6. Поняття та класифікаціятактичного прийому

магниевый скраб beletage

Тактичний прийом основним елементом криміналістичної такти-ки. В юридичній літературі визначення поняття тактичного прийомудо цього часу є спірним, та викликає неоднозначне його розуміннятлумачення.

У криміналістиці існують два основних напрями у поглядах насутність тактичного прийому (О.М. Васильєв — розглядає тактичнийприйом як своєрідну наукову рекомендацію, а Р. С. Бєлкін — визна-чає його як спосіб поведінки).

Тактичний прийом — це раціональний спосіб дії або доцільна лі-нія поведінки особи яка здійснює розслідування в процесі збиран-ня, дослідження та використання доказової інформації. Тактичнийприйом показує, як за допомогою яких тактичних заходів, логічних іпсихологічних прийомів особа, що здійснює розслідування збирає тавикористовує доказову інформацію.

Тактичні прийоми класифікуються за різними підставами. Зокре-ма, В.Я. Колдін, враховуючи завдання слідчої діяльності, виділяє такіприйоми:

пізнавальні — встановлення обставин події розслідуваного зло-чину;

управлінські — визначення ефективності взаємодії в ході роз-слідування злочинів;

організаційно-технічні — забезпечення оптимальних зовнішніхумов та необхідних організаційно-технічних заходів діяльності.

З метою вирішення тактичних завдань тактичні прийоми поділя-ються на: а) початкові (вихідні), спрямовані на виявлення, фіксацію,вилучення джерел криміналістичної інформації; б) проміжні, які за-стосовуються для встановлення доказових фактів або формуваннявисновків, що забезпечують таке встановлення; в) кінцеві, спрямова-ні на вирішення тактичних завдань розслідування, які забезпечуютьприйняття процесуальних рішень, насамперед щодо предмета дока-зування.

Тактичні прийоми доцільно класифікувати за логічними підста-вами. Такі підстави, як гіпотеза, аналогія, аналіз і синтез, індукція тадедукція, є науковою основою пізнання злочину, що розслідується.

Дані наукової організації праці та управління, досягнення науки ітехніки сприяють постійному вдосконаленню форм і методів слідчоїта оперативної роботи.

Тактичні прийоми поділяються на обов'язкові та рекомендаційні.

Обов'язкові — визначаються законом, тому їх виконанняобов'язкове, і називаються вони не тактичними прийомами, а прави-лами. Однак з цього питання у криміналістів єдиної думки не склало-ся. Рекомендаційні прийоми розроблені криміналістичною тактикоюна основі даних різних наук (логіки, психології, НОП, інформатикитощо). Доцільність застосування таких прийомів визначає слідчий,виходячи із конкретних ситуацій, що складаються.