19. Поняття та класифікаціякриміналістичних версій

магниевый скраб beletage

Слідчий у процесі розкриття злочинів звертається до фактів та по-дій минулого. Тому у цьому процесі є така формально-логічна кате-горія як гіпотеза. Стосовно діяльності правоохоронних органів з роз-криття злочинів вона отримала назву криміналістичної версії — об-ґрунтованого припущення, яке пояснює характер злочину у цілому,або його окремих обставин.

Криміналістична версія — це обґрунтоване припущення про факт,явище або групу фактів, явищ, що мають або можуть мати значен-ня для справи: версія вказує на наявність і пояснює походження цихфактів, явищ, їхній зміст і зв'язок між собою й служить цілям вста-новлення істини у справі.

Криміналістична версія представляє різновид гіпотези. Виділя-ють наукову, окрему та робочу гіпотези.

Версії поділяються на два основні види:

загальні версії — припущення, які охоплюють розкриваємийзлочин у цілому;

окремі версії — припущення, що пояснюють окремі обставинизлочину.

Також виділяють:

робочі версії — припущення стосовно більш дрібних та друго-рядних обставин злочину);

розшукові версії — припущення про місцезнаходження розшу-куваного злочинця або предметів, речей, які необхідно віднестидо різновидів окремої версії.

У криміналістиці існує поняття типових версій — характернихдля типових ситуацій, що виникають у процесі розкриття злочинів.

Типові версії це результат наукового узагальнення слідчої, судо-вої, експертної та оперативно-розшукової практики, які детально ви-кладено у посібниках з розслідування окремих видів злочинів. Слід-чий проводячи розслідування висуває не типові, а конкретні версії,які ґрунтуються на матеріалах справи, але з урахуванням типовихверсій.

Типові версії також можуть бути загальними та окремими.

Версія, проходить три послідовні стадії, що відображають процесрозслідування.

Перша стадія — виникнення (висунення) версії.

Друга стадія — аналіз (розробка) висунутого припущення та ви-значення ряду наслідків (обставин, подій, фактів) які логічно витіка-ють із висунутого припущення.

Третя стадія — практична перевірка припустимих наслідків таспівставлення їх з тим, що у результаті перевірки встановлено у фак-тичній дійсності.

Основу версії складають фактичні дані, які поділяються на 2 групи:

Отримані з різних джерел дані, які стосуються кримінальної спра-ви (дані які містяться у судових доказах, матеріалах оперативно-розшукової діяльності, актах відомчих перевірок, заявах та пові-домленнях громадян, повідомленнях ЗМІ та інших джерелах).

Дані, які є результатом наукових узагальнень і безпосередньо нестосуються кримінальної справи (дані природничих, технічних таінших наук (криміналістики, судової медицини, фізики, хімії), атакож дані, отримані з життєвого та професійного досвіду слідчо-го, узагальнень слідчої, судової, експертної практики).Перевіряється версія в такий спосіб.

Слідчі та судові версії перевіряються шляхом провадження слід-чих та судових дій, а також використовуються оперативно-розшуковізасоби і методи які носять допоміжний характер.

Оперативно-розшукові версії перевіряються з використанням за-собів і методів ОРД.