Стаття 16. Депозит або орендна плата, що вноситься заздалегідь

магниевый скраб beletage

Орендодавець має право одночасно з виконанням дійсного договору зажада-ти від Орендаря на свій розсуд виплати завдатку (депозиту) або орендної плати, щозаздалегідь вноситься. Завдаток або орендна плата, що вноситься заздалегідь, стягу-ватимуться Орендодавцем таким чином.

Якщо Орендодавець вирішує стягувати депозит (завдаток), то він його утри-муватиме як заставу за належне виконання Орендарем умов і термінів цього договору.

Величина завдатку залишатиметься постійною протягом усього терміну дійсного до-говору, оскільки завдаток не є орендним платежем, і в тій самій сумі буде відшкодо-ваний Орендареві без відсоткової надбавки після закінчення договору, за виняткомтих сум, які можуть бути заборговані Орендодавцеві. При цьому право Орендодавцяна подання інших позовів про відшкодування збитку зберігається.

Якщо Орендодавець вирішує стягувати орендну плату, що вноситься зазда-легідь, то він утримуватиме її як заставу за належне виконання Орендарем умов ітермінів дійсного договору. Орендна плата, що заздалегідь вноситься, не обкладати-меться відсотками і автоматично використовуватиметься Орендодавцем для покрит-тя орендних платежів у дні виплати, затверджені в Додатку, поки її величина не будевичерпана. Ця умова ні в яке мірі не звільняє Орендаря від внесення орендної плати,що припадає на інші терміни, окрім тих, які обумовлюються в Додатку.

Крім випадків, передбачених в п. 2 і 3 цієї статті, Орендодавець у разі вико-нання Орендарем умов цього договору (включаючи випадки, перераховані в ст. 21)має право за своїм розсудом використовувати завдаток або орендну плату чи яку-небудь їхню частину для компенсації нанесеного збитку, для погашення заборгова-ності з орендних платежів і/або амортизаційним відрахуванням. Поки Орендодавецьповністю не використає своїх прав і не завершить лізинг устаткування, Орендар по-винен на письмову вимогу Орендодавця знову внести останньому в повній сумі зав-даток або орендну плату, що заздалегідь вноситься (або ту суму, якої буде досить длятого, щоб завдаток або орендна плата, що заздалегідь вноситься, відповідали сумі,вказаній у п. 6 Додатка). Завдаток або орендна плата, що вноситься заздалегідь, ви-користовуватимуться як гарантія належного дотримання умов цього договору відпо-відно до п. 2 і 3 цієї статті.

За наявності інших форм застави на додаток до завдатку і орендній платі, щозаздалегідь вноситься, вони так само, як і вищезгадані, гарантуватимуть Орендодав-цеві відшкодування всіляких позовів, а порядок використання цих сум буде в повнійі необмеженій компетенції Орендодавця.