23. Планування допиту

магниевый скраб beletage

Необхідність складання письмових планів пов'язане з конфлік-тними допитами, коли слідчому доводиться викривати допитувано-го, домагатися правдивих показань. Проведення нескладних допитівмайже зовсім не вимагає складання письмових планів, достатнім єперелік тих обставин, які необхідно з'ясувати. Але при складних до-питах, коли з'являється потреба в отриманні великих інформаційнихвідомостей, коли є підстави вважати, що допитуваний буде протисто-яти правді, або виникне необхідність відновлювати в пам'яті допиту-ваного важливі для розслідування факти, роль складання письмовогоплану стає більш вагомою.

Письмові плани повинні забезпечити здійснення тактики допиту,яку обрав слідчий на основі конкретності та сформованої ситуації. Уплані допиту повинні бути відображені основна мета і напрям, якимслідчий розраховує досягти цієї мети.

Корисне складання планів майбутньої слідчої дії й тоді, коли від-сутні дані про намір допитуваного приховати істину (маються на ува-зі випадки коли необхідно отримати пояснення від допитуваного побагатьом різним обставинам).

Плануючи допит, необхідно подумати, з чого розпочати. Доситьнесприятливе враження складається про слідчого, який на початкудопиту проявив розгубленість і відсутність цілеспрямованості, а іно-ді й безтактність.

У плані допиту необхідно передбачити:

- обставини справи по яких необхідно отримати покази;

посилання на аркуші справи, де зазначені відомості про ці обста-вини, щоб мати можливість звірити з ним отримані показання;

питання, які необхідно буде задавати, якщо при отримані по-казів відповіді будуть суперечливими, неповними, розбігатисяз іншими доказами, потребують уточнення, деталізації;

спеціальні запитання, пов'язані з особливостями тієї або іншоїпрофесії, консультацію з фахівцями, якщо це необхідно;

підготовку матеріалів справи для пред'явлення у випадку вияв-лення протиріч між ними й показаннями допитуваного;

використання відео-, аудіо- запису допиту.

Докладний письмовий план при розслідуванні складних обставинсправи, коли необхідно з'ясувати дії багатьох осіб, розібратися в за-плутаних ситуаціях; труднощі, можуть бути пов'язані з необхідністюзастосування при допиті специфічних понять, термінів тощо. Тут час,витрачений на складання плану, у якому будуть зазначені вихіднідані, формулювання питань, і матеріали , що підлягають застосову-ванню виправдають себе.

Якщо обвинувачуваний, готуючись до майбутнього допиту, про-думує кілька варіантів своєї поведінки, то слідчому в таких випадкахнеобхідно варіативне планування, кілька варіантів слідчої дії зна-чно ускладнять план. Але потреба в такому плані може виникнути,оскільки саме в такий спосіб можна значною мірою протидіяти обви-нуваченому, який заздалегідь підготувався до дачі неправдивих відо-мостей.