30. Взаємодія слідчого зоперативнорозшуковими підрозділами

магниевый скраб beletage

Питання взаємодії слідчого та оперативно-розшукових підрозді-лів у розкритті злочинів розглядаються в різних розділах криміна-лістики: в загальнотеоретичному плані, в криміналістичній тактиціта криміналістичній методиці. Однак найбільш повне та предметневираження дана проблема має отримувати в методиці розслідуваннязлочинів.

Термін «взаємодія» в КПК України відсутній, але він застосовуєть-ся в законах: «Про оперативно-розшукову діяльність» (ст. 4, п. 4 ст. 7),«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочин-ністю» (розділ V). У зв'язку з цим даний термін та саме поняття «вза-ємодія» відрізняється від таких понять, як «взаємозв'язок», «коорди-нація», «виконання доручень та вказівок», зміст яких роз'яснюється увідповідних правових нормах або випливає з їх змісту.

Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами від-повідно до ч. 3 ст. 114 КПК України здійснюється головним чином упроцесі досудового слідства. Проте, виходячи зі змісту ч. 4 ст. 97, ч. 2ст. 190, ч. 4 ст. 191 КПК України, воно можливе і до порушення кри-мінальної справи, а відповідно до ч. 2 ст. 138, ч. 1 ст. 139 КПК Украї-ни — і після припинення досудового слідства.

Оперативно-розшукові заходи носять переважно пошуковий ха-рактер, здійснюються спеціальними негласними методами та засоба-ми та мають на меті своєчасне виявлення злочинів і осіб, які їх вчи-нили, знарядь злочину, викраденого майна, встановлення фактичнихданих, важливих для розслідування, а також обставин, що сприяливчиненню злочинів. Така діяльність ґрунтується на положеннях пп.2, 9 ст. 10, п. 10 ст. 11 Закону «Про міліцію», ст. 8 Закону «Про опера-тивно-розшукову діяльність»; ст. 13-15 Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та ін.

У криміналістиці є декілька визначень взаємодії органів розслі-дування злочинів, узагальнюючи які можна розглядати як узгодженудіяльність різних ланок однієї або декількох організаційних систем,спрямовану на досягнення загальної мети з найменшими витратамисил, засобів і часу.

Взаємодія розглядається як вищий ступінь консолідації сил і за-собів правоохоронних та контролюючих органів, наділених закономвідповідними повноваженнями (серед яких один з основних видів —взаємодія слідчого та оперативно-розшукових органів), у різноманіт-них варіантах участі залежно від виду розслідуємого злочину, склад-ності вирішуваних завдань, необхідності використання відповіднихзасобів, прийомів та методів.

Основу взаємодії складає обов'язкова участь відповідних право-охоронних та контролюючих органів у розкритті злочинів з виділен-ням для цього необхідних, специфічних для кожного органу джерелінформації, сил та засобів.

Необхідно відзначити співробітництво правоохоронних органівз громадськими формуваннями по охороні громадського порядку,створення таких формувань, залученню їх до участі в боротьбі зі зло-чинністю.

До системи взаємодії, в практичній діяльності, входять органипрокуратури, органи внутрішніх справ, Служби безпеки, такі дер-жавні органи України (Національний банк, Міністерство фінансів,Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі, Державнамитна служба, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет,Державний комітет у справах охорони державного кордону, Держав-на податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна службата ін.), а також експерти, фахівці відповідних галузей знань, аудито-ри, представники підприємств, установ та організацій, об'єднань гро-мадян, громадські формування по охороні громадського порядку.