11. Етапи та види слідчих дій

магниевый скраб beletage

Виходячи з викладеного система слідчих дій в більш повному ви-гляді складається з трьох етапів:

початковий;

проміжний;

заключний.

Які в свою чергу поділяються на під етапи.

Початковий етап складається з двох видів діяльності по підго-товці слідчої дії. До нього входять етапи попередньої та додатковоїпідготовчої діяльності. Перший вид підготовчої діяльності здійсню-ється до того, як слідчий вступає в процес безпосередньої взаємодіїз об'єктом (мова йде про підготовку на робочому місці слідчого, щочасто не збігається з місцем розшуку об'єкта).

Що стосується додаткової підготовки дії, то вона здійснюєтьсяна місці його провадження. Починаючись у момент вступу слідчогов контакт із об'єктом тактичного впливу, вона триває аж до початкубезпосереднього провадження.

Проміжний етап — предметна взаємодія слідчого з допитуємим,обумовлена цілями і завданнями даної дії. Завершується слідча діяетапом, у межах якого протікає післяпроваджувальна діяльність. Нацьому етапі закінчується процес інформаційної взаємодії слідчого йоб'єкта (проводиться упакування вилучених предметів, бесіда слід-чого з допитаною особою про можливий виклик для додаткового до-питу, що планується очна ставка з його участю.)

Заключний етап — провидиться діяльність спрямована на ство-рення належних умов, які забезпечують досягнення цілей наміченоїдії. Він починається після того, як побудувавши, проаналізувавши йоцінивши уявну модель сформованої ситуації, слідчий, у проваджен-ні якого перебуває кримінальна справа або інша уповноважена на тепосадова особа (прокурор що проводить нагляд за слідством, керів-ник слідчого підрозділу й ін.) ухвалюють рішення щодо проведеннявідповідної дії. Аналіз уявної моделі ситуації дозволяє визначитинаявність пошуково-пізнавальної проблеми, для вирішення якої по-трібне проведення якої-небудь дії або комплексу дій. В останньомувипадку визначається послідовність проведення дій і приймаєтьсярішення про те, яка дія є першочерговою.

Види слідчих дій:

слідчий огляд та освідування;

допит та очна ставка;

обшук;

затримання та арешт;

пред'явлення для впізнання;

слідчий експеримент;

використання спеціальних знань під час розслідування злочинів.