6. Система методів судової фотографії

магниевый скраб beletage

Систему судової фотографії складають наукові основи, методи,засоби, способи, види і прийоми зйомки.

Наукові основи судової фотографії — це положення криміналіс-тики по роботі із судовими доказами, теорії загальної і наукової фото-графії (фізичної і геометричної оптики, фізико-хімічних і математич-них основ одержання і обробки зображень).

Методи являють собою сукупність правил і рекомендацій одер-жання фотографічних зображень при фіксації і дослідженні об'єктів,що відповідають процесуальним і криміналістичним вимогам.

До засобів відносяться фотографічна апаратура, приналежностіі пристосування, світлочутливі матеріали і хімічні розчини, апарат-но-програмні засоби для введення, перетворення і обробки цифровихзображень.

Види зйомки об'єднують сукупність методів і прийомів, що вико-ристовуються для фотографування слідчих дій та об'єктів. Вони за-безпечують об'єктивність, повноту і логічну послідовність фотогра-фічної фіксації обстановки місця події, ходу проведення слідчої діїта її результатів. У судовій фотографії виділяють: зйомку місця події,трупа, слідів, предметів — речових доказів, документів, фотозйомкупри проведенні обшуку, перевірки показань на місці, слідчому екс-перименті, пред'явленні для впізнання, освідуванні тощо.

Прийоми зйомки — це сукупність правил і рекомендацій щодовибору точок зйомки (напрямку, висоти, положення, відстані), від-носно кожного з об'єктів зйомки. Деякі з них запозичені із загальноїфотографії (фронтальна, діагональна зйомка, зйомка з нормальної,верхньої і нижньої точок), інші розроблені щодо особливостей кримі-налістичних об'єктів (зустрічна, хрестоподібна зйомка, орієнтуюча,оглядова, вузлова, детальна зйомка тощо).

До методів і способів оперативної фотографії відносяться пано-рамна зйомка, вимірювальна, впізнавальна (сигналетична), стерео-скопічна фотографія. Криміналістичну дослідницьку фотографіюскладають методи репродукційної, макро-, мікрофотографії, контр-астуючої, кольоророздільної, спектрозональної, ультрафіолетової,інфрачервоної фотографії, рентгенорадіографії.

Панорамна фотозйомка — метод одержання фотографічного знім-ка із зміною звичайного співвідношення між сторонами фотографіч-ного кадру за рахунок збільшення його в довжину. Панорамна фото-зйомка полягає в тому, що об'єкт фотографують частинами так, щобкожний наступний кадр був продовженням попереднього. Виділяютькругову (горизонтальну, вертикальну і східчасту) і лінійну панораму.

Вимірювальна фотографія являє собою сукупність спеціальнихметодів зйомки для одержання фотознімків, за якими визначаютьдійсні розміри зображених на них предметів та відстань між ними.Виділяють перспективно-горизонтальний метод зйомки з лінійнимабо квадратним масштабом, перспективно-похилий метод, і плановузйомку з лінійним масштабом.

Впізнавальна (сигналетична) фотографія призначена для фікса-ції зовнішності злочинців з метою їх впізнання, розшуку та реєстра-ції, а також для упізнання трупів. Для кримінальної реєстрації виго-товляють серію знімків, фотографуючи особу в анфас, правий про-філь, 3/4 оберту голови праворуч та у повний зріст. При впізнаваль-ній зйомці трупів обов'язкова зйомка в анфас, правий і лівий профільі 3/4 оберту голови в обидва боки.

Стереофотографія дозволяє одержувати об'ємні зображення об-становки для детального вивчення місць подій і предметів — речовихдоказів при експертному дослідженні. Стереозйомку проводять задопомогою спеціальних фотокамер або звичайних малоформатнихзі стереонасадкою або пристосуваннями для стереозйомки. Об'ємнізображення одержують, розглядаючи два знімки (стереопару) у спе-ціальному приладі — стереоскопі.

Репродукційна фотографія — це відтворення фотографічнимшляхом документів, малюнків, схем, фотознімків, рукописних і ма-шинописних текстів та інших плоских об'єктів для фіксації їх зо-внішнього вигляду і змісту, розмноження у дійсному масштабі, зізменшенням чи збільшенням.

Макрофотографія — спеціальний метод зйомки для одержаннязображення дрібних предметів в більш великому, ніж при звичай-ній зйомці масштабі. Межами макрофотографії прийнято вважатимасштаби зображень від 1:10 до 20:1.

Мікрофотографія — метод дослідження об'єктів і слідів, невиди-мих неозброєним оком за допомогою оптичної системи мікроскопа.Метод дозволяє виявляти, порівнювати і зіставляти дрібні деталіоб'єкта, вивчати тонку структуру матеріалів і речовин.

Контрастуюча фотографія — це сукупність методів дослідження,результатом яких є фотографічне зображення зі зміненими по від-ношенню до об'єкту характеристиками яскравості. У криміналістиціі судовій експертизі її застосовують для виявлення слідів, відновлен-ня змісту документів, встановлення факту внесення змін до їх змісту.

Кольоророздільна фотографія являє собою метод зйомки, щодозволяє перетворювати колірні відтінки досліджуваного об'єкта урозходження яскравості або оптичної щільності. За її допомогою ви-являють слабопомітні пофарбовані сліди і записи в документах, роз-дільно сприймають корисні деталі за рахунок ослаблення забарвлен-ня фону та інших перешкод, виявляють розходження у забарвленніокремих деталей.

Ультрафіолетова фотографія — це сукупність методів одержан-ня зображень в УФ-ділянці спектра з метою виявлення особливос-тей об'єктів, що не сприймаються зором. Її застосовують для вияв-лення біологічних слідів і паливно-мастильних матеріалів, встанов-лення розходжень властивостей чорнил, паперу, згаслих текстів та уінших випадках.

Інфрачервона фотографія — це сукупність методів одержаннязображень в ІЧ-ділянці спектра з метою виявлення особливостейоб'єктів, що не сприймаються зором. Її застосовують для встановлен-ня дописок, виправлень у документах, відновлення згаслих, витрав-лених записів тощо.