22. Автотоварознавча експертиза

магниевый скраб beletage

При здійсненні юридичних операцій з автотранспортними засо-бами, при визначенні матеріального збитку внаслідок ДТП власникитранспортних засобів звертаються до фахівців експертних установу галузі автотоварознавства. У разі виникнення майнових спорів іпри розслідуванні правопорушень, пов'язаних з експлуатацією тран-спортних засобів, до експертних установ звертаються суди, проку-ратура, органи дізнання ДАІ, слідчі органи, адвокати. Експерти-ав-тотоварознавці здійснюють оцінку транспортних засобів також примитних операціях, при оформленні спадщини та виконанні іншихнотаріальних дій.

Судова автотоварознавча експертиза вирішує такі питання:

Якою є залишкова вартість ТЗ залежно від строку експлуатації ав-томобіля, пробігу, його фактичного технічного стану, комплектності,додаткового обладнання?

Яка вартість деталей, вузлів та агрегатів ТЗ?

Яка вартість відновлювального ремонту ТЗ та розмір матеріаль-них збитків з технічної точки зору, заподіяних власникам ТЗ?

Якою є втрата товарної вартості ТЗ внаслідок аварійних пошко-джень і наступних ремонтних дій з їх усунення?

Яка вартість ТЗ, агрегатів і деталей, що ввозяться на митну тери-торію України?

Чи укомплектовано ТЗ відповідно до інструкцій підприємств-ви-робників та іншої нормативно-технічної документації?

У якому році виготовлено ТЗ та належні йому комплектуючі деталі?

До якого типу належить даний двигун, які його потужність і ро-бочий об'єм?

Якою є можливість взаємозаміни деталей, вузлів та агрегатів припереобладнанні ТЗ?

Чи підлягає ремонтно-відновлювальним роботам даний пошко-джений ТЗ?

Який обсяг і характер ремонтно-відновлювальних робіт, номен-клатури замінних деталей, агрегатів та вузлів, а також матеріалів, по-трібних для відновлення пошкодженого ТЗ?

Який процентний показник залишкової вартості ТЗ, а також окре-мих деталей, вузлів та агрегатів, у їх числі — капітально відремонто-ваних?