§ 7.5. Усиновлення в міжнародному приватному праві

магниевый скраб beletage

Статті 282 - 287 Сімейного кодексу України присвячені врегу-люванню відносин усиновлення з іноземним елементом. Відповіднодо ст. 69 Закону України «Про міжнародне приватне право», уси-новлення та його скасування регулюються особистим законом ди-тини та особистим законом усиновлювача. Якщо усиновлювач - по-дружжя, яке не має спільного особистого закону, то застосовуєтьсяправо, що визначає правові наслідки шлюбу. Здатність особи бутиусиновлювачем визначається відповідно до її особистого закону.Правові наслідки усиновлення або його припинення визначаютьсяособистим законом усиновлювача. Нагляд та облік усиновлених ді-тей здійснюються відповідно до особистого закону дитини.

Громадянами України у 2008 році було усиновлено 2 066 ді-тей, іноземцями - 1 587 дітей, влаштовано в прийомні сім'ї та дитячібудинки сімейного типу - 2 351 дитина, під опіку взято - 14 329 ді-тей. Загалом в 2008 році знайшли родину 20 333 дитини.

Згідно зі ст. 282 СК України, усиновлення громадянином Укра-їни дитини, яка є громадянином України, але проживає за межамиУкраїни, здійснюється в консульській установі або дипломатично-му представництві України. Якщо усиновлювач не є громадяниномУкраїни, для усиновлення дитини, яка є громадянином України,потрібен дозвіл урядового органу державного управління з усинов-лення та захисту прав дитини. Усиновлення іноземцем дитини, якає громадянином України, здійснене у відповідних органах держави,на території якої проживає дитина, є дійсним за умови попередньогоодержання дозволу урядового органу державного управління з уси-новлення та захисту прав дитини.

Усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є громадяниномУкраїни, здійснюється на загальних підставах. Дитина, яка є гро-мадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вонаперебуває не менше одного року на обліку у урядовому органі дер-жавного управління з усиновлення та захисту прав дитини. Якщоусиновлювач є родичем дитини або дитина страждає на хворобу,що внесена до спеціального переліку, затвердженого Міністер-ством охорони здоров'я України, усиновлення може бути здійсненедо спливу цього строку. Дитина може бути усиновлена іноземцем,якщо протягом одного року з моменту взяття її на облік у урядовомуоргані державного управління з усиновлення та захисту прав дити-ни не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновитиабо взяти під опіку чи піклування до себе в сім'ю.

Переважне право на усиновлення дитини - громадянина Укра-їни мають іноземці, які є:

родичами дитини;

громадянами держав, з якими Україна уклала договір про на-дання правової допомоги.

На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода урядового ор-гану державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дити-ні прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України.За усиновленою дитиною зберігається громадянство України додосягнення нею вісімнадцяти років. Усиновлена дитина має правона збереження своєї національної ідентичності відповідно до Кон-венції про права дитини, інших міжнародних договорів (ст. 283 СКУкраїни)

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю осо-би на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду,крім випадку, передбаченого статтею 282 СК України. Усиновленнядитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення ста-більних та гармонійних умов її життя.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жов-тня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження ді-яльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням правусиновлених дітей» [26], облік громадян України, які проживаютьза межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину,що проживає в Україні облік громадян України, які проживають замежами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, щопроживає в Україні, здійснює Департамент з усиновлення та захис-ту прав дитини.

Громадяни України, які проживають за межами України, та іно-земці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, пода-ють до Департаменту справу, яка складається з таких документів:

заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, засвідченанотаріально;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, удвох примірниках;

висновку компетентного органу країни проживання, який під-тверджує можливість заявників бути усиновлювачами. У ви-сновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількістьспальних кімнат, наявність умов для проживання дитини), біо-графічні дані, склад сім'ї (кількість осіб, які проживають разоміз заявником, ступінь родинного зв'язку, наявність власних ді-тей), ставлення заявників до усиновлення. Висновок повиненмістити рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров'я ді-тей, яких можуть усиновити заявники.

Якщо висновок видано недержавним органом, до нього до-дається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності,пов'язаної з усиновленням;

дозволу компетентного органу країни проживання заявників нав'їзд і постійне проживання усиновленої дитини;

зобов'язання заявника (у двох примірниках):

поставити дитину на облік у відповідній консульській уста-нові чи дипломатичному представництві України (із зазна-ченням найменування установи, представництва, його адре-си) протягом місяця після в'їзду до країни проживання;

забезпечити право усиновленої дитини зберігати громадян-ство України до досягнення нею 18 років;

подавати консульській установі чи дипломатичному пред-ставництву України не менш як один раз на рік протягомперших трьох років після усиновлення та в подальшомуодин раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцятироків звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновле-ної дитини;

надавати можливість представникові консульської установичи дипломатичного представництва України спілкуватися здитиною;

- повідомляти консульську установу чи дипломатичне пред-ставництво України про зміну місця проживання усиновле-ної дитини;

засвідченої нотаріально письмової згоди другого з подружжя наусиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з по-дружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідки про заробітну плату за останні шість місяців або копіїдекларації про доходи за попередній календарний рік, засвідче-на органом, який її видав або нотаріально;

засвідченої нотаріально копії документа про шлюб, зареєстрова-ний в компетентних органах країни (у двох примірниках);

висновку про стан здоров'я кожного заявника, складений заформою;

довідки про наявність чи відсутність судимості для кожного за-явника, видана компетентним органом країни проживання;

засвідченої нотаріально копії документа, що підтверджує правовласності або користування житловим приміщенням, із зазначен-ням його загальної і житлової площі та кількості спальних кімнат.У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про

стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості по-даються кожним з подружжя.

Нотаріально засвідчені заяви про розмір заробітної плати чи іншихдоходів заявників, наявність у них майна чи права користування май-ном, інші заяви не замінюють документів, зазначених у цьому пункті.

Департамент протягом 20 робочих днів перевіряє документи,зазначені вище, на відповідність вимогам законодавства і за відпо-відності законодавству бере заявників на облік кандидатів в усинов-лювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів вусиновлювачі, яка ведеться за формою, та Єдиного банку даних.

Про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі заявники пові-домляються письмово.

Громадянам України, які проживають за межами України, таіноземцям може бути відмовлено у взятті на облік кандидатів в уси-новлювачі, якщо:

подані документи не відповідають вимогам, встановленим зако-нодавством;

у документах або їх перекладі є виправлення, дописки, не заві-рені в установленому порядку;

переклад не відповідає змісту оригіналу документа;

заявники (один з них) страждають на захворювання, яке внесенедо затвердженого МОЗ переліку хвороб, за наявності яких особане може бути усиновлювачем;

різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш якп'ятнадцять або більш як сорок п'ять років;

серед дітей, які більше року перебувають на централізованомуобліку, якщо інше не передбачене законодавством, немає дітей,які за віком та станом здоров'я відповідали б рекомендаціям, щомістяться у висновку, передбаченому законодавством.

Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усинови-ти дитину, що є іноземцем або особою без громадянства і прожи-ває в Україні, здійснюється в порядку, встановленому для громадянУкраїни, які проживають за межами України, та іноземців.

Відповідно до п. 10-11 постанови Пленуму Верховного СудуУкраїни від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосуваннясудами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про по-збавлення та поновлення батьківських прав» при розгляді справипро усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцямисудам необхідно мати на увазі, що:

а)         така дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо вона не мен-ше ніж один рік перебуває на обліку в Державному департаментіз усиновлення та захисту прав дитини і при цьому не виявилосягромадянина України, який бажав би її усиновити або взяти підопіку чи піклування до себе в сім'ю. Якщо усиновлювач є родичемдитини або вона страждає на хворобу, що внесена до спеціальногопереліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я Украї-ни, усиновлення можна здійснити до закінчення цього строку;

б)         на усиновлення дитини іноземцем потрібна згода уповноваже-ного органу виконавчої влади, в тому числі у випадку, коли уси-новлювач є чоловіком матері, дружиною батька цієї дитини;

в)         усиновлення іноземцями здійснюється за умови забезпеченнядитині прав в обсязі, не меншому від установленого законамиУкраїни.

З метою визначення змісту норм сімейного права країни усиновлю-вача суд може звернутися в установленому порядку за роз'ясненнямидо Міністерства юстиції України та інших компетентних органів абозалучити експерта (спеціаліста) в галузі іноземного права. Суд такожмає право запропонувати заявникам надати легалізовані в установле-ному порядку витяги з нормативних актів, що забезпечують за кор-доном права дитини (на житло, освіту, охорону здоров'я, утриманнятощо) в тому обсязі, в якому вона має їх в Україні.

Під час дослідження судом висновку іноземної організації з уси-новлення дітей про умови життя іноземців та про наявність у нихможливості бути усиновлювачами необхідно перевіряти, чи наданоцій організації повноваження складати такі висновки від імені ком-петентного органу відповідної держави.

Суд визнає іноземні офіційні документи письмовими доказамибез їхньої легалізації у випадках, передбачених міжнародними до-говорами України. Зокрема вона не вимагається у відносинах міждержавами-учасницями Конвенції, що скасовує вимогу легалізаціїіноземних офіційних документів (Гаага, 5 жовтня 1961 року), до якоїУкраїна приєдналася згідно із Законом України від 10 січня 2002року № 2933-III «Про приєднання України до Конвенції, що ска-совує вимогу легалізації іноземних офіційних документів». Замістьдипломатичної чи консульської легалізації офіційних документів уцих державах для посвідчення автентичності підпису, якості, в якійвиступала особа, що підписала документ, та у відповідному випадкуавтентичності відбитку печатки або штампу, якими він скріплений,компетентний орган держави, в якій було видано документ, про-ставляє на ньому апостиль (ст. 3, 5 названої Конвенції).

Для усиновлення дитини, яка є громадянином України, але про-живає за її межами, громадяни України та іноземці звертаються звідповідною заявою до консульської установи чи дипломатичногопредставництва України в країні проживання дитини.

Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновленихдітей, які проживають за межами України, Департамент протягоммісяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дити-ни надсилає до МЗС: копію рішення суду про усиновлення дитини;письмове зобов'язання кандидатів в усиновлювачі.

На підставі рішень суду, рішень консульських установ чи дипло-матичних представництв України про усиновлення дитини МЗСреєструє усиновлених дітей, які проживають за межами України.МЗС у місячний строк після надходження документів від Департа-менту надсилає до відповідної консульської установи чи диплома-тичного представництва України доручення щодо взяття дитини наконсульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво Україниздійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підста-ві доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнарод-ного права щодо захисту прав дітей. Під час взяття на консульськийоблік усиновленої дитини відповідна консульська установа чи дипло-матичне представництво України надають усиновлювачам зразок зві-ту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини, якийподається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачамидо досягнення дитиною вісімнадцяти років. Консульська установа чидипломатичне представництво України аналізує звіти усиновлювачівпро умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини і щорокудо 1 лютого надсилає МЗС інформацію про здійснення нагляду за до-триманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами Укра-їни, за формою згідно з додатком 13. МЗС узагальнює подану інфор-мацію та до 1 березня поточного року передає її до Департаменту.

Звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'яусиновленої дитини зберігаються у відповідній консульській уста-нові чи дипломатичному представництві України протягом трьохроків після досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого зни-щуються із складенням відповідного акта.

Консульська установа чи дипломатичне представництво Украї-ни, яким стало відомо про факт порушення прав усиновленої дити-ни, вживають заходів до захисту її прав.

У разі коли не вдається усунути причини, що призводять до по-рушення прав дитини, консульська установа чи дипломатичне пред-ставництво України за місцем проживання усиновленої дитини вмежах своїх повноважень сприяє вирішенню питання про скасуван-ня усиновлення або визнання його недійсним.

Після скасування усиновлення або визнання його недійснимвідповідна консульська установа чи дипломатичне представництвоУкраїни сприяє поверненню дитини в Україну.

Подальше влаштування такої дитини здійснює служба у справахдітей за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленоїбатьківського піклування.

Відповідно до ст. 284 СК України, усиновлення дитини, яка єіноземцем і проживає в Україні, здійснюється громадянами Україниабо іноземцями, які проживають в Україні, на загальних підставах.

Стаття 286 СК України встановлює, що усиновлення іноземцемабо особою без громадянства дитини, яка є іноземцем або особою безгромадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів Украї-ни, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

ГЛАВА 8. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ«З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ»