39. Судово-біологічна експертиза

магниевый скраб beletage

Судово-біологічна експертиза призначається при розслідуванні ісудовому розгляді різних категорій кримінальних і цивільних справ.При її виконанні використовуються досягнення біології та криміна-лістики, на стику яких вона виникла.

Сучасний стан судово-біологічної експертизи визначається їїпредметом і рівнем наукових розробок у галузі судової біології. Пред-метом даної експертизи є фактичні дані (обставини) кримінальної,цивільної або господарської справи, що встановлюються на основірізних наук біологічного профілю. Він визначається змістом тих пи-тань, на які експертом-біологом можуть бути надані відповіді.

Класифікаційні завдання охоплюють питання, пов'язані з вста-новленням природи і таксономічної (групової) належності біоло-гічних об'єктів; ідентифікаційні — питання про тотожність об'єктів;неідентифікаційні — питання, пов'язані з визначенням тимчасовихзв'язків і стану досліджуваних об'єктів, механізму утворення на нихушкоджень, причин, що викликали зміну цих об'єктів, тощо.

Об'єктами судово-біологічної експертизи можуть бути окремі ор-ганізми ботанічного і зоологічного походження, чи їх співтовариства(комплекси), частини цих організмів (органи чи комплекси органів,тканини, групи клітин чи окремі клітини), а також відомості про них,що знаходяться в матеріалах кримінальної чи цивільної справи.

Вирішення класифікаційних завдань охоплює такі питання:

Яка природа речовини (матеріалу), виявленого на предметі-носії?Якщо ця речовина належить до об'єктів біологічного походження, тояка його таксономічна належність?

Що являє собою об'єкт рослинного (тваринного) походження? Доякого виду (роду, родини) рослин (тварин) він належить?

До якого виду (роду, родини) належать рослинні частки (листя,кора дерева, відщепи деревини), виявлені на предметі-носії?

Який видовий (родовий тощо) склад виявленої (вилученої) маси(порошків, сіна, повсті, вмісту пір'яної подушки)?

При встановленні групової належності або ідентичності досліджу-ваних об'єктів вирішують такі питання:

Чи є однаковим ботанічний склад рослин (насіння, листя), вияв-лених у конкретному місці і на конкретному предметі-носії, і зразків,вилучених у конкретному місці?

Чи є однаковим зоологічний склад волосся тварин (луски риб,крилець комах, залишків кісткових кістяків), виявлених (вилучених)у конкретному місці, і вилучених у визначеному місці зразків?Чи належала дана рослина певній ділянці місцевості?