12. Поняття і суть слідчої ситуації

магниевый скраб beletage

Слідча ситуація — це нова категорія криміналістичної тактики,яка сформувалася у 1967 році (О.Н. Колісниченко). Визначення по-няття слідчої ситуації викликає дискусію. Такі вчені як О.Н. Коліс-ниченко, І.М. Лузгін, І.Ф. Герасимов розуміють слідчу ситуацію якположення, що склалося на певний момент розслідування злочину.

В.К. Гавло формулює слідчу ситуацію як сукупність фактичнихданих, які відображають подію, що розслідується. Л.Я. Драпкін, услідчій ситуації бачить інформаційну модель, динамічну інформацій-ну систему, що містить ознаки, які мають значення в кримінальнійсправі. М.О. Селіванов вважає, що слідча ситуація — це сукупністьданих, за яких слідчий повинен діяти. Слідча ситуація — це обстанов-ка, картина розслідування, яка склалася на певний момент розсліду-вання, тобто сума значущої інформації (М.О. Селіванов).

Р.С. Бєлкін визначає слідчу ситуацію як сукупність умов, в якихна даний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка, вякій проходить процес розслідування.

Слідча ситуація — це, з одного боку, об'єктивна реальність (мате-ріальні та ідеальні джерела), а з іншого — це пізнана суб'єктом дока-зування об'єктивна реальність, яка існує на даний момент. Непізнанаматеріальна реальність містить потенційну інформацію щодо подіїзлочину. Для введення її в процес доказування необхідний суб'єктпізнання, який дослідить її та сформує слідчу ситуацію, яка стано-вить пізнавальну проблему. Останню слідчий вирішує шляхом засто-сування тактичних рішень.

Таким чином, слідча ситуація в пізнавальному аспекті — це оці-ночна категорія, а в інформаційному — сукупність матеріальних таідеальних джерел, які виникають у конкретний момент розслідуван-ня. Отже у визначення слідчої ситуації повинен вводитися суб'єктпізнання, Тому ситуації класифікують за суб'єктом: експертні, роз-шукові, судові, слідчі.

Слідча ситуація — це пізнана слідчим сукупність умов, в яких наданий момент здійснюється розслідування; слідча ситуація — це ін-формаційна модель, яка склалася у суб'єкта доказування на основіпізнання реальних умов, за яких здійснюється розслідування.

При побудові слідчої ситуації слідчий враховує фактори:

інформаційного характеру стосовно події злочину;

процесуального і тактичного характеру;

психологічного характеру;

організаційного характеру.