9. Завдання стадійтактичного забезпечення

магниевый скраб beletage

Завдання першої стадії тактичного забезпечення полягає в тому,щоб на основі прийнятого тактичного рішення організаційно й тех-нічно забезпечити найбільш ефективне провадження слідчої дії. Ва-гому роль при цьому відіграють операції планування, в ході яких ти-пова модель слідчої дії, вироблена наукою, зіставляється із наявноюслідчою ситуацією, загальним планом розслідування, що відображаєтактичний задум слідчого по використанню наявних у його розпоря-дженні методів і засобів.

Друга стадія орієнтуюче дослідження, передбачає створення пер-винної загальної моделі розслідуваної події, яка могла б слугувати ін-струментом розшуку джерел доказової інформації. Початковому уяв-ленню про розслідувану подію притаманна зовнішня характеристикаостанньої, наявність прогалин, неоднозначне трактування окремихвузлів, елементів, а іноді й всієї картини події. Невизначеність подіївимагає врахування всіх можливих версій і перевірки всіх можливихджерел інформації.

Третя стадія детальне дослідження спрямоване на встановленняокремих обставин розслідуваної події шляхом аналізу відповіднихінформаційних вузлів. Під інформаційним вузлом розуміється су-купність джерел, що містять інформацію про істотну обставину спра-ви (доказовому факті). Так, дані про механізм пострілу можуть бутиотримані шляхом опитування очевидців, дослідження зброї, пошко-джених перешкод, трупа, стріляних куль і гільз; дані про мотиви зло-чини — шляхом вивчення щоденників і листів, опитування родичів,вивчення предмета посягання.

Четверта стадія заключна вирішує процесуально-посвідчуючі за-вдання слідчої дії: складаються й підписуються протокол слідчої дії,додатка, вилучаються й приєднуються до справи речові докази, фік-суються заяви присутніх осіб і т.д.

Логічний та інформаційний зв'язок різних тактичних прийомів іслідчих дій, що забезпечує комплексне, криміналістичне досліджен-ня джерел інформації, приводить до поняття слідчої комбінації. Підслідчою комбінацією розуміється таке сполучення тактичних при-йомів у межах одної або різних слідчих дій, що спрямовано на вста-новлення однієї обставини або вирішення одного криміналістичногозавдання.

Більш широкий тактичний комплекс, що включає крім діяльностіслідчого прийоми й методи оперативно-розшукових, контрольно-ре-візійних органів та інших допоміжних служб, називається тактичноюоперацією. Вона може вирішувати не одне, а кілька взаємозалежнихтактичних завдань як у стадії досудового слідства, так і до порушеннякримінальної справи.