23. Технічна експертизазагального характеру

магниевый скраб beletage

Судово-технічні експертизи призначаються у тих випадках, колидля вирішення питань, що виникають перед суб'єктами доказування,потрібні спеціальні знання в техніці.

Можливості технічної експертизи досить широкі. Це — визначеннястану механізмів і придатності їх для виконання конкретних техніч-них операцій; виявлення технічних причин дефектів механізмів і часуїх виникнення; встановлення причин, обставин розслідуваної події івизначення тяжкості її матеріально-технічних наслідків; виявленнятехнічних причин порушення технологічного процесу; встановлен-ня відповідності кваліфікації працівника характеру виконуваної нимроботи; вирішення питання про можливість виконання певних дій узаданих технічних умовах; встановлення технічних недоліків у роботіпідприємства з метою розробки заходів щодо їх усунення.

Об'єкти технічної експертизи дуже різноманітні, серед них є ши-роко розповсюджені, специфічні й зовсім унікальні. Найчастішеоб'єктами експертизи стають споруди, верстати, транспортні механіз-ми і апарати, засоби сигналізації і комунікації, прилади управліннямеханізмами, вимірювальні прилади і пристосування, інструменти,готові промислові вироби, технічна документація тощо.

У процесі вирішення завдань технічного характеру і специфічнихзавдань деяких категорій кримінальних справ можуть виникати такіпитання загальнотехнічного характеру:

Чи знаходяться дані об'єкти (споруди, обладнання, прилади, при-стосування, тара тощо) в технічно справному стані, а якщо ні, то вчому полягають їх несправності?

Чи правильно змонтована (встановлена, налагоджена) дана сис-тема (лінія), а якщо ні, то в чому полягають недоліки монтажу (вста-новлення, наладки)?

Яка причина несправностей матеріально-технічних засобів?

Чи є ремонт доброякісним?

Чи відповідає оцінка ремонту його фактичній якості?

Чи можна було здійснити доброякісний ремонт за певних умов?

Чи має дана машина дефекти, які виключають її застосування законкретних умов?

Чи відповідає обладнання лабораторії вимогам чинної інструкції?Чи можна за допомогою наявного обладнання лабораторії одержатиточні дані про показники сировини і матеріалів на різних етапах ви-робництва?

Чи є правильними лабораторні аналізи тієї чи іншої, сировини абопродукції, підготовленої до випуску, а якщо ні, то які можливі техніч-ні причини цього?

Яка безпосередня причина нещасного випадку, які обставини їїобумовили?

Чи не стався нещасний випадок з даної конкретної причини?

Чи можуть справити шкідливий вплив і який саме на здоров'япрацівників сировина, отрутохімікати, обладнання, що застосову-ються на виробництві, і чи відповідає їх застосування вимогам про-мислової санітарії?

Чи належним чином обладнана і функціонує на даному виробни-цтві вентиляційна система? Чи не забруднене повітря робочої зониякимись шкідливими виділеннями?