30. Експертиза лаків,фарб і покриттів

магниевый скраб beletage

Лакофарбові матеріали (лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, складовіїх компоненти), а також предмети з пофарбованою поверхнею (тран-спортні засоби, деталі будівельних конструкцій, сейфи, інструменти)часто виступають як речові докази при розслідуванні кримінальнихсправ та при вирішенні спорів у цивільних та господарських справах.

Об'єктами експертизи лаків, фарб і покриттів можуть бути:

конкретні об'єми лакофарбових матеріалів, які за припущен-ням мають спільне джерело походження (за місцем виготовлен-ня, зберігання, використання);

окремі складові компоненти лакофарбових матеріалів (зв'язу-юче, пігменти, наповнювачі), які ймовірно використовувалисядля виготовлення конкретного лакофарбового матеріалу;

лакофарбові покриття конкретних фарбованих предметів і час-ток речовин, які ймовірно відокремилися від них;

конкретні сукупності фарбованих предметів зі слідами контак-тної взаємодії;

інструменти, які використовувались для виконання робіт з ла-кофарбовими матеріалами.

Під час проведення експертизи ЛФМ та ЛФП вирішуються такіпитання:

Чи є знайдена речовина лакофарбовим матеріалом, його родоваприналежність, призначення, область застосування?

Чи є на предметові-носієві нашарування мікрочастинок лакофар-бового покриття або сліди лакофарбового матеріалу, їх локалізація?

Чи мають загальну родову (за наявною в науці і техніці класифі-кацією типу, роду, виду тощо) чи групову приналежність (за умовамивиготовлення, зберігання, тощо) декілька об'єктів (частина лакофар-бового покриття, слідів чи обсягів лакофарбового матеріалу)?

Чи належать частинки лакофарбового покриття (сліди лакофар-бового матеріалу) лакофарбовому покриттю конкретного пофарбо-ваного предмета чи конкретному обсягові лакофарбового матеріалу(банці фарби, тощо)?

Чи мають подані для дослідження зразки одне джерело походжен-ня за місцем їх виготовлення або зберігання?

Чи однакові за хімічним складом частки лакофарбового матеріа-лу, знайдені під час огляду місця події (на одязі, взутті потерпілого),зі зразками ЛФМ, що вилучені з автотранспортного засобу?

Чи однаковими художніми (будівельними) фарбами пофарбованіпорівнювальні об'єкти?

Чи піддавалась поверхня предмету перефарбуванню?

Який спосіб нанесення лакофарбового покриття на предмет?

Який механізм нашарування частинок лакофарбового покриття числідів лакофарбового матеріалу на конкретному предметові-носіеві?