7. Принципи та класифікаціятактичних прийомів

магниевый скраб beletage

Рекомендаційні прийоми повинні відповідати принципам кримі-нального процесу та криміналістичної тактики. Зазначені принципиподіляються на загальні та окремі.

До загальних принципів належать: а) законність — безумовнавідповідність засобів і методів діяльності приписам закону, які за-безпечують процесуальні гарантії громадянам; б) етичність — не-припустимість застосування засобів та дій, які принижують честь ігідність громадян, загрожують їхньому життю й здоров'ю; в) науко-вість — відповідність тактичних прийомів і рекомендацій сучасномурівню розвитку науки; г) планомірність — послідовна реалізація пла-нових засад, які забезпечують доцільність діяльності по збиранню,дослідженню та використанню доказової інформації; д) взаємодія —узгодження діяльності відповідних органів та осіб, які забезпечуютькомпетентне й ефективне застосування тактичних прийомів для до-сягнення реальних результатів.

Тактичну сторону прийому забезпечують окремі принципи, асаме: оперативність, вибірковість, раптовість.

Оперативність означає своєчасність та невідкладність застосуван-ня тактичного прийому; вибірковість — найбільш доцільний добірзасобів і прийомів у конкретній ситуації, які забезпечать досягненняпотрібного результату; раптовість — це вибір найбільш сприятливогомоменту для застосування тактичного прийому, що характеризуєтьсяелементом несподіваності для певних учасників розслідування.

Класифікація тактичних прийомів:

за видом процесуальної дії: тактичні прийоми огляду місця по-дії; тактичні прийоми допиту; тактичні прийоми обшуку; так-тичні прийоми інших процесуальних дій;

за діапазоном застосування: тактичні прийоми, які викорис-товуються під час провадження тільки окремих слідчих (судо-вих) дій (допит на місці події, орієнтація на професійні навикиобшукуваного тощо); тактичні прийоми, які використовуютьсяу декількох (багатьох) процесуальних діях (постановка тих чиінших запитань, використання типових аналогів, аналіз слідів,предметів, їх ознак тощо);

за об'єктом спрямованості (або сфери реалізації): тактич-ні прийоми, спрямовані на здійснення впливу на людину(роз'яснення важливості повідомлення правдивих показань,постановка контрольних, нагадуючих, доповнюючих та іншихзапитань, демонстрація фотознімків, оголошення висновківекспертиз або результатів слідчих дій та ін.); тактичні прийоми,спрямовані на дослідження матеріального середовища (аналізслідів, предметів, їх ознак, розміщення, використання уявноїреконструкції окремих елементів події — моделювання з метоювідтворення події, що відбулась, зіставлення слідів, виявленихна місці події, та ін.);

за ситуаційною варіантністю (тактичні прийоми, які диферен-ціюються залежно від ситуації процесуальної дії). Так, у ситуа-ції повідомлення неправдивих показань під час допиту можутьбути виділені такі тактичні прийоми: постановка контрольнихзапитань, пред'явлення доказів, оголошення показань іншихосіб, допит на місці події тощо;

за характером інформації: тактичні прийоми, які ґрунтуютьсяна словесній інформації (бесіда на сторонню тему, роз'ясненнязначення щиросердого розкаяння, постановка тих чи інших за-питань тощо); тактичні прийоми, які ґрунтуються на матеріалі-зованій інформації (демонстрація доказів, різної наочної інфор-мації та ін.).