§ 8.2. Міжнародна праця якоб'єкт правового регулювання

магниевый скраб beletage

Геополітичне положення України, її розташування в центрі Єв-ропи, робить нашу державу постійним об'єктом інтересів мігрантів.Їх потік - це не тимчасове явище, а закономірний розвиток суспіль-них відносин. У зв'язку з напливом іноземців постає питання проїх працевлаштування. Але умови, підстави та порядок працевла-штування іноземців в Україні залежать від підстав їх перебування вУкраїні, їх правового статусу. Ці правовідносини достатньо не вре-гульовані чинним українським законодавством, існує багато прога-лин, нормативні акти з цього питання досить об'ємні та розрізнені.

С. М. Сергеєвою [5, С. 16] було запропоновано таку системати-зацію видів міжнародної праці в Україні:

Робота українських громадян за кордоном на українських найма-чів, або на закордонних українських підприємствах (в установах),або на закордонних підприємствах з українською участю:

короткочасні службові відрядження за кордон від україн-ських організацій;

робота в представництвах державних і суспільних організа-цій за кордоном: посольствах, представництвах підприєм-ницьких, профспілкових і інших громадських об'єднань;

робота в представництвах державних і приватних фірм закордоном;

робота в зарубіжних підприємствах, здійснювана за контр-актом між українськими й іноземними фірмами для наданнятехнічного сприяння зарубіжним країнам;

робота за кордоном у складі українських будівельно-монтажних та інших організацій, створюваних відповіднодо міждержавних угод між вітчизняними й іноземними фір-мами для проведення за контрактами на підрядних умовахдослідницьких робіт, проектування, будівництва, монтажу іексплуатації виробничих об'єктів;

робота-стажування на зарубіжному підприємстві на основіміжурядових угод між вітчизняними й іноземними фірмами;

робота за кордоном на підприємствах з українською участю,або на українських зарубіжних підприємствах;

робота на українського наймача, що вимагає пересування зоднієї країни до іншої (міжнародний транспорт).

Трудова міграція за кордон (зовнішня трудова міграція). Ро-бота за індивідуальним трудовим договором (контрактом) міжукраїнським громадянином й іноземним роботодавцем.

Робота громадянина України на батьківщині, але на іноземногороботодавця (юридична або фізична особа), або на підприємствіз іноземною участю.

4. Робота іноземного громадянина або апатрида (особи без грома-дянства) на українському підприємстві, на іноземному інвести-ційному підприємстві, або на українському підприємстві з іно-земною участю.

Частина норм МПрП, регулюючих зазначені види праці за своїмпоходженням має міжнародно-правовий характер та створюютьсяшляхом укладення міжнародних договорів, частина створюєтьсявинятково в порядку внутрішнього законодавства. Специфіка дже-рел МПрП полягає в їх подвійному характері. Це означає, що нормиміжнародного приватного права є як в міжнародних угодах, так і увнутрішньому законодавстві, під яким в цьому випадку слід розумі-ти не тільки закони, підзаконні акти, звичаї, а також і судову практи-ку, якщо в якій-небудь країні вона є джерелом права.