12.1. Сутність технічного обслуговування виробництва

Технічне обслуговування виробництва — це виробничий процес у сфері виробни-чого споживання, спрямований на забезпечення надійної роботи машинно-технічнихвиробів із заданими характеристиками.

Розвиток промислового будівництва обумовив і розвиток нових видів міжнарод-них ділових послуг по матеріально-технічному обслуговуванню виробництва, забез-печенню ремонтних та експлуатаційних робіт. Такі послуги можуть надаватися чо-тирма способами:

Транскордонне постачання, тобто надання послуг через кордон. Постачальникі споживач послуги не переміщуються через кордон, не змінюють свого місцезнаход-ження, його перетинає тільки послуга. Найчастіше такий спосіб надання послуг маєвигляд консультацій з приводу ліквідації невправностей устаткування.

Споживання за кордоном, тобто переміщення споживачів до країни експортупослуг з технічного обслуговування. Постачальник не переміщується.

Комерційна присутність, тобто створення комерційної присутності в країні, уякій повинні надаватися послуги з обслуговування (відкриття філії чи дочірньої ком-панії). Постачальник послуги переміщується, а споживач не переміщується.

Присутність фізичних осіб, тобто тимчасовий переїзд фізичних осіб до іншоїкраїни заради надання там послуг з технічного обслуговування.

Підставою для надання послуг з технічного обслуговування виробництва єконтракт. Міжнародна практика виділяє декілька видів договорів про матеріально-технічне обслуговування:

загальне матеріально-технічне обслуговування;

загальне вартісне матеріально-технічне обслуговування;

матеріально-технічне обслуговування,при якому гарантується можливість ви-користання машин;

стандартне матеріально-технічне обслуговування.

Перші три види договорів використовуються для вирішування загальних проб-лем обслуговування устаткування, але можуть також застосовуватися для промисло-вих споруд у цілому.

Договір про загальне матеріально-технічне обслуговування — договір на всі по-слуги, який укладається зазвичай з постачальником устаткування, який приймає насебе зобов'язання здійснювати всі роботи по обслуговуванню устаткування за погод-женими цінами на одиницю устаткування. Цей вид договору дає змогу скоротитиперсонал з обслуговування, який наймається замовником, і може привести до скоро-чення експлуатаційних витрат і до підвищення продуктивності.

Договір про загальне вартісне матеріально-технічне обслуговування більш поши-рений, щоб покрити всю вартість устаткування. Постачальник устаткування гаран-тує «витрати володіння» машинами на визначений строк. Щоб забезпечити наймен-ші експлуатаційні витрати і гарантувати задовільні експлуатаційні характеристики,постачальник може зберегти за собою контроль за обслуговуванням устаткування івиступати як підрядчик договору про обслуговування.

Договір про матеріально-технічне обслуговування, який гарантує можливістьвикористання машин, розглядається як подальший крок порівняно з попереднімидоговорами. Зазвичай він включається в договір про закупівлю обладнання і укла-дається виробником устаткування (або оптовим торговцем обладнання) з користу-вачем, який використовує таке обладнання на постійній основі. Іноді такий договірможе укладатися підрядчиком по обслуговуванню, відповідно з яким підрядчик,залежно від якості машини, гарантує замовнику певний відсоток «можливого тер-міну її використання». Такий «гарантований можливий строк» може складати 90або навіть 100% терміну служби устаткування. В останньому випадку договір на-буває характеру договору загальної гарантії. Все обслуговування устаткування затакими договорами здійснюється і контролюється постачальником, який виступаєяк підрядчик по обслуговуванню обладнання і бере на себе зобов'язання щодо ре-зультатів.

Стандартний договір про матеріально-технічне обслуговування використовуєть-ся як для промислових, так і для інших споруд.

У міжнародній практиці ремонт відрізняється від матеріально-технічного об-слуговування, оскільки потребує незвичайної ситуації. Слід проводити різницю міжстихійними лихами, катастрофами та іншими ситуаціями, а також розмежовуватиситуації, коли ремонт здійснюється на об'єкті замовника, де розташовані установки, іколи він проводиться на підприємстві підрядчика по ремонту.

Експлуатаційне обслуговування може надаватися до або після завершення про-екту.