5. Засоби криміналістичної тактики

магниевый скраб beletage

Засоби криміналістичної тактики — це власне знаряддя праці, задопомогою яких слідчий вирішує тактичні завдання розслідуваннязлочинів.

Це — засоби його процесуальної, непроцесуальної та організа-ційної діяльності. Оскільки розслідування є процесуальною діяль-ністю, закон визначає засоби, якими користується слідчий коли фік-сує, закріплює, досліджує та використовує в доказуванні інформацію.Згідно з законодавством до них належать:

слідчі дії;

оперативно-розшукові заходи;

отримання пояснень;

витребування документів;

призначення відомчої ревізії.

Реалізація будь-якого процесуального засобу залежить від кон-кретної слідчої ситуації, тому криміналістична тактика розробилаприйоми більш ефективного застосування процесуальних засобів.

До засобів криміналістичної тактики традиційно відносять так-тичний прийом, криміналістичну рекомендацію, тактичне рішення,тактичну операцію. Це — непроцесуальні засоби, але вони розробле-ні на основі досягнень науки та узагальнення матеріалів слідчої прак-тики і дозволяють ефективніше, з меншою витратою сил і засобів ви-конувати слідчі дії під час розслідування злочинів.

Тактичний прийом — це раціональний спосіб дії або раціональ-на лінія поведінки слідчого в процесі збирання, дослідження та ви-користання доказової інформації. Тактичний прийом показує, як задопомогою тактичних заходів, логічних і психологічних прийомівслідчий збирає та використовує доказову інформацію.

Тактичний прийом буде виконувати свої функції тільки в томуразі, якщо він відповідатиме таким вимогам: 1) законність; 2) етич-ність; 3) науковість; 4) вибірковість; 5) пізнавальна цінність.

Тактичну сторону прийому забезпечують окремі принципи, асаме: оперативність, вибірковість, раптовість.

Тактична комбінація — це певне поєднання тактичних прийо-мів, організаційних та оперативно-розшукових заходів чи слідчихдій та інших засобів, яке передбачає досягнення певної мети і ви-рішення головним чином завдань розкриття та розслідування зло-чинів за допомогою оперативно-розшукових засобів і зумовленеслідчою ситуацією.

Тактична операція передбачає поєднання однойменних і різно-йменних слідчих дій, а іноді й організаційно-технічних заходів, спря-мованих на виконання завдань розслідування в даній слідчій ситуації.

У криміналістичній теорії історія виникнення тактичних ком-бінацій пов'язана з концепцією правомірності «слідчих хитрощів» і«психологічних пасток», що розглядаються як різновиди тактичнихкомбінацій. Визначення поняття тактичної комбінації викликає за-перечення з таких міркувань:

має місце гіперболізація «слідчих хитрощів» («психологічнихпасток»); фактично виходить, що «слідчі хитрощі» — це комп-лекси (поєднання) тактичних прийомів. Цим поняттям охоплю-ють і допустимі, правомірні тактичні прийоми, і засоби, дії, якіпорушують вимоги етичності, і навіть комплекси, групи, сукуп-ності прийомів;

недоцільно об'єднувати в одному понятті дві самостійні кате-горії — «поєднання тактичних прийомів» (система прийомів) і«поєднання слідчих (або інших) дій» (тактична операція). «По-єднання тактичних прийомів» і «поєднання слідчих (або інших)дій» переслідують різну мету і є нерівнозначними;

- в етимологічному плані термін «комбінація» тотожній терміну«система прийомів» для досягнення чого-небудь. Тактична ком-бінація можлива лише в рамках однієї слідчої (судової) дії і недопускає поєднання з тактичними прийомами іншої процесу-альної дії.

Криміналістична рекомендація — це науково обґрунтована і апро-бована практикою порада, щодо вибору тактичних прийомів. Такарекомендація може підходити й до застосування при здійсненні кон-кретної процесуальної дії або тих чи інших техніко-криміналістичнихзасобів та прийомів збирання, дослідження й використання доказів.

Рекомендації можуть бути загальними, тобто такими, які можутьбути застосовні: а) будь-яким учасником доказування; б) у будь-якійситуації незалежно від обставин справи. Рекомендації також можутьбути спеціальними — розрахованими на певного адресата (слідчого,оперативного працівника й т.п.) або на конкретну ситуацію, у тому чис-лі й пов'язану з чисто етичними умовами проведення процесуальної дії.

Тактичне рішення — це вибір мети тактичного впливу на слідчуситуацію в цілому або на окремі її компоненти, на хід і результати про-цесу розслідування і його елементів. Визначення методів, прийомів ізасобів досягнення мети.

Під тактичним впливом необхідно розуміти всякий правомірнийвплив на той чи інший об'єкт, здійснюваний за допомогою тактичнихприйомів або на основі тактики використання інших засобів і методів —як власне криміналістичних, так і запозичених з инших галузей знань.

Тактичне рішення складається із трьох частин: інформаційної, ор-ганізаційної й операційної.

Інформаційна частина рішення складається під час аналізу й оцін-ки слідчої ситуації і її компонентів, що підлягають для реалізації про-цесуальних задач, задумів протидій, можливостей слідства.

Організаційна частина включає висновок про розподіл завдань,функцій, форм і напрямків взаємодії, послідовність використаннянаявних методів і засобів, резервних можливостей, проведення необ-хідних організаційно-технічних заходів.

Операційна частина — це встановлення мети тактичного впливу,умов і способів її досягнення й прогнозованих результатів реалізаціїтактичного рішення.

Формування частин тактичного рішення відбувається на певних ета-пах, що становлять процес підготовки і ухвалення тактичного рішення.