'єктів та інша інформація про обста-вини зміни споживчих властивостей. Цими об'єктами можуть бутигалантерейні, пушно-хутрові, електропобутові, текстильні, швейні,меблеві товари, взуття та інші промислові товари народного спожи-вання; харчові жири, зерно-мучні, плодоовочеві, кондитерські, м'ясні,рибні, молочні та інші продовольчі товари, нафтопродукти, лісомате-ріали, промислове обладнання, мінеральні добрива та інша продукціяпромислово-технічного призначення, а також споживчі властивостірізноманітної сировини, допоміжних матеріалів, тари і пакувальнихзасобів, оскільки вони також є товарами. Об'єктами експертизи цьоговиду можуть бути й інші товари, для оцінки яких можуть запрошува-тись фахівці відповідної спеціальності.

Завдання, які найбільш часто вирішують експерти-товарознавці,формуються у такі розділи:

дослідження непродовольчих товарів: встановлення ринковоївартості всіх груп промислових товарів, конфіскованих, контр-абандних, визнаних безхазяйними; встановлення відповіднос-ті умов, термінів зберігання, складання й транспортування;встановлення залишкової вартості з урахуванням моральногота природного зносу об'єкта і факторів причинного характеру;встановлення дефектів виробничого та невиробничого характе-ру, прихованих дефектів;

дослідження продовольчих товарів: встановлення ринковоївартості всіх груп продовольчих товарів; встановлення фактич-ного стану об'єкта; встановлення відповідності умов, термінівзберігання товару, транспортування;

дослідження обладнання: встановлення ринкової вартості об-ладнання; встановлення ринкової вартості за фактичним станом;

встановлення коду товару згідно з Українським класифікато-ром товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Товарознавчою експертизою вирішуються питання за таким орі-єнтовним переліком:

Чи відповідає певний вид товару пред'явленій технічній доку-ментації?

Чи відповідає вимогам Держстандарту, технічним умовам якістьпред'явленого товару, виробів?

Яка роздрібна ціна пред'явлених товарів?

Фабричного чи кустарного виробництва вироби, що вилучені упевних осіб?

Який відсоток зношування поданих на експертизу виробів?

Чи відповідає пред'явлена партія виробів заводській упаковці?

Яка початкова вартість пред'явлених для дослідження речей, ви-робів, товарів?