§ 5.2. Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» взовнішньоекономічних договорах

Переважна частина міжнародного економічного обігу припадає накупівлю-продаж товарів (продукції). У зв'язку з цим значна роль в ре-гулюванні відносин у цій галузі відводиться договорам (контрактам)купівлі-продажу, які характеризуються не лише докладним викладен-ням умов купівлі-продажу. Договори також включають базисні умовипоставок, під якими розуміються умови поставок (продажі), що скла-лися в міжнародному економічному обігу. Ці умови, переважно, стосу-ються місця і моменту передання товару, питань перевезення, розподі-лу ризиків загибелі або псування товару. Вказані умови були виробленівнаслідок тривалого їх вживання учасниками зовнішньоекономічноїдіяльності в різних країнах і широко використовуються в міжнароднійпрактиці. Вони відомі під назвою «торговельні терміни» [34, С. 101].

Збірки цих термінів регулярно публікуються Міжнародноюторговельною палатою. З метою одноманітного розуміння і вжи-вання цих термінів у зовнішньоекономічній практиці Міжнароднаторговельна палата проводить регулярну роботу з уніфікації тлу-мачення цих правил. Результатом стали правила ІНКОТЕРМС, щовидаються цією палатою.

ІНКОТЕРМС - міжнародні правила інтерпретації комерційнихтермінів. Назва «ІНКОТЕРМС» походить від скорочення англій-ських слів «International Commercial Terms», що перекладається як«Міжнародні комерційні терміни». ІНКОТЕРМС, які періодичновидаються Міжнародною торговельною палатою, стали кодифіку-ванням загальноприйнятих звичаїв в міжнародній торгівлі, що скла-далися десятиріччями, і регулюють питання поставки товарів.

Головна мета видання ІНКОТЕРМС - уніфікація певних зви-чаїв таким чином, щоб вони мали однакове тлумачення і однаковевживання правил і включення їх в договір зовнішньоторговельноїкупівлі-продажу.

Слід зазначити, що головне призначення правил ІНКО-ТЕРМС - регулювання договорів купівлі-продажу [35, С. 91].

Як завжди наголошувалося Міжнародною торговельною пала-тою, ІНКОТЕРМС мають справу тільки з відносинами між продав-цями і покупцями в межах договорів купівлі-продажу, більше того,тільки в певних аспектах.

Використання певних правил ІНКОТЕРМС зобов'язує діятипевним чином. Наприклад, погодившись на умови CFR або CIF, про-давець не може виконати цей договір будь-яким іншим видом тран-спорту, окрім морського, оскільки за цих умов він повинен надатипокупцю коносамент або інший морський транспортний документ,що просто неможливо при використанні інших видів транспорту.Більше того, документ, необхідний відповідно до документарногоакредитиву, обов'язково залежатиме від засобів транспортування,які будуть використані.

Хоча ІНКОТЕРМС важливі для здійснення договору купівлі-продажу, велика кількість проблем, що виникають у такому догово-рі, взагалі не розглядаються, наприклад, передавання права володін-ня, інших прав власності, порушення домовленості і наслідки такихпорушень, а також звільнення від відповідальності в певних ситу-аціях. Слід зазначати, що ІНКОТЕРМС не призначені для заміниумов договору, необхідних для повного договору купівлі-продажу,або за допомогою включення нормативних умов, чи індивідуальнообумовлених умов.

ІНКОТЕРМС не регулюють питання наслідків порушеннядоговору і звільнення від відповідальності унаслідок різних пере-шкод. Ці питання повинні вирішуватися іншими умовами договорукупівлі-продажу і відповідними законами.

Спочатку ІНКОТЕРМС вживалися для використання в тихвипадках, коли товари продавалися іноземному контрагенту, цеміжнародні торговельні терміни. Проте ІНКОТЕРМС на практицічасто включаються в договори для продажу товарів і в межах вну-трішніх ринків. У тих випадках, коли ІНКОТЕРМС використову-ється таким чином, багато положень ІНКОТЕРМС, а також будь-яких інших умов статей, що стосуються експорту й імпорту, стаютьзайвими.

З юридичної точки зору, правила ІНКОТЕРМС не належитьдо типу міжнародних нормативно-правових актів. Їх вживання неє обов'язковим в зовнішньоторговельній практиці, вони мають ре-комендаційний характер. Незважаючи на це, вони міцно увійшлидо міжнародного торговельного обігу як фактично обов'язкові. Направила ІНКОТЕРМС сторони роблять посилання в контрактах,які можуть бути захищені в суді.

Базисні умови поставки груп «Е» і «F».

«Е» - перша група - єдина умова, за допомогою якої продавецьробить товари доступними покупцю в своїх власних приміщеннях(складах, термінах, магазинах тощо).

Термін EXW - Ex Works (...name place) - Франко-завод (назвамісця) означає, що продавець вважається таким, що виконав своєконтрактне зобов'язання з поставки, коли він надасть товар в роз-порядження покупця на своєму підприємстві або іншому названомумісці (заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не несе будь-якихзобов'язань і відповідальності за завантаження товару та його митнеочищення.

Термін «Е» покладає на продавця мінімальні зобов'язання, тоб-то продавець лише повинен надати товар у розпорядження покупцяв обумовленому місці, зазвичай - у власному приміщенні продавця.Всю решту обов'язків, витрат, ризиків і відповідальності за товарцей термін покладає на покупця. Цей торговельний термін не можезастосовуватися в тому випадку, якщо покупець не в змозі прямоабо побічно виконати експортні формальності. Умова EXW засто-совується для перевезень будь-якими видами транспорту.

«F» - друга група, за допомогою якої продавець зобов'язанийдоставити товар для перевезення до транспортного засобу, призна-ченого покупцем, відповідно до його інструкцій.Група «F» містить три торговельні терміни:FCA - Free Carrier (...name place) - Франко-перевізник (назвамісця призначення);

FAS - Free Alongside Ship (...named рогї shipment) - Франкоуздовж борта судна (назва порту відвантаження);

FOB - Free On Board (named рогї shipment) - Франко-борт (на-зва порту відвантаження).

Обов'язки продавця за цих умов полягають у:

постачанні товару перевізнику, вказаному покупцем;

виборі перевізника;

укладенні з ним договору перевезення (хоча всі терміни цієї гру-пи покладають укладення договору перевезення на покупця, напрактиці, у випадках, якщо це має значення для покупця, про-давець сам укладає такі договори).

Умова FCA - Free Carrier - Франко-перевізник (місце було вка-зано) - поставка вважається завершеною після навантаження това-ру на транспортний засіб.

При цьому передбачаються два варіанти:

коли товар завантажено на транспортний засіб покупця;

або коли товар був наданий в розпорядження покупця на тран-спортному засобі продавця, але без розвантаження.

FCA - основний термін групи «F», оскільки він є найбільш уні-версальним відносно способу транспортування вантажу; особливозручний для змішаних перевезень (декількома видами транспорту).

За умовою FAS - Free Alongside Ship - Франко уздовж борту(назва порту відвантаження) - продавець зобов'язаний поставититовар до транспортного засобу - судна, вказаного покупцем, і ви-вантажити його, розмістивши уздовж борту судна на причалі або наліхтерах у вказаному порту відвантаження.

Ця базисна умова обов'язково вимагає, щоб покупець сплативекспортне мито. Тому цю умову не можна використовувати у ви-падку, якщо покупець не в змозі виконати експортні формальності.Ця умова використовується лише на морському або річковому тран-спорті.

За умовою FOB - Free On Boad - Франко-борт (назва порту від-вантаження) продавець вважається таким, що виконав поставку, колитовар перетнув поручні судна в названому порту відвантаження.

При цьому на продавця покладається обов'язок з митного екс-портного очищення товару. Цей термін застосовується лише на мор-ському та річковому транспорті і лише у такому виді транспорту,де в наявності є поручні. При інших конструкціях судів необхіднозастосовувати термін FCA.

Базисні умови поставки групи «С».

Група «С» передбачає умови, де продавець повинен укласти до-говір перевезення за свій власний рахунок, але не приймає комер-ційний ризик втрати або пошкодження товару або додаткових ви-трат унаслідок подій, що виникають після відвантаження і відправкипевного товару (тому пункт, до якого продавець сплачує транспорт-ні витрати, обов'язково повинен бути вказаний після відповідного«С» - терміну). Крім того, за умовами CIF і CIP продавець такожповинен застрахувати товар за власні кошти.

До групи «С» входять чотири терміни:

CFR - Coast And Freight - вартість і фрахт;

CIF - Coast, Insurance And Freight - вартість, страхування і фрахт;