Глава 5. Зміст

магниевый скраб beletage

Стаття 5.1. Прямі обставини та обставини, що маються на увазі

Договірні обставини можуть бути прямими або матися на увазі.

Стаття 5.2. Обставини, що маються на увазі

Обставини, що маються на увазі, випливають з:

характеру і цілі договору;

практики, яку сторони встановили у своїх взаємовідносинах;

сумлінності і чесної ділової практики;

розумності.

Стаття 5.3. Співпраця між сторонами

Кожна сторона повинна співпрацювати з іншою стороною, якщо таку співпрацюможна розумно чекати у зв'язку з виконанням обов'язків цієї сторони.

Стаття 5.4. Обов'язок досягти певного результату. Обов'язок виявляти макси-мальні зусилля

1. Тією мірою, в якій зобов'язання сторін включають у себе обов'язок досягти пев-ного результату, ця сторона повинна досягти цього результату.

2. Тією мірою, в якій зобов'язання сторін включають у себе обов'язок виявлятимаксимальні зусилля при виконанні яких-небудь дій, ця сторона зобов'язана ужива-ти умови, які уживала б аналогічна їй розумна особа за таких самих обставин.

Стаття 5.5. Визначення змісту наявного обов'язку

При визначенні міри, в якій зобов'язання сторін включають у себе обов'язок ви-являти максимальне зусилля при виконанні будь-яких дій або обов'язок досягти пев-ного результату, до уваги повинні бути взяті, крім інших факторів:

спосіб, яким виражене зобов'язання в договорі;

договірна ціна та інші умови договору;

ступінь ризику, який звичайно є при досягненні певного результату;

здатність іншої сторони впливати на виконання зобов'язання.

Стаття 5.6. Визначення якості виконання

Якщо якість виконання не встановлена договором або не може бути визначена назасадах договору, сторона зобов'язана здійснити виконання, що має розумну якість іяке не нижче від середнього рівня, враховуючи конкретні зобов'язання.

Стаття 5.7. Визначення ціни

Якщо в договорі не встановлюється ціна або не передбачається порядок її виз-начення, вважається, що сторони, за відсутності якого-небудь свідчення про інше,мають на увазі посилання на ціну, яка на момент укладання договору звичайно стя-гувалася за таке виконання в порівняних обставинах у відповідній галузі підприєм-ницької діяльності, або, якщо така ціна відсутня, то посилання на розумну ціну.

Якщо ціна повинна бути визначена однією стороною і таке визначення виявля-ється явно нерозумним, то, незважаючи на будь-яку умову договору про протилежне,ціна повинна бути замінена на розумну ціну.

Якщо ціна повинна бути встановлена третьою особою і ця особа не може або небажає це робити, ціною договору повинна бути розумна ціна.

Якщо ціна повинна бути встановлена шляхом посилання на фактори, які неіснують або припинили своє існування або не можуть бути встановлені, замість нихповинні бути розглянуті фактори, які є найближчим еквівалентом.

Стаття 5.8. Договір на невизначений термін

Договір на невизначений термін може бути припинений будь-якою стороноюшляхом повідомлення, яке зроблено завчасно в розумний термін.