НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Н. В. Аляб'єва, А. І. Демченко, Л. В. Красицька,

А. Кройтор, С. Г. Кузьменко, О. В. Лавриненко,

В. П. Маковій, О. В. Нестерцова-Собакарь,

В. Резниченко, В. О. Рядінська, М. О. Самойлов,Л. І. Фесечко, В. М. Швайковська, О. С. Янкова

МІЖНАРОДНЕПРИВАТНЕ ПРАВО

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКЗа ред. С. Г. Кузьменка

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичОригінал-макет підготовленоТОВ "Центр учбової літератури"Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 26.09.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 18.Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

інвестиції» від 13 березня 1992 року теж визначав національний режим інвестування,положення якого згодом були сприйняті фактично як дискримінація національногоінвестора, та був прийнятий Закон України «Про усунення дискримінації в оподат-куванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна такоштів вітчизняного походження». Рішення Конституційного Суду України № 1 -рп /2002 від 29 січня 2002 року по справі про оподаткування підприємств з інозем-ними інвестиціями визнало, що норми нового Закону «є підставою як для відмовиу наданні, так і для припинення раніше наданих пільг у сфері валютного і митногорегулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів) підприємствам

з іноземними інвестиціями, їх дочірнім підприємствам, а також філіям, відділенням,іншим відокремленим підрозділам, включаючи постійні представництва нерезиден-тів, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій та їх реєстрації».

48

[1] Слід зазначити, що в міжнародному приватному праві, як і в загальній теорії права, існує й інша позиція, яка визнає різний зміст термінів «джерело права» і «форма права». Див., наприклад, Колесник Т. В. Внутрішнє законодавство України як джерело міжнарод- ного приватного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2003; Пархоменко С. 13.

[2]  Крім наведеного формально-юридичного поняття джерел права існує ще й матеріально-юридичне його розуміння, як соціально-економічних умов життя сус- пільства, які визначають спосіб і засоби здійснення державної влади та виступають правостворюючою силою. Джерело права в формально-юридичному значенні - це спосіб зовнішнього (офіційно визнаного) вираження норм, який надає нормам якість юридичних (правових) [Див.: 2, С. 55]

[3] З прагматичної позиції залежно від того, який саме елемент є визначальним для національної правової системи в сучасному світі розрізняють (1) романо-германську правова систему, (2) англо-американську правову систему. Крім того, називають та- кож релігійно-традиційну систему права [Див., наприклад, Теория государства и пра- ва: учебник/ Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В.Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 624 С. - (Вьісшее образование)] та традиційно- общинну систему права [Див., наприклад, Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. - Вид. 5-е, зі змінами. - Одеса: Юридична література, 2002. - 176 С. , С. 113].

[4] Другою спробою кодифікації міжнародного приватного права було включен- ня до проекту ЦК України окремою книгою книги восьмої «Міжнародне приватне право». Але на етапі прийняття ЦК України ця книга була виключена з тексту Ко- дексу, і тільки 23 червня 2005 року був прийнятий спеціальний закон. Про історію кодифікації детальніше див.: Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. - К.: Український центр правничих студій, 2000. - 336 с; Очерки международного частого права / Под ред. А. Довгерта. - Х.: ООО «Одиссей», 2007. - С.26 - 60.

[5] Див. докладніше: Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. - М: Издательская группа НОРМА - ИНФРА М, 1999. - 686 С. (С. 214 - 221)

[6] В перші роки незалежності України чинний тоді Закон України «Про іноземні

[7] Див., наприклад, Хозяйственное право: Учебник / под ред. Мамутова В. К. - К: Юринком Интер, 2002. - С. 387 - 394; Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне пра- во: навч. посіб. / За ред.. проф. Щербини В. С. - К: Атіка, 2000. - С. 45; Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. - Ч. 1. - Х: Право. - 2008. - С. 92.

[8]  Слід визнати, що в Законі України «Про акціонерні товариства» відсутнє об'єднання в стадії, а всі 13 окремих дій щодо створення акціонерного товариства названо етапами (п. 5 ст. 9 Закону).

[9] Норма про здійснення зазначених в законодавстві видів діяльності після одер- жання ліцензії міститься в ст. 91 ЦК України, яка має назву «Цивільна правоздатність юридичної особи» і належить, на нашу думку, не до правоздатності, а до дієздатності юридичної особи. Це одна, але не єдина з умов початку господарської діяльності і доступу на відповідний ринок. Так, професійна діяльність з надання фінансових по- слуг пов'язується також із внесенням зареєстрованої юридичної особи у відповідний реєстр фінансових установ. Але з цими обставинами пов'язується початок здійснен- ня певного виду діяльності, а не якісна характеристика суб'єкта, яка характеризує спроможність особи мати цивільні права та обов'язки.