40. Екологічна експертиза

магниевый скраб beletage

Під час розслідування та судового розгляду справ про злочини(переважно службові та господарські), пов'язані із заподіянням шко-ди навколишньому середовищу: забруднення водойм, ґрунтів та ат-мосферного повітря, про забруднення моря шкідливими для здоров'ялюдей і для його живих ресурсів речовинами або іншими відходамита матеріалами, які перевищують гранично допустиш концентрації(ГДК, тощо), можуть виникнути питання, для розв'язання яких до-цільно залучати спеціаліста-еколога.

Об'єктом дослідження екологічної експертизи є проби атмосфер-ного повітря, води, ґрунту, відібрані на місцях викиду; зразки флорита фауни (в тому числі і на мікрорівні), уражені від шкідливого впли-ву; технічні документи, технологічні регламенти, тощо.

Як правило, екологічна експертиза має комплексний характер іпроводиться комісійно екологами, хіміками, фізиками, судовими ме-диками, біологами, агротехніками та іншими спеціалістами.

На розв'язання екологічної експертизи виносяться такі питання:

Яку шкоду заподіяно навколишньому середовищу, її характер імасштаби? Чи допущені при цьому порушення правил його охорони,і якщо так — які саме?

Які ГДК шкідливих речовин у викидах даного виробництва? ЯкіГДК шкідливих речовин для повітря, води, ґрунту? Які ГДК шкідли-вих речовин для осіб, які працюють на даному виробництві, населен-ня у цілому?

Які гранично допустимі дози (ГДД) випромінювання (рентгенів-ське, гамма-випромінювання, СВЧ, тощо) для даного об'єкта, терито-рії, категорії осіб: безпосередньо працюючих на відповідному облад-нанні (пристроях); тих, які перебувають у сусідніх приміщеннях, аботаких, які не мають безпосереднього відношення до робіт з випромі-нюванням; осіб, які проживають на території, де дози випромінюванняпотенційно можуть перевищити встановлені для них ГДД; населенняу цілому?

Чи відповідає організація виробництва вимогам радіаційної безпе-ки не тільки для працюючих, а й для навколишнього середовища?

Чи була можливість запобігти забрудненню навколишнього серед-овища, і якщо це так, то яка саме?

Які умови, створені на виробництві, сприяли порушенню правилохорони навколишнього середовища?

Чи відповідає проект даного об'єкта нормам, правилам та вимогамохорони навколишнього природного середовища і раціонального йоговикористання? Чи виконано будівництво певного об'єкта відповіднодо вказаних норм, правил, вимог?

Чи не настали негативні наслідки (захворювання людей, падіж ху-доби, забруднення ґрунту, тощо) через неналежне проектування чи бу-дівництво конкретного об'єкта?