13. Класифікація слідчих ситуацій

магниевый скраб beletage

Слідчі ситуації класифікують за різними підставами, найбільшповна класифікація запропонована Л.Я. Драпкіним:

прості та складні ситуації;

проблемні та конфліктні;

типові та специфічні;

закриті та відкриті;

одноелементні та багатоелементні (комплексні);

суворого суперництва та несуворого суперництва.

Існують також інші класифікації слідчих ситуацій, розроблені зурахуванням їх змісту і напряму розслідування (О.Я. Баєв, В.П. Ба-хін, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова та ін.).

Викладене вище дає підстави виділити такі основні види слідчихситуацій:

сприятливі та несприятливі;

конфліктні та безконфліктні;

типові та специфічні (нетипові);

початкові, проміжні, кінцеві.

Сприятлива ситуація складається за наявності достатньої інфор-мації. Ситуація стає сприятлива, коли для її вирішення потрібно тіль-ки забезпечити раціональну реалізацію можливостей (слідчих, опе-ративно-розшукових, громадських, організаційних).

Несприятлива ситуація складається, коли слідчому для її вирі-шення необхідно визначити заходи впливу, прийняти тактичне рі-шення та реалізувати його. Несприятлива ситуація частіше за все ха-рактеризується відсутністю достатньої інформації для її вирішення.Дії слідчого спрямовані на збирання інформації з метою її досліджен-ня та введення до кримінального процесу.

При конфліктній ситуації інтереси слідчого та учасників проце-су розслідування не співпадають (наприклад, обвинувачений прагнеприховати сліди злочину, не нести за нього відповідальність і т. ін.).

Безконфліктна слідча ситуація виникає, коли інтереси учасниківрозслідування співпадають.

Типова ситуація складається, коли при розслідуванні злочину діютьзагальні закономірності механізму вчинення злочину, утворення дже-рел доказової інформації. Для вирішення типових ситуацій застосову-ють заздалегідь розроблені програми діяльності слідчого, дізнавача.

Специфічна слідча ситуація складається за характерним збігомобставин, які потребують вибору нетипових засобів і тактичних при-йомів вирішення.

Початкові слідчі ситуації виникають на стадії порушення кримі-нальної справи та на початковому етапі її розслідування.

Проміжні ситуації характерні для подальшого етапу розслідуван-ня (робочого етапу), вони можуть бути різних видів.

Кінцеві ситуації виникають при завершенні розслідування, оцінційого результатів, вони визначають, як закінчилося розслідування, якіпроблеми виникли у зв'язку з цим. Вирішення кінцевих ситуацій пе-редбачає таку діяльність слідчого, яка завершує процес розслідування.