§ 8.1.Основні риси трудових правовідносин«з іноземним елементом»

магниевый скраб beletage

Міжнародне приватне право (МПрП) як галузь права посідаєособливе і унікальне місце серед інших галузей права. Це підтвер-джується хоча б вже тим, що ані у вітчизняній, ані в світовій науко-вій юридичній літературі не припиняються суперечки з найістотні-ших, фундаментальних проблем, від розв'язання яких залежать нетільки встановлення характеру, природи норм МПрП, віднесенняїх до системи міжнародного або внутрішнього права, але і визнаннясукупності відповідних норм галуззю права. В цій правовій галузі,з одного боку, діють принципи і норми міжнародного права, з ін-шого - застосовуються категорії внутрішнього права держави. За-гальновідомим є те, що частина норм МПрП за своїм походженняммає міжнародно-правовий характер, оскільки вони створюютьсяшляхом укладення міжнародних договорів, частина створюєтьсявинятково в порядку внутрішнього законодавства, тому й специфі-ка джерел МПрП полягає в їх подвійному характері.

Предметом регулювання в міжнародному приватному праві є від-носини цивільно-правового характеру, що виникають у міжнародномужитті (чи, як їх іноді називають, міжнародні цивільні відносини). Ця ви-хідна позиція була сформульована на зорі радянської науки «класика-ми» міжнародного приватного права І. С. Перетерським та С. Б. Крило-вим. [1, С. 24], M. M. Богуславским, [2, С. 17], Л. А. Лунцем. [3, С. 12].

Вихідна позиція української доктрини МПрП полягає в тому, щопредметом міжнародного приватного права є відносини цивільно-правового характеру з іноземним елементом у широкому значенні(разом з цивільно-правовими - також сімейні, трудові та цивільно-процесуальні правовідносини). Так А. С. Довгерт вказує на основнеправило: трудові і цивільні відносини поєднані загальними принци-пами приватноправового регулювання. Ця їхня якість і дає можли-вість застосувати інструментарій міжнародного приватного права,який вироблявся, переважно, під впливом розвитку міжнароднихцивільних відносин" [4, С. 10 ].

У кожній державі при організації і застосуванні праці робітниківта службовців все частіше виникають специфічні трудові відносини,188у яких присутній іноземний елемент. Серед основних ситуацій, щопороджують ці відносини, можна назвати такі: міждержавна мігра-ція робочої сили; тимчасові відрядження працівників з різних при-чин для роботи за кордоном; спеціальні посади і роботи, що вима-гають пересування працівників однієї країни до іншої, наприклад,працівників міжнародного транспорту, торгових представників.

Характерними рисами будь-яких правовідносин, врегульованихнормами МПрП є те, що всі вони:

виникають в сфері міжнародних відносин;

виходять за межі однієї країни;

суб'єктами цих відносин мають бути іноземні фізичні або юри-дичні особи.

Тому й «іноземний елемент» у трудових правовідносинах має

такі самі «класичні» прояви у:

суб'єктивному складі (громадянин України працює за трудовимконтрактом за кордоном);

об'єкті (працівник авіакомпанії укладає з цією компанією дого-вір про працю за кордоном);

юридичному факті (визначення пільг, обчислення трудовогостажу тощо).

Тому, під міжнародними трудовими відносинами слід розуміти влас-не трудові відносини, ускладнені іноземним (міжнародним) елементом.Наявність іноземного елементу в трудових відносинах, регульованихМПрП, відрізняє їх й від відносин, врегульованих трудовим правом.

Таким чином, мова йде про цивільно-правові відносини в широ-кому значенні, які виникають в умовах міжнародного життя та ви-ходять за межі однієї держави.

Власне, на підставі цієї класичної схеми розгляду відносин з іно-земним елементом, яка застосовується усіма без винятку авторамимонографій та підручників з міжнародного приватного права, й роз-глядається правовий статус іноземців у галузях цивільного, сімей-ного, трудового та цивільно-процесуального права.