ЧАСТИНИ МОВИ

магниевый скраб beletage

Ч а с т и н и м о в и - це слова, що характеризуються спіль-ними лексичними ознаками, властивими їм граматичнимикатегоріями, синтаксичними функціями і засобами словотвору.Наприклад: іменникам притаманне лексичне значення загальноїпредметності (закон, право, влада); прикметникам - ознаки(справедливий, відповідальний, високий); числівникам - кількості(п'ять, сім); займенникам - наближення до імені (я, ви); дієсловам- дії, процесу, стану (вивчати, шукати, їхати); прислівникам -ознаки цієї дії чи процесу (добре, гарно, піднесено).

Частини мови за основним значенням і граматичними формамиподіляються на самостійні та службові. Слова, які мають лексичне і гра-матичне значення, виступають членами речення й утворюють речення,а також називають предмети, поняття, прикмети, якість, кількість, по-рядок дії й стан предмета - називаються п о в н о з н а ч н и м и (само-стійними).

Слова, які не мають лексичного значення і виконують у мовідопоміжну роль (виражають різні відношення між повнозначнимисловами), з'єднують слова та речення, надають їм певних відтінківзначень - називаються н е п о в н о з н а ч н и м и (службовими).

Службові частини мови не є членами речення.

Повнозначні частини мови: Неповнозначні частини

Іменник

Прикметник

Числівник

мови:

Прийменник

Сполучник3.Частка

Займенник

Прислівник

Дієслово (включаючидієприкметник та дієприслівник).

Запам'ятаймо: окрему мовну групу слів утворюють вигуки тазвуконаслідування.

В и г у к и - незмінні слова, що слугують для безпосередньоговияву почуттів, емоцій, різних волевиявлень людини, не називаючиїх. Наприклад: О, це вже конкретні обставини справи. Ой і бага-тослівний же цей прокурор!

Вигуки, які супроводжують речення, зберігають свою само-стійність, відокремлюються паузою та мають відносно закінченуокличну інтонацію.

З в у к о н а с л і д у в а л ь н і с л о в а - позбавлені номінати-вної функції, не виражають емоцій. Вони передають звуки тварин,відтворюють звучання різних предметів (наприклад , автомобіля,літака).