§ 5.2. Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» взовнішньоекономічних договорах

магниевый скраб beletage

Переважна частина міжнародного економічного обігу припадає накупівлю-продаж товарів (продукції). У зв'язку з цим значна роль в ре-гулюванні відносин у цій галузі відводиться договорам (контрактам)купівлі-продажу, які характеризуються не лише докладним викладен-ням умов купівлі-продажу. Договори також включають базисні умовипоставок, під якими розуміються умови поставок (продажі), що скла-лися в міжнародному економічному обігу. Ці умови, переважно, стосу-ються місця і моменту передання товару, питань перевезення, розподі-лу ризиків загибелі або псування товару. Вказані умови були виробленівнаслідок тривалого їх вживання учасниками зовнішньоекономічноїдіяльності в різних країнах і широко використовуються в міжнароднійпрактиці. Вони відомі під назвою «торговельні терміни» [34, С. 101].

Збірки цих термінів регулярно публікуються Міжнародноюторговельною палатою. З метою одноманітного розуміння і вжи-вання цих термінів у зовнішньоекономічній практиці Міжнароднаторговельна палата проводить регулярну роботу з уніфікації тлу-мачення цих правил. Результатом стали правила ІНКОТЕРМС, щовидаються цією палатою.

ІНКОТЕРМС - міжнародні правила інтерпретації комерційнихтермінів. Назва «ІНКОТЕРМС» походить від скорочення англій-ських слів «International Commercial Terms», що перекладається як«Міжнародні комерційні терміни». ІНКОТЕРМС, які періодичновидаються Міжнародною торговельною палатою, стали кодифіку-ванням загальноприйнятих звичаїв в міжнародній торгівлі, що скла-далися десятиріччями, і регулюють питання поставки товарів.

Головна мета видання ІНКОТЕРМС - уніфікація певних зви-чаїв таким чином, щоб вони мали однакове тлумачення і однаковевживання правил і включення їх в договір зовнішньоторговельноїкупівлі-продажу.

Слід зазначити, що головне призначення правил ІНКО-ТЕРМС - регулювання договорів купівлі-продажу [35, С. 91].

Як завжди наголошувалося Міжнародною торговельною пала-тою, ІНКОТЕРМС мають справу тільки з відносинами між продав-цями і покупцями в межах договорів купівлі-продажу, більше того,тільки в певних аспектах.

Використання певних правил ІНКОТЕРМС зобов'язує діятипевним чином. Наприклад, погодившись на умови CFR або CIF, про-давець не може виконати цей договір будь-яким іншим видом тран-спорту, окрім морського, оскільки за цих умов він повинен надатипокупцю коносамент або інший морський транспортний документ,що просто неможливо при використанні інших видів транспорту.Більше того, документ, необхідний відповідно до документарногоакредитиву, обов'язково залежатиме від засобів транспортування,які будуть використані.

Хоча ІНКОТЕРМС важливі для здійснення договору купівлі-продажу, велика кількість проблем, що виникають у такому догово-рі, взагалі не розглядаються, наприклад, передавання права володін-ня, інших прав власності, порушення домовленості і наслідки такихпорушень, а також звільнення від відповідальності в певних ситу-аціях. Слід зазначати, що ІНКОТЕРМС не призначені для заміниумов договору, необхідних для повного договору купівлі-продажу,або за допомогою включення нормативних умов, чи індивідуальнообумовлених умов.

ІНКОТЕРМС не регулюють питання наслідків порушеннядоговору і звільнення від відповідальності унаслідок різних пере-шкод. Ці питання повинні вирішуватися іншими умовами договорукупівлі-продажу і відповідними законами.

Спочатку ІНКОТЕРМС вживалися для використання в тихвипадках, коли товари продавалися іноземному контрагенту, цеміжнародні торговельні терміни. Проте ІНКОТЕРМС на практицічасто включаються в договори для продажу товарів і в межах вну-трішніх ринків. У тих випадках, коли ІНКОТЕРМС використову-ється таким чином, багато положень ІНКОТЕРМС, а також будь-яких інших умов статей, що стосуються експорту й імпорту, стаютьзайвими.

З юридичної точки зору, правила ІНКОТЕРМС не належитьдо типу міжнародних нормативно-правових актів. Їх вживання неє обов'язковим в зовнішньоторговельній практиці, вони мають ре-комендаційний характер. Незважаючи на це, вони міцно увійшлидо міжнародного торговельного обігу як фактично обов'язкові. Направила ІНКОТЕРМС сторони роблять посилання в контрактах,які можуть бути захищені в суді.

Базисні умови поставки груп «Е» і «F».

«Е» - перша група - єдина умова, за допомогою якої продавецьробить товари доступними покупцю в своїх власних приміщеннях(складах, термінах, магазинах тощо).

Термін EXW - Ex Works (...name place) - Франко-завод (назвамісця) означає, що продавець вважається таким, що виконав своєконтрактне зобов'язання з поставки, коли він надасть товар в роз-порядження покупця на своєму підприємстві або іншому названомумісці (заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не несе будь-якихзобов'язань і відповідальності за завантаження товару та його митнеочищення.

Термін «Е» покладає на продавця мінімальні зобов'язання, тоб-то продавець лише повинен надати товар у розпорядження покупцяв обумовленому місці, зазвичай - у власному приміщенні продавця.Всю решту обов'язків, витрат, ризиків і відповідальності за товарцей термін покладає на покупця. Цей торговельний термін не можезастосовуватися в тому випадку, якщо покупець не в змозі прямоабо побічно виконати експортні формальності. Умова EXW засто-совується для перевезень будь-якими видами транспорту.

«F» - друга група, за допомогою якої продавець зобов'язанийдоставити товар для перевезення до транспортного засобу, призна-ченого покупцем, відповідно до його інструкцій.Група «F» містить три торговельні терміни:FCA - Free Carrier (...name place) - Франко-перевізник (назвамісця призначення);

FAS - Free Alongside Ship (...named рогї shipment) - Франкоуздовж борта судна (назва порту відвантаження);

FOB - Free On Board (named рогї shipment) - Франко-борт (на-зва порту відвантаження).

Обов'язки продавця за цих умов полягають у:

постачанні товару перевізнику, вказаному покупцем;

виборі перевізника;

укладенні з ним договору перевезення (хоча всі терміни цієї гру-пи покладають укладення договору перевезення на покупця, напрактиці, у випадках, якщо це має значення для покупця, про-давець сам укладає такі договори).

Умова FCA - Free Carrier - Франко-перевізник (місце було вка-зано) - поставка вважається завершеною після навантаження това-ру на транспортний засіб.

При цьому передбачаються два варіанти:

коли товар завантажено на транспортний засіб покупця;

або коли товар був наданий в розпорядження покупця на тран-спортному засобі продавця, але без розвантаження.

FCA - основний термін групи «F», оскільки він є найбільш уні-версальним відносно способу транспортування вантажу; особливозручний для змішаних перевезень (декількома видами транспорту).

За умовою FAS - Free Alongside Ship - Франко уздовж борту(назва порту відвантаження) - продавець зобов'язаний поставититовар до транспортного засобу - судна, вказаного покупцем, і ви-вантажити його, розмістивши уздовж борту судна на причалі або наліхтерах у вказаному порту відвантаження.

Ця базисна умова обов'язково вимагає, щоб покупець сплативекспортне мито. Тому цю умову не можна використовувати у ви-падку, якщо покупець не в змозі виконати експортні формальності.Ця умова використовується лише на морському або річковому тран-спорті.

За умовою FOB - Free On Boad - Франко-борт (назва порту від-вантаження) продавець вважається таким, що виконав поставку, колитовар перетнув поручні судна в названому порту відвантаження.

При цьому на продавця покладається обов'язок з митного екс-портного очищення товару. Цей термін застосовується лише на мор-ському та річковому транспорті і лише у такому виді транспорту,де в наявності є поручні. При інших конструкціях судів необхіднозастосовувати термін FCA.

Базисні умови поставки групи «С».

Група «С» передбачає умови, де продавець повинен укласти до-говір перевезення за свій власний рахунок, але не приймає комер-ційний ризик втрати або пошкодження товару або додаткових ви-трат унаслідок подій, що виникають після відвантаження і відправкипевного товару (тому пункт, до якого продавець сплачує транспорт-ні витрати, обов'язково повинен бути вказаний після відповідного«С» - терміну). Крім того, за умовами CIF і CIP продавець такожповинен застрахувати товар за власні кошти.

До групи «С» входять чотири терміни:

CFR - Coast And Freight - вартість і фрахт;

CIF - Coast, Insurance And Freight - вартість, страхування і фрахт;

CPT - Carriage Paid To - перевезення сплачено до... ;

CIP - Carriage And Insurance Paid To - перевезення і страхуван-ня сплачені до... .

Слід зазначати, що торговельні терміни групи «С» мають тусаму природу, що і терміни групи «F», бо є договорами відвантажен-ня, оскільки продавець виконує всі свої контрактні зобов'язання вкраїні відвантаження (відправки).

Умови групи «С» відрізняються від усіх інших термінів тим, щовони мають дві «критичні точки»:

одна з них вказує момент, до якого продавець повинен організо-вувати транспорт і нести витрати за договором перевезення;

інша - вказує момент переходу ризиків від продавця до покупця.

Сутність термінів групи «С» - в звільненні продавця від будь-якихподальших ризиків і витрат після того, як він виконав належним чиномсвої контрактні зобов'язання, уклав договір перевезення, передав товарперевізнику і, за необхідності, забезпечив страхування товару.

За умовою CFR - Coast And Freight - вартість і фрахт (портпризначення був вказаний):

продавець зобов'язаний сплатити всі витрати і фрахт, необхіднідля доставки товару у вказаний порт призначення;

ризики і всі додаткові витрати, що виникають після поставки то-вару на борт судна, переходять від продавця до покупця у моментпереміщення товару через поручні судна в порту відвантаження;

на продавці лежить обов'язок митного експортного очищеннятовару. Ця умова використовується тільки на морському і вну-трішньому водному транспорті.

За умовою CIF - Coast, Insurance And Freight - вартість, страху-вання і фрахт (порт призначення вказується):

продавець вважається таким, що виконав поставку, коли товарбув переміщений через поручні судна в порту відвантаження;

продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні длядоставки товару у вказаний порт призначення, але ризик втратиабо зіпсування товару, як і будь-які додаткові витрати, що вини-кають після відвантаження товару, з цієї миті лежать на покупці;

на продавця покладається також обов'язок морського страху-вання на користь покупця проти ризику втрати і пошкодженнятовару під час перевезення;

продавець зобов'язаний укласти договір страхування і сплатитистрахові внески;

на продавця покладається обов'язок митного очищення товарудля експорту.

Цей термін може застосовуватися тільки при перевезенні товаруморським або внутрішнім водним транспортом.

За умовою CPT - Carriage Paid To - Перевезення сплачено до...(назва місця призначення):

продавець зобов'язаний доставити товар вказаному ним переві-знику;

продавець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з переве-зенням товару до вказаного пункту призначення;

покупець бере на себе всі ризики втрати або пошкодження това-ру, як і інші витрати після передачі товару перевізнику;

під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на під-ставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечи-ти або організувати перевезення товару залізницею; автомобіль-ним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортомабо комбінацією цих видів транспорту;

у разі здійснення перевезення в узгоджений пункт призначеннядекількома перевізниками перехід ризику відбудеться в моментпередання товару в розпорядження першого з них;

на продавця покладається обов'язок митного очищення товарудля експорту.

Цей термін може застосовуватися при перевезенні товару будь-яким видом транспорту, в тому числі і змішані перевезення.

За умовою CIP - Carriage And Insurance Paid To - Фрахт/пере-везення і страхування сплачені до... (вказується пункт призначення):

продавець зобов'язаний доставити товар вказаному ним переві-знику та сплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару дозазначеного пункту призначення;

покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати,що виникають з його вини, при доставці таким чином товару;

на продавця покладається також обов'язок із забезпечення стра-хування від ризиків втрати і пошкодження товару під час пере-везення на користь покупця (продавець зобов'язаний укластидоговір страхування і сплатити страхові внески);

під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, які напідставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забез-печити сама або організувати перевезення товару залізницею,автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім воднимтранспортом або комбінацією цих видів транспорту;

у разі здійснення перевезення в узгоджений пункт призначеннядекількома перевізниками перехід ризику відбувається в моментпередання товару в розпорядження першого перевізника;

на продавця покладається обов'язок митного очищення товарудля експорту.

Цей термін може застосовуватися при перевезенні товару будь-яким видом транспорту, а також змішані перевезення.Базисні умови поставки групи «D».

Четверта група - «D» - умови, згідно з якими до моменту до-ставки товару в узгоджене місце продавець повинен нести всі витра-ти і ризики, необхідні для доставки товару в країну імпорту.

До групи «D» входять п'ять торговельних термінів:DAF - Delivered At Frontier (named place) - доставлено до кордону;DES - Delivered Ex Ship (named рогї destination) - доставленоФранко-судно;

DEQ - Delivered Ex Quay (duty unpaid) (named роЛ destination) -доставлено Франко-причал;

DDU - Delivered Duty Unpaid (named place destination) - до-ставлено, мито не було сплачено;

DDP - Delivered Duty Paid (named place destination) - доставле-но, мито було сплачено.

<^»-умови відрізняються за своєю природою від «С»-умов, оскількипродавець, згідно з «^»-умовами, є відповідальним за прибуття товарівв узгоджений пункт або місце призначення в країні імпорту. Продавецьповинен нести всі ризики і витрати з доставки товарів у цей пункт.

Отже, «^»-умови - це контракти прибуття (arrival contracts),тоді як «С»-умови - контракти відвантаження (shipment contracts).Тобто умови групи «D» передбачають покладання на продавця най-більшої кількості обов'язків з поставки товару, порівняно з іншимиторговельними термінами. Відповідно покупець несе якнайменшийобсяг витрат і ризиків.

«^»-умови поділяються на дві категорії:

згідно з умовами DAF, DES, DDU, DEQ продавець незобов'язаний сплачувати імпортне мито за доставлені товари;

згідно з умовою DDP, він повинен це зробити.

За умовою DAF - Delivered At Frontier (...named place) - достав-лено до кордону:

вважається, що продавець виконав своє контрактне зобов'язанняз поставки товару з моменту його доставки і передачі в розпоря-дження покупця в узгодженому пункті (місці) на кордоні;

при цьому передання товару в розпорядження покупця повиннобути здійснено до моменту надходження товару на митний кор-дон сусідньої країни;

кордоном передаваннґ товару покупцю може бути кордон кра-їни експорту або країни імпорту, або будь-якої третьої країни(тому при використанні цього торговельного терміна важливов контракті точно визначити відповідну межу шляхом вказівкиконкретного географічного пункту (місця);

після прийому товару покупцем він здійснює подальше переве-зення товару повністю на свій ризик і за свій рахунок.

Цей торговельний термін використовується переважно при пе-ревезенні товару залізничним або автомобільним транспортом, алевін також може застосовуватися при перевезеннях будь-яким іншимвидом транспорту.

За умовою DES - Delivered Ex Ship (...named рогі; destination) -поставлено з Франко-судна (... назва порту додається):

вважається, що продавець виконав свої контактні зобов'язанняз поставки товару з моменту надання товару в розпорядженняпокупця на судні в узгодженому порту призначення, при цьомутовар неочищений від митних імпортних зборів;

усі витрати і ризики з доставки товару в узгоджений пункт при-значення несе продавець;

при укладенні договору перевезення продавцю необхідно врахо-вувати, що покупець повинен забрати товар з судна в порту при-значення; при цьому йому доведеться організовувати і сплатитирозвантаження судна (тому продавець повинен фрахтувати суд-но на таких умовах, на яких і він сам, і судновласник звільняють-ся від здійснення розвантаження товару в порту призначення).Цей торговельний термін використовується при перевезеннях

тільки морським або внутрішнім водним видом транспорту.

За умовою DEQ - Delivered Ex Quay (duty unpaid) (...named роЛdestination) - поставлено Франко-причал (поставка з пристані безоплати мита), (... назва порту додається):

вважається, що продавець виконав свої контрактні зобов'язанняз поставки товару з моменту надання товару, не обчищеного відмитних зборів на ввезення, в розпорядження покупця на при-чалі (пристані) в узгодженому порту призначення;

усі витрати і ризики з доставки товару в узгоджений пункт при-значення, за винятком сплати імпортних мит, несе продавець(раніше традиційно, згідно з терміном DEQ, продавець бувзобов'язаний провести очищення товару для імпорту, що булозакріплено в ІНКОТЕРМС-90. Проте внаслідок змін в проце-дурах митного очищення в більшості країнах в ІНКОТЕРМС-2000 це зобов'язання для такого терміна було скасовано).

Цей торговельний термін застосовується лише при перевезеннітовару морським або внутрішнім водним видом транспорту.

За умовою DDU - Delivered Duty Unpaid (...named placedestination) - поставка з пристані (без оплати мита), (... назва місцядодається):

вважається, що продавець виконав контрактні зобов'язання здоставки товару з моменту доставки товару в узгоджений пунктпризначення в країні ввезення;

при цьому продавець сплачує всі витрати і несе всі ризики,пов'язані з товаром, за винятком сплати податків, зборів, мит імитних формальностей на ввезення товару;

використовуючи цей термін, сторони можуть домовитися продоставку продавцем товару безпосередньо в кінцеве місце при-значення товару (наприклад, на склад покупця). В більшостівипадків при використанні цього торговельного терміна про-давець, доставляючи товар в узгоджене місце усередині країнипокупця, тим самим здійснює переміщення товару через митнийкордон (тому сторонам при укладенні контракту необхідно чіткоузгоджувати і координувати свої дії при ввезенні товару в країнупризначення).

Термін DDU був уперше введений в редакції ІНКОТЕРМС-90.Він виконує важливу функцію у випадках, коли продавець готовийдоставити товар в країну призначення без очищення товару для ім-порту і сплати мита. Це особливо актуально для тих країн, де вико-нання митних формальностей ускладнено або займає багато часу.

Цей торговельний термін застосовується при перевезенні това-ру будь-якими видами транспорту.

DDP - Delivered Duty Paid (...named place destination) - по-ставлено, мито було сплачено (з вказівкою місця призначення) -торговельний термін, який покладає на продавця максимальнізобов'язання з поставки товару, тоді як покупець, відповідно, несемінімальні зобов'язання, ризики і витрати. Згідно з терміном DDP:

вважається, що продавець виконав свої контрактні зобов'язанняз поставки товару з моменту надання товару, звільненого відусіх мит на ввезення, в розпорядження покупця в зазначеномукінцевому пункті в країні ввезення;

при цьому продавець несе всі ризики і витрати, пов'язані з това-ром, у т.ч. і оплату всіх податків, формальностей, мит і зборів, щостягуються при імпорті товару;

цей термін може бути використаний у випадку, якщо продавецьпрямо або побічно не може забезпечити отримання імпортноїліцензії (тому сторонам при укладанні контракту необхідно пе-реконатися в юридичній і фактичній можливості для продавцяпровести митне оформлення імпорту товару в країні покупця;

при цьому на прохання продавця, покупець зобов'язаний нада-вати йому будь-яку посильну допомогу в отриманні документів,необхідних для імпорту в країну покупця, і будь-яке інше спри-яння; проте така допомога виявляється на ризик і за рахунокпродавця).

Цей торговельний термін застосовується при будь-яких спосо-бах транспортування товару будь-якими видами транспорту.

Разом з 13 базисними термінами правил ІНКОТЕРМС у цихправилах використовуються допоміжні спеціальні терміни.

Спеціальна термінологія ІНКОТЕРМС - узгоджені й уніфіко-вані Міжнародною торговельною палатою поняття, які використо-вуються при характеристиці 13 базисних умов поставки.Термінами, що часто зустрічаються, є такі:

вантажовідправник;

поставка;

митне очищення;

опціон покупця;

звичаї порту або торгівлі конкретним товаром.Тлумачення цих термінів має такі особливості. Термін «ванта-жовідправник» може використовуватися в двох значеннях:

особа, що передає товар для перевезення;

особа, яка укладає договір з перевізником.

Проте ці два «вантажовідправники» можуть бути різними осо-бами, тобто при укладанні договору сторони можуть бути різнимиособами, тому при складанні договору сторони повинні звертати наце увагу і використовувати такий термін, виходячи із значення кон-кретного правовідношення.

Термін «поставка» також використовується в двох значеннях:

для визначення моменту, коли продавець виконав своїзобов'язання з поставки;

стосовно обов'язку продавця отримати або прийняти поставкутовару.

Використання в другому випадку слова «поставка» означає, по-перше, що покупець приймає саму природу «С»-термінів, а саме, щопродавець виконує свої обов'язки з відвантаження товарів; по-друге,що покупець зобов'язаний прийняти товар. Цей останній обов'язокважливий для того, щоб уникнути непотрібних платежів за збері-гання товару до того моменту, як покупець забере товар. Таким чи-ном, відповідно до термінів «CFR» і «CIF», покупець зобов'язанийприйняти поставку товарів і прийняти їх від перевізника. Якщо по-купець не виконає цього зобов'язання, він може стати зобов'язанимвідшкодувати збитки продавцю, який уклав договір перевезення зперевізником, або ж покупець може бути вимушений оплатити про-стій, для того щоб перевізник видав йому товар. Коли в конкрет-ному випадку говориться, що покупець зобов'язаний «прийнятипоставку», це не означає, що покупець прийняв товар відповідно до-говору купівлі-продажу, це тільки той факт, що продавець виконавсвоє зобов'язання передати товар для перевезення згідно з умовамидоговору перевезення, який він повинен укласти відповідно до умов«С»-термінів.

За потреби, в ІНКОТЕРМС застосовується вираз «Надавати то-вар в розпорядження покупця» у визначеному місці. Цей вираз маєте саме значення, що і «передати товар», який використовується вКонвенції ООН про договори з міжнародного продажу товарів.

Звичайно бажано, щоб митне очищення товару було влаштованестороною, що має юридичну адресу в країні, де таке очищення пови-нне відбуватися, або, принаймні, кимось, діючим там за дорученнямцієї сторони. Таким чином, експортер повинен звичайно очищуватитовари на експорт, тоді як імпортер повинен очищувати товари дляімпорту.

Одним із важливих термінів ІНКОТЕРМС є «опціон покупця».В деяких ситуаціях неможливо, у той час коли контракт (договір)купівлі-продажу набуває чинності, встановити конкретний напря-мок або навіть місце, куди товари повинні бути доставлені продав-цем для перевезення або як кінцеве місце призначення. Наприклад,посилання може бути зроблено в цьому випадку просто на «range»(зону) або на досить велике місце, наприклад, район морського пор-ту, і це потім звичайно зумовлює, що покупець може мати право абообов'язок вказати пізніше більш точний пункт усередині зони абомісця. Якщо покупець не використав своє право вибрати пункт при-значення, це дає продавцю право на вибір пункту, який краще під-ходить для його цілі.

Наступний термін - «звичаї порту» або торгівлі конкретним то-варом. Оскільки торговельні умови повинні обов'язково підходитидля використання в різних галузях торгівлі і в різних регіонах, то не-можливо висловити зобов'язання сторін з максимальною точністю.До деякої міри необхідно посилатися на звичаї конкретного місцяторгівлі або на практику, яку самі сторони могли встановити в своїхпопередніх ділових відносинах (ст. 2 Конвекції ООН про контрактив міжнародній торгівлі товарами) [36].

Наступний термін - «демерредж» - забезпечення («demurrage» -provisions) - витрати на навантажувально-розвантажувальні роботиі час, необхідний на ці операції, також можуть обумовлюватися в зо-внішньоторговельних контрактах.

Обов'язки продавця при міжнародній поставці товарів.

Однією з основних цілей ІНКОТЕРМС є регулюваннязобов'язань продавця з поставки. Конкретний розподіл функцій івитрат у зв'язку з поставкою товару продавцем зазвичай не викли-кає проблем, коли сторони мають тривалі торговельні відносини.При цьому вони встановлюють між собою практику («лінію торго-вельних відносин»), якої вони дотримуються в подальших операці-ях так само, як раніше. Проте при встановленні нових комерційнихвідносин або укладенні договору за допомогою брокерів - що доситьпоширено при продажі товарів - слід керуватися умовами цього до-говору купівлі-продажу, а у випадку, коли ІНКОТЕРМС включає вцей договір допоміжні умови, використовувати розподіл функцій,витрат і ризиків, що витікають з них.

Перехід ризиків і витрат, пов'язаних з товаром.

Ризик втрати або зіпсування товару, а також зобов'язання нестивитрати, пов'язані з товаром, переходять від продавця до покупця,коли продавець виконав свої зобов'язання поставки товару. Оскіль-ки покупець не має права відкладати перехід ризиків і витрат, усіумови передбачають, що перехід ризиків і витрат може мати місценавіть до поставки, якщо покупець не приймає доставку відповіднодо домовленості або не дає таких інструкцій (щодо часу відвантажен-ня та/або місця поставки), які можуть бути потрібні продавцю длявиконання своїх зобов'язань з поставки товару; необхідною умовоюдля випереджаючого переходу ризиків і витрат є визначення товаруяк ідентифікаційного для покупця.

Ця вимога є особливо важливою за терміном EXW, оскільки завсіх інших умов товар звичайно визначається як ідентифікованийдля покупця, коли були вжиті заходи для відвантаження або від-правки товару (терміни «F» і «C») або доставки товару в місце при-значення (термін «D»).

Упаковка. В більшості випадків сторони завчасно знають, якаупаковка необхідна для надійного перевезення товару в місце при-значення. Проте, оскільки обов'язок продавця спакувати товарможе значно змінюватися залежно від засобів та тривалості тран-спортування, що передбачається, визнано необхідним передбачитиобов'язок продавця упакувати товар відповідно до умов транспор-тування.

Огляд товару. У багатьох випадках покупцю можна рекоменду-вати домовитися про огляд товару до або у момент передачі продав-цем для перевезення. Якщо договір не передбачає іншого, покупецьсам сплачує вартість такого огляду, який проводиться в його влас-них інтересах.

При вживанні правил ІНКОТЕРМС використовуються певнітранспортні документи, основними з яких є коносамент і складськанакладна.

Традиційно бортовий коносамент - єдиний допустимий доку-мент, що надається продавцем за умов CFR і CIF. Коносамент (billof lading - транспортна накладна) виконує три важливі функції, асаме:

доводить, що здійснена доставка товару на борт судна;

доводить, що укладений договір перевезення;

є засобом переходу прав на транзитний вантаж шляхом передачідокументів на папері іншій стороні.

ГЛАВА 6. ДЕЛІКТНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ ВМІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ