ВСТУП

магниевый скраб beletage

Міжнародне приватне право є однією з найскладніших для ро-зуміння юридичних дисциплін. Це пов'язано з тим, що міжнарод-не приватне право - комплексна галузь права і правознавства, дляуспішного вивчення якої необхідні фундаментальні знання загальноїтеорії права, римського приватного права, міжнародного публічногоправа, національного цивільного, трудового, сімейного та цивільно-го процесуального права. Без серйозної базової загальноправовоїпідготовки сприйняти міжнародне приватне право майже немож-ливо. Деякі юристи називають міжнародне приватне право «вищоюматематикою юриспруденції» і «гібридом в юриспруденції».

Дуже складною для уявлення є аксіома, що міжнародне при-ватне право - це частина національної правової системи, самостій-на галузь національного приватного права. Всі держави мають своєвласне національне міжнародне приватне право - є російське МПП,французьке МПП, єгипетське, латвійське і т.ін. Найтісніше міжна-родне приватне право пов'язано з іншими галузями національногоприватного права - цивільним, сімейним, господарським, трудо-вим. Водночас національне міжнародне приватне право пов'язанез приватним правом інших країн, і з міжнародним публічним пра-вом. Двоякий характер МПП обумовлений саме його безпосеред-ньою взаємодією з міжнародним публічним правом. Саме тому по-рівняльне правознавство (компаративістика) і системний аналіз єосновними методами вивчення міжнародного приватного права.

Міжнародне приватне право вже давно сформувалося як само-стійна галузь права і правознавства, самостійна навчальна дисциплі-на. В Україні інтерес до цієї галузі права значно виріс в 90-х рокахХХ ст., з початком переходу до відкритого цивільного суспільства іринкової економіки. Стрімкий зріст кількості відносин з іноземнимелементом та їх кількісні зміни цілком закономірно призвели до змінв оцінках міжнародного приватного права з боку національного за-конодавства, судової практики і доктрини. Значення міжнародногоприватного права зростає і в усьому світі у зв'язку з процесами інте-грації, міжнародного розділу праці і глобалізації. Цим обумовленийрозвиток і удосконалення МПП, яке спрямоване на вирішення всебільш складних завдань. На сьогодні жоден практикуючий юрист,незалежно від роду своєї діяльності, не може обійтися без знань зміжнародного приватного права.

Особливе значення міжнародного приватного права для світо-вого суспільства наголошується в програмних документах ООН таінших міжнародних організацій. Інститутом міжнародного правав 1997 р. була прийнята резолюція, один з пунктів якої встановивзобов'язання щодо вищої юридичної освіти - жоден студент не можезакінчити юридичний факультет, не прослухавши фундаменталь-ні курси міжнародного публічного і приватного права. В резолюціїсформульовані обов'язкові теми курсу міжнародного приватногоправа, проблеми вибору права, міжнародні контакти та делікти, іно-земні юридичні особи, міжнародне сімейне та спадкове право, прин-ципи судової юрисдикції, визнання та виконання іноземних судовихрушень, міжнародний арбітраж.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Міжнародне приватне право належить до комплексних галузейправа, оскільки міжнародне приватне право як галузь права регулюєрізноманітні невладні, приватноправові відносини з «іноземнимелементом».

Навчальний курс «Міжнародне приватне право» вивчаєтьсястудентами денної та заочної форм навчання факультету «Право»відповідно до плану-графіку вивчення навчальних дисциплін за від-повідними спеціальностями.

Загальний обсяг навчального навантаження з курсу складає 80годин, із них:

для денної форми (4 курс, 8 семестр) - 36 годин - аудиторні за-няття (18 годин лекції, 18 годин семінарські заняття), 44 годи-ни - самостійна робота, підсумковий контроль - залік;

для заочної форми навчання (3 роки навчання на базі освіти«молодший спеціаліст-юрист», 5 та 6 семестри) - 10 годин - ау-диторні заняття (4 години лекції, 4 години семінарські заняття,2 години - практичні заняття), 70 годин - самостійна робота,підсумковий контроль - залік.

За період вивчення курсу «Міжнародне приватне право» сту-денти повинні отримати систему знань у галузі регулювання при-ватноправових відносин з «іноземним елементом», а також:• знати положення цивільного, сімейного, трудового та цивільно-го процесуального законодавства, які регулюють приватнопра-вові правовідносини з «іноземним елементом», порядок їх засто-сування;

уміти правильно оцінювати ситуаційну обставину і прийматиоптимальні рішення з ефективності застосування в практичнійдіяльності норм, регулюючих приватноправові правовідносиниз іноземним елементом;

уміти кваліфіковано складати відповідні документи, такі як до-говори, заяви, розписки, самостійно працювати з нормативнимиматеріалами, навчальною та спеціальною літературою;

уміти швидко знаходити необхідний матеріал, нормативний акт,вірно його тлумачити й застосовувати в конкретних ситуаціях.

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА