ЗВЕРТАННЯ

магниевый скраб beletage

З в е р т а н н я - це слово чи словосполучення в реченні, що на-зиває особу чи групу осіб (або персоніфіковані предмети), до якихадресовано мовлення.

Звертання може стояти на початку, в середині і в кінці речення.Наприклад: Вельмишановні судді! Мені здається достовірною тахарактеристика, яка дана підзахисному в промові прокурора. До-звольте, панове судді, сказати кілька слів про моральне обличчяпідзахисного, без цього не можна вирішити справу. Він не наполя-гав це зробити, шановні судді.

У реченні може бути кілька звертань. Наприклад: Пане голову-ючий! Панове судді! Ми підбиваємо підсумки судового слідства.Пане голово! Панове! Я уважно слухав промову прокурора і ловивсебе на думці: яка велика могутність слова!

Звертання властиві різним стилям мовлення: офіційно-діловому, розмовно-побутовому, художньому, епістолярному.

В офіційно-діловому мовленні звертання найчастіше вживаєть-ся в офіційному листуванні, в усному мовленні - в промовах, бесі-дах, дебатах: пане, пані, панове, шановний, вельмишановний, іноді -колего.

Звертання найчастіше виражається кличним відмінком іменни-ка. (Кличний відмінок означає особу, до якої звертаємось: пане, ко-лего, дівчино).

Особовим займенником у сучасній літературній мові звертанняніколи не виражається.

Запам'ятаймо: особовий займенник Ви (Вас, Вам, Вашого)вживається для виявлення ввічливості і пишеться з великої літери.А дієслова та прикметники при займеннику Ви вживаються у мно-жині (Ви відповідали нам, а не: Ви відповідав чи відповідала)

Правопис закінчень у звертаннях

У звертаннях, що складаються з двох власних імен (імені та побатькові), обидва слова мають закінчення кличного відмінка: ІванеМиколайовичу, Сергію Івановичу, Богдане Олеговичу, Маріє Семені-вно, Анжеліко Вікторівно.

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв в однині,кличний відмінок мають обидва слова: пане прокуроре, пане прези-денте, пані адвокате.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища,кличний відмінок має лише загальна назва. Прізвище виступає туту формі називного відмінка: пане Трьомсин, пані Трьомсин, панеШевченко, пані Шевченко.

У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного іме-ні, кличний відмінок має як загальне слово, так і власне ім'я: колегоАндрію, брате Іване, друже Максиме.

Вправи:

Підберіть прізвища зі списку академічної групи чи прі-звища знайомих (колег) і запишіть їх у формі звертання, щоскладається із загальної назви та прізвища. Слугуйтесь відпо-відними формами (добродію, пане, колего та ін.). Поясніть пра-вопис.

Підберіть і запишіть у формі звертання 10 чоловічих і 10жіночих імен по батькові.