§ 9.3. Підсудність справ, ускладненихіноземним елементом

Правове регулювання участі іноземців у цивільному процесі має чоти-ри основних аспекти. Перший з них пов'язаний із цивільно-процесуальнимположенням іноземців та осіб без громадянства. Другий представленийправилами, що визначають підстави і порядок подання позовів до інозем-ної держави та її дипломатичних представників, акредитованих в Україні.Третій є міждержавною взаємодією з питань надання правової допомогипо цивільних справах. Четвертий стосується умов визнання та виконанняактів іноземних судів на території України [8, С. 401].

Питання правового регулювання участі іноземців у цивільному процесі

1) Визначення цивільно-процесуального положення іноземців та

\

осіб без громадянства

/

2) Виконання правил, що визначають підстави та порядок подання

\

позовів до іноземної держави та її дипломатичних представників,

 

акредитованих в україні

/

3) Міждержавна взаємодія з питань надання правової допомоги по

\

цивільних справах

/

4) Дотримання умов визнання та виконання актів іноземних судів

\

на території україни

/

Схема 9.10.

Як відомо, джерела правового регулювання участі іноземців уцивільному процесі України поділяються на дві групи: 1) націо-нальне законодавство; 2) міжнародні договори, в яких бере участьУкраїна. Національне законодавство, що спеціально належить доцього кола питань, представлено Законом України від 23 червня2005 року. «Про міжнародне приватне право» [9] та ЦПК України[10]. Більш докладні норми містяться в міжнародно-правових до-кументах - багатосторонніх та двосторонніх договорах, учасникомяких є Україна [8, С. 401].

NB!! Визначення підсудності варто відрізняти від визначення права, 4^ яке підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом ^

Визначення підсудності варто відрізняти від визначення права,яке підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом[1, С. 196].

У теорії міжнародного цивільного процесу категорія «підсуд-ність» застосовується для визначення розподілу компетенції між су-дами існуючої в державі системи розгляду цивільних справ, а такожкомпетенції судів щодо вирішення справ з іноземним елементом,тобто міжнародної підсудності. У такому розумінні підсудність ви-значається через зміст підсудності, що встановлена у внутрішньомузаконодавстві України. У міжнародних договорах ця юридична ка-тегорія замінена категорією «компетенція» [5, С. 571].

Міжнародна підсудність - це розмежування компетенції національних 4судів різних держав із вирішення цивільних справ з іноземним елементом

Міжнародна підсудність - розмежування компетенції націо-нальних судів різних держав із вирішення цивільних справ з інозем-ним елементом [3, С. 131].

Відповідно до ст. 410 ЦПК, іноземці, особи без громадянства,іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадо-ві особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) маютьправо звертатися до судів України для захисту своїх прав, свободчи інтересів. Іноземні особи мають процесуальні права та обов'язкинарівні з фізичними і юридичними особами України, за винятками,встановленими Конституцією та законами України, а також між-народними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верхо-вною Радою України [10, С. 402].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про громадянство України»[12], іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві Україниі є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа безгромадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого зако-нодавства не вважає своїм громадянином [8, С. 402].

Іноземець - це особа, яка не перебуває в громадянстві україни і є грома- Nдянином (підданим) іншої держави або держав

ч          /

Особа без громадянства - це особа, яку жодна держава відповідно досвого законодавства не вважає своїм громадянином

ч          /

'           Ч

NB!! Кожна держава в однобічному порядку визначає підсудність цивіль-них справ своїм судам:

Встановлюються - спеціальні правила підсудності

Використовуються - загально-державні норми цивільного процесуаль-ного права

Схема 9.11.

Кожна держава в однобічному порядку визначає підсудність цивіль-них справ своїм судам. Відносно справ з іноземним елементом державаможе встановлювати спеціальні правила підсудності або поширювати наці справи загальні норми цивільно-процесуального права [3, С. 131].

Норми закордонного законодавства, що визначають підсудністьцивільних справ, відрізняються істотною розмаїтістю [3, С. 131].

У сучасній світовій системі міжнародна підсудність визначається:1) за ознакою громадянства сторони чи сторін у справі (країнироманського права) [3, С. 131]. Так, суд Франції визнає себекомпетентним розглядати справи за умови, що у спірних право-відносинах бере участь громадянин Франції, незалежно від міс-ця їх виникнення [5, С. 571].

Відповідно до французького цивільного кодексу, «іноземець,що навіть не перебуває у Франції, може бути викликаний у фран-цузький суд для виконання зобов'язань, складених ним у Франціїіз французом; він може бути притягнутий до французького суду зазобов'язаннями, заключених ним в іноземній державі із французом»(ст. 14). І далі: «Француз може бути притягнутий до французькогосуду за зобов'язаннями, заключених ним в іноземній державі з іно-земцем» (ст. 15) [1, С. 197].

Таким чином, ця система замикається на державній приналеж-ності або національності громадян або юридичних осіб. Це регу-лювання розглядається як привілей для французьких громадян йорганізацій; вони можуть на правовій основі відмовитися від ньогошляхом договірної угоди. Французькі суди завжди мають юрисдик-цію, якщо тільки позивач - французький громадянин, - навіть утому випадку, якщо відповідач - іноземець, що не має у Франції нідоміцилію [1, С. 38-39], ні постійного перебування, ні тимчасовоїприсутності. Якщо іноземець хоче позиватися проти французькогогромадянина, відповідач завжди може зажадати, щоб цей позов бувнаданий у французькому суді [1, С. 197].

' Доміцилій - це спосіб визначення особистого закону суб'єкта права. 4Особистий закон - це право, яке розповсюджується на суб'єкта в конкрет-них правовідносинах

Італійське право також передбачає подібні привілеї для своїхгромадян та юридичних осіб. Правда, за статтєю 2 цивільного про-цесуального кодексу вибір іноземного суду сторонами п