12.2. Керівництво для складання міжнародних договорів на послуги,що пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням,ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд

магниевый скраб beletage

З метою полегшення укладання міжнародних договорів на надання різного родупослуг із забезпечення виробництва ЄЕК ООН виробила дане Керівництво, в якомуосновна увага приділяється післягарантійному періоду експлуатації, тобто належитьдо послуг, пов'язаних, з одного боку, з матеріально-технічним обслуговуванням і ре-монтом, а з другого — з управлінням спорудами та їхньою експлуатацією. Керівни-цтво має рекомендаційний характер. Його мета — полегшити складання міжнарод-них договорів на послуги, пов'язані з обслуговуванням, ремонтом, експлуатацією,за допомогою звернення уваги користувачів на деякі аспекти, властиві цьому видуміжнародних угод. При укладанні таких договорів слід враховувати національне за-конодавство, юридичну практику і звичаї, прийняті в країнах-контрагентах, а такожпопередні Керівництва, прийняті ЄЕК ООН.

Вступ

1. Довідкова інформація

1. Дійсні економічні міркування щодо укладання договорів на матеріально-технічне обслуговування, ремонт та експлуатацію устаткування продиктовані ви-робничими вимогами та турботою про подовження строку служби устаткування,а також економією коштів шляхом підвищення продуктивності праці. Послуги зматеріально-технічного обслуговування, ремонту та експлуатації устаткування допо-магають подовжити строк служби устаткування, створити умови для оптимальногофункціонування промислових та інших підприємств, а також підтримувати постійнуексплуатаційну готовність устаткування при одночасному забезпеченні безпеки пер-соналу.

Хоча матеріально-технічне обслуговування устаткування протягом строкуйого служби може дорого коштувати залежно від кон'юнктури та типу устаткування,його вплив на загальний хід роботи і рентабельність підприємства, як правило, зав-жди має місце. Для глибшого розуміння значення вартості матеріально-технічногообслуговування для підприємства необхідно вивчити кожен її компонент. Вартістьматеріально-технічного обслуговування включає не лише безпосередні витрати пра-ці і матеріалів у ході виконання робіт з матеріально-технічного обслуговування таремонту, а й вартість вимушеної заміни устаткування до закінчення нормальногостроку його служби.

Що ж стосується договорів на матеріально-технічне обслуговування, ремонтта експлуатацію, дуже важливо, щоб підприємство було забезпечене необхідними за-пасними частинами. Однак відповідь на запитання, чи повинно підприємство три-мати великий резерв запасних частин або лише забезпечити їх доставку із запасівпостачальника, залежить від конкретних обставин ситуації, що розглядається.

Обслуговування деяких спеціальних видів устаткування може проводити-ся лише його постачальниками, оскільки ніякий інший підрядчик з матеріально-технічного обслуговування або ремонту не в змозі виконати цієї роботи або по-стачальники встановили умову, що продаж такого устаткування залежить відзбереження за ними права на його обслуговування. У зв'язку з цим слід сказати, щовідносно певного устаткування та установок (наприклад, ліфти) їхнє матеріально-технічне обслуговування та ремонт у деяких країнах пропонуються та регулюютьсязаконом (обов'язкове матеріально-технічне обслуговування і ремонт).

2. Сфера застосування, мета та характер

Це Керівництво присвячене послугам, що пов'язані з матеріально-технічнимобслуговуванням та ремонтом, а також з експлуатацією підприємств за допомогоюрозділів, що викладають загальні положення договорів з матеріально-технічногообслуговування, ремонту та експлуатації. Останні стосуються, зокрема, послуг, щонадаються після закінчення гарантійного періоду, а договори з експлуатації можутьбути пов'язані з послугами, що надаються в період будівництва споруд, гарантійнийта (або) наступний період. Мета цього Керівництва — полегшити розробки цих ти-пів договорів зверненням уваги користувачів на деякі аспекти, притаманні кожномувиду угод. Це Керівництво має рекомендаційних характер. Численні загальні вимоги,типові форми Керівництва та інструкції, розроблені та прийняті міжнародними ор-ганізаціями і професійними асоціаціями, які використовуються нині, також можутьбути джерелами корисної інформації.

Необхідні для замовника послуги можуть стосуватися як старих, так і новихпідприємств. Тому слід відрізняти такі ситуації:

а) Постачальник нових підприємств як основний підрядчик може виступати вролі постачальника послуг (усіх або лише деяких), тобто одержати замовлення напродовження роботи для замовника як підрядчика з матеріально-технічного обслу-говування, ремонту та експлуатації. Це найпростіший варіант, який може бути пе-редбачений або однією всеосяжною угодою (будівництво плюс надання послуг), абокількома (окремими) договорами;

б) Постачальником послуг (підрядчиком з матеріально-технічного обслугову-вання, ремонту або експлуатації) не є будівельний підрядчик.

Юридичні питання, розглянуті у цьому Керівництві, являють собою ті пробле-ми, які зазвичай виникають після остаточного та успішного завершення проекту. По-слуги, пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням та ремонтом, необхідні,як правило, у післягарантійному періоді, хоча іноді вони надаються до закінченнягарантії. Слід сказати, що договір про матеріально-технічне обслуговування не при-значений для використання в якості підміни гарантій виробника, і до використаннятакого договору у період дії гарантії на поставлене підприємство необхідно підходитиз великою обережністю.

Необхідною попередньою умовою надання послуг з матеріально-технічного об-слуговування, ремонту або експлуатації є точне знання ситуації щодо устаткування,машин або заводу, що потребують таких послуг. Договори про матеріально-технічнеобслуговування, ремонт та експлуатацію повинні ґрунтуватися на ретельній інспек-ції, а з самого початку виконання послуг слід мати відповідні звіти, що включаютькреслення побудованого об'єкта та дані про запасні частини, а також інструкції під-рядника з обслуговування.

3. Основні терміни, які використовуються у Керівництві

У цьому Керівництві терміни «замовник», «підрядчик», «матеріально-технічнеобслуговування», «експлуатація», «завод» та «ремонт» мають такі визначення.

Замовник (Client) являє собою сторону в договорі (незалежно від того, є вінвласником устаткування чи ні), яка потребує або отримує послуги з матеріально-технічного обслуговування, ремонту або експлуатації.

Підрядчик (Contractor) — сторона в договорі, яка надає послуги, згадані вп. 10

Матеріально-технічне обслуговування (Maintenance) являє собою комплексоперацій, що виконуються для того, щоб об'єкт перебував у експлуатаційному станіпротягом свого строку служби або, іншими словами, щоб він залишався у прийнятно-му стані, що означає необхідність дотримання певних параметрів, які в попередньомупорядку узгоджуються сторонами.

Експлуатація (Operator) включає послуги, метою яких є забезпечення на-лежного функціонування заводу або його установки до та після спорудження і задопомогою яких підрядник з експлуатації поступово передає замовнику технічнеуправління заводом.

Завод (Plant) означає промислове або інше підприємство з такими узгодже-ними допоміжними та додатковими установками, включаючи будівлі, що підлягаютьматеріально-технічному обслуговуванню, ремонту або експлуатації.

Ремонт (Repair) являє собою доведення споруди до первісного або кращогостану шляхом відновлення його нормативних експлуатаційних характеристик. Най-частіше ремонт необхідний у зв'язку з надзвичайними обставинами.

ДОГОВІР З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сторони

Слід розрізняти фірму, яка постачає завод, установки, устаткування або будів-лі та забезпечує наступне обслуговування, з однієї сторони, та окремого підрядчика зматеріально-технічного обслуговування — з іншої. Договір про матеріально-технічнеобслуговування, як правило, є окремим. У деяких випадках його можна пов'язуватиз договором про поставки завода, установки та ін.; тому він повинен містити чіткевизначення сторін з описом їхнього юридичного статусу, правоздатності та (або) по-вноважень по відношенню до укладання договору. Якщо з кожної сторони в договоріберуть участь декілька юридичних осіб, то в ньому слід чітко вказати відповідаль-ність кожної з них. Якщо замовник повинен мати справу з якою-небудь стороною, щоскладається з декількох учасників, то в договорі застережуються відносини між усімаучасниками такої сторони та їх відносини з замовником. Важливо також уточнитипитання про відповідальність, тобто є вона індивідуальною чи солідарною.

Визначення та документи

Договори про матеріально-технічне обслуговування зазвичай включають роз-діли, що містять визначення використовуваних у них термінів для забезпечення їходнакового тлумачення та для означення сфери дії договору. Якщо договір склада-ється з декількох документів, то цей факт можна відмітити у відповідному розділіабо в додатках. У випадку виникнення різночитань, що стосуються положень, що міс-тяться в ряді документів, які є частиною договору, необхідно встановити, який з них(або які правила в документі) має (мають) перевагу.

Терміни початку та етапи надання послуг

Розмежування проводиться між строком набрання чинності договору проматеріально-технічне обслуговування та строком початку надання послуг. Оскіль-ки вони можуть бути різними, рекомендується, щоб строки початку матеріально-технічного обслуговування були обов'язково вказані в договорі. Якщо сторони до-мовилися, що послуги надаються поетапно, то строки кожного етапу повинні бутиобумовлені в договорі.

Предмет і сфера дії договору

Під час визначення предмету договору та сфері його дії сторони чітко вказу-ють у самому договорі або в додатках до нього завод, установки, верстати та устатку-вання, на яке розповсюджуються послуги в галузі матеріально-технічного обслуго-вування, а також точний вид та масштаби цих послуг. При розмежуванні предмету тасфери дії договору сторонам слід почати з положення, що стосується його всебічногохарактеру, масштабів та зобов'язань підрядчика.

Зобов'язання підрядчика з матеріально-технічного обслуговування

Завдання та зобов'язання підрядчика з матеріально-технічного обслуговуванняявляють собою в основному послуги щодо забезпечення належним та компетентнимчином матеріально-технічного обслуговування. Вони можуть включати, наприклад:

— планування матеріально-технічного обслуговування;

створення системи контролю за матеріально-технічним обслуговуванням;

огляд, що проводиться на регулярній основі;

змащення, чищення, регулювання;

заміну запасних частин або зношених деталей;

створення центральних складських приміщень з системою управління запаса-ми для визначення та розподілу запасних частин, що підлягають заміні;

розробку правил та укомплектування необхідним персоналом для матеріально-технічного обслуговування поряд з методикою такої роботи;

встановлення рівня зберігання запасів та оптимальних процедур замовлень за-пасних частин та матеріалів;

надання рекомендацій та консультативних послуг відносно кількості та номен-клатури запасних частин, необхідних для забезпечення нормальної експлуатації;

оновлення та дрібний ремонт рам, арматури, предметів обстановки, системигарячого та холодного водопостачання та опалювальної системи, а також сис-теми стоку;

складання графіків для програми матеріально-технічного обслуговування;

аварійне обслуговування;

надання замовнику регулярних звітів, які містять докладний перелік виробни-чих робіт по завершенню кожного відвідування;

повідомлення замовника про умови використання устаткування;

донесення до відома замовника інформації про будь-які дефекти в установкахабо спорудах, що виявлені під час надання матеріально-технічних послуг;

повідомлення замовникові про кожне відвідування за відсутності домовленос-ті сторін про конкретні дати матеріально-технічного обслуговування.

Однак сторонам слід враховувати, що певні види договорів про довгостроковематеріально-технічне обслуговування розширюють функції та обов'язки підрядчи-ків з матеріально-технічного обслуговування, включаючи його обов'язок надаватизамовнику загальну гарантію відносно найменших експлуатаційних витрат та опти-мальної продуктивності устаткування.

Якщо в результаті перевірки підрядчик установить необхідність у ремонт-них роботах, а замовник не просить його провести такий ремонт, то він не має прававідмовитись від здійснення подальшого матеріально-технічного обслуговування доздійснення необхідного ремонту за рахунок замовника. З тих же причин підрядчик зматеріально-технічного обслуговування повинен мати право тимчасово припинитиабо відкласти здійснення матеріально-технічного обслуговування або відмовитисьвід подальшого обслуговування. Сторони можуть передбачити в договорі, що в цьомувипадку підрядчик має право розірвати договір.

6. Заміна (відкликання) персоналу підрядчика з матеріально-технічного обслу-говування

Сторони, можливо, вважають доречним вказати в договорі функції та термінпризначення персоналу підрядчика. У тій самій статті сторони можуть установити,чи має право підрядчик з матеріально-технічного обслуговування замінити частковоабо повністю свій персонал протягом строку дії договору. Замовник повинен у мак-симально можливій мірі прагнути до збереження за собою права просити підрядчиказамінити будь-якого члена його персоналу, що призначений для проведення робіт,якщо така особа не виконує місцевих законів, правил та постанов або продемонстру-вала свою непридатність чи некомпетентність. У договорі слід вказати умови, згідноз якими може бути проведена заміна, зокрема відносно сплати відповідних витрат.

Норми, специфікації та стандарти, які застосовуються

Договір звичайно містить положення, згідно з яким підрядчик при здійсненніпослуг з матеріально-технічного обслуговування повинен діяти з урахуванням узгод-жених норм, специфікацій та застосовуваних стандартів. Сторони повинні згадатив договорі, хто бере на себе ризик надання або застосування норм, специфікацій тастандартів, що згадані вище та визначені в договорі, а також вказати, яка сторона несевідповідальність у випадку їх ненадання. При їх змінах після набрання чинності до-говором сторони повинні домовитись відносно наслідків таких змін.

Робота, що не охоплюється узгодженими послугами в галузі матеріально-технічного обслуговування

У випадку, якщо підрядчик з матеріально-технічного обслуговування вияв-ляє в ході своїх відвідувань те, що необхідно провести роботи, які не охоплюютьсярамками узгоджених послуг, він повинен якомога швидше повідомити про це замов-никові, який повинен прийняти рішення. Якщо замовник просить того ж підрядчикапровести ці роботи, то сторонам слід укласти заключити новий договір про такі самідодаткові або допоміжні послуги.

Обов'язки замовник

Основний обов'язок замовника — виплата винагороди підрядчику з мате-ріально-технічного обслуговування. Така оплата включає паушальну суму, місячні,тижневі, денні або погодинні ставки, але може здійснюватися на основі іншого мето-ду розрахунків (див. п. 28).

Інші обов'язки замовника

Інші обов'язки замовника, згідно з договором з матеріально-технічного обслу-говування, можуть залучати таке:

надання підряднику з матеріально-технічного обслуговування та особам, якихвін найняв за договором, безперешкодного доступу до зазначених у договорімісць, де повинно здійснюватись матеріально-технічне обслуговування;

якнайшвидше повідомлення підрядчика про всі зміни в устаткуванні або у спо-рудах, які можуть відбитися на технічному обслуговуванні;

надання в розпорядження підрядчику дублікатів таких технічних документів, якінеобхідні та корисні у зв'язку з матеріально-технічним обслуговуванням устат-кування (по відношенню до конфіденційності такої документації див. п. 47);

забезпечення інформацією про правила техніки безпеки та внутрішньої безпе-ки, що застосовуються на місці знаходження заводу, установки, устаткуванняабо споруд та мають відношення до роботи, що виконується відповідно до до-говору;

забезпечення інформацією про закони та правила, що стосуються умов пере-бування підрядчика та його персоналу в країні замовника у період здійсненняробіт з матеріально-технічного обслуговування;

забезпечення інформацією та документацією, яка необхідна для прискорен-ня процедур отримання віз та інших дозволів підрядчиком з матеріально-технічного обслуговування та його персоналом;

негайне прийняття рішень відносно будь-яких дефектів устаткування або спо-руд, які виявлені підрядчиком у ході здійснення обслуговування та доведеніним до відома замовника і які за своїм характером такі, що перешкоджаютьнормальному використанню устаткування або споруд; повідомлення підряд-чикові про прийняте (прийняті) рішення;

забезпечення робочими приміщеннями, житлом та медичним обслуговуван-ням персоналу підрядчика та родин, якщо персонал направлений у країну за-мовника (сторони повинні узгодити, за чий рахунок це здійснюється).

Методи визначення винагороди підрядчика

Договір з вказаною паушальною сумою охоплює винагороду за конкретні пос-луги або всі витрати, необхідні для виконання обов'язків підрядчика з матеріально-технічного обслуговування. Такий договір може також залучати витрати на понад-нормову роботу, що здійснюється підрядчиком. В основі договору з визначенимимісячними, тижневими, денними або погодинними ставками лежить час, який вит-рачає підрядчик на надання послуг замовнику, плюс покриття прямих витрат. До-говори, в яких передбачаються інші методі розрахунків, повинні містити узгодженісторонами формули розрахунків виплат, що належать підрядчику.

Якщо сторони забажають, щоб певні витрати у зв'язку з матеріально-технічнимобслуговуванням не охоплювались договорами, що згадані у п. 27, а відшкодовува-лись підрядчику у додаток до виплат, що передбачені такими договорами, то вони по-винні узгодити ці виплати та скласти їхній перелік. Існують такі практичні прикладитаких витрат: добові на одну людину; готельні та дорожні витрати; вартість розмно-ження усіх документів; поштові, телеграфні, телексні та телефонні витрати; шляховівитрати на поїздку у відпустку на батьківщину персоналу підрядчика з матеріально-технічного обслуговування. Усі ці витрати стосуються лише договорів, що передба-чають систему ставок, вони можуть також залучати витрати, що пов'язані з простоємз вини замовника.

чУмови платежу

У договорі з матеріально-технічного обслуговування повинні передбачатисьумови виплат винагороди, включаючи строки та метод платежу. Винагорода підряд-чику звичайно виплачується залежно від обставин після виконання робіт. Як правило,виплати здійснюються після надання рахунка-фактури та супровідних документів.

Підвищення цін та коригування розмірів винагороди

На розміри винагороди, що підлягає сплаті підрядчику з матеріально-техніч-ного обслуговування, можуть впливати різні фактори, в тому числі зміна цін на ма-теріали та запасні частини, коливання заробітної плати та ін. Сторони повинні самівстановити, чи слід передбачати в договорі можливість перегляду та коригування роз-мірів винагороди підрядчика на основі положень існуючого законодавства. У деякихкраїнах заборонено коригувати винагороду підрядчика. Однак у тих країнах, де це до-зволено, сторони повинні враховувати, що нині багато договорів містять застереженняпро перегляд цін, за якого зафіксована в договорі сума винагороди підлягає збільшен-ню у пропорції, розрахованій на основі узгодженого індексу цін.

Утримання суми з винагороди

З цих питань не існує єдиної практики. Існують договори, що містять поло-ження про те, що утримання сум із винагороди не допускається, в той час як в іншихдоговорах установлюється, що замовник може утримувати будь-які суми з винагоро-ди підрядчика чи анулювати повністю або частково будь-які вже схвалені платежі наоснові з'ясованих у ході існування договору обставин.

Відстрочка або тимчасове припинення робіт будь-якою стороною

У договорі може передбачатися, що матеріально-технічне обслуговуванняустаткування або будівель може бути з певних причин відкладено або припиненобудь-якою стороною. Якщо це має місце, то в договорі слід перераховувати такожі наслідки відстрочки або тимчасового припинення. Якщо матеріально-технічне об-слуговування відкладається або припиняється замовником, то підрядчик, зі згодиостаннього, може здійснити перевірку, а також обговорити з ним обґрунтованість татривалість періоду відстрочки. В принципі будь-яка сторона має право розірвати до-говір тільки по закінченні узгодженого періоду.

Якщо в результаті перевірки підрядчик з матеріально-технічного обслуго-вування встановить необхідність у ремонтних роботах, а замовник не просить йогопровести такий ремонт, то він має право відмовитися від здійснення подальшогоматеріально-технічного обслуговування до проведення необхідного ремонту за раху-нок замовника. З тих самих причин підрядчик повинен мати право тимчасово при-пинити або відкласти здійснення матеріально-технічного обслуговування або відмо-витися від подальшого обслуговування. Сторони можуть передбачити в договорі, щов цьому випадку підрядчик має право розірвати договір.

Невиконання договірних обов'язків та юридичні наслідки

Невиконання договору може спричинити відповідальність сторони, яка по-рушила договір. Сторони повинні встановити міру відповідальності сторони, яка по-рушила договір, та залежно від кожного конкретного випадку зв'язати її з видом таобсягом узгоджених послуг. Договори з матеріально-технічного постачання можутьпередбачати обмеження фінансової відповідальності підрядчика певною сумою (див.п. 38).

А) ЗАТРИМКА, ЧАСТКОВЕ НЕВИКОНАННЯ, НЕВИКОНАННЯ

У випадку, якщо будь-яка сторона не виконує своїх договірних зобов'язань,інша сторона повинна направити їй повідомлення та встановити розумний пері-од часу для усунення недоліків. Додатковий період, що надається підрядчику за-мовником, повинен бути особливо коротким у тому випадку, коли незавершенняробіт з матеріально-технічного обслуговування в строк погрожує визвати дефектив устаткуванні, яке підлягає обслуговуванню, або спричинити збитки. Якщо недо-ліки не усунуті у встановлений строк, то потерпіла сторона може вдатися до судо-вого захисту. В цьому випадку замовник може припинити договір, самостійно вико-нати роботи з матеріально-технічного обслуговування або доручити їх виконаннятретій стороні за рахунок цього підрядчика. Відповідно до діючого законодавствапідрядчик може пред'явити претензію у зв'язку із втраченою вигодою, призупини-ти обслуговування, припинити договір та вимагати від замовника відшкодуваннязбитків.

При укладанні договорів сторони просто обговорюють, що невиконаннязобов'язань однієї зі сторін має наслідком для неї обов'язок виплатити компенсаціюіншій стороні за фактично понесені нею збитки. Однак, як правило, загального по-ложення подібного характеру недостатньо для запобігання труднощів, що виникаютьу деяких випадках по відношенню до застосовуваних законів, доказів та суми збит-ків. Існують договори, в яких передбачається виплата підрядчиком з матеріально-технічного обслуговування неустойки без обов'язкового надання замовником доказівтого, що він поніс збитки; у цих випадках виплата неустойки може замінити відшко-дування збитків. Існують договори, в яких передбачається як сплата неустойки, такі відшкодування збитків, і тоді неустойка може доповнити відшкодування збитків.Якщо брати до уваги усі варіанти, то сторонам слід передбачити або відшкодуваннязбитків, або сплату неустойки. Але при включенні до договору положень, що перед-бачають як відшкодування збитків, так і сплату неустойки, зв'язок між цими двомакатегоріями повинен бути чітко визначений. Слід вказати, що в деяких країнах не-устойка вважається такою, що суперечить публічному порядку або її розмір може об-межуватися судом. У такому випадку застосовуються заздалегідь оцінені збитки, щорозглядаються як завчасний захист від можливого збитку, який одна зі сторін можепонести через невиконання іншою стороною своїх договірних зобов'язань. Нарешті,при достроковому виконанні підрядчиком своїх зобов'язань йому, як правило, ви-плачується премія. Тому рекомендується, щоб сторони узгодили неустойку (відшко-дування збитків) за незавершення робіт вчасно у тих випадках, коли підрядчику мо-жуть бути запропоновані додаткові стимули, щоб уникнути дефектів устаткуванняабо установки, які підлягають обслуговуванню.

Збитки або неустойки, що сплачуються підрядчиком з матеріально-технічногообслуговування, можуть бути розраховані за кожен день або тиждень затримки, абояк відсоток від його винагороди, або на основі іншого відповідного методу.

Б) НЕВІДПОВІДНЕ ВИКОНАННЯ

Що стосується невідповідного виконання робіт з матеріально-технічного об-слуговування, то в договорі мають бути положення про те, що підрядчик повиненнегайно усунути дефекти. Письмове повідомлення про дефекти від замовника по-винно являти собою основу зобов'язання підрядчика усунути дефекти чи збитки,спричинені невідповідним виконанням робіт. У договорі треба обговорити питання,що включаються у повідомлення про дефекти (наприклад, період, за який дефектмає бути усунений з належним врахуванням зобов'язань та можливостей). Якщоза цей додатковий період підрядчик не усуне описаних у повідомленні дефектів, тосторони мають узгодити в договорі подальші юридичні наслідки, які можуть вклю-чати ремонтування самим замовником за рахунок підрядчика, наймання замов-ником третьої сторони за рахунок підрядчика, припинення договору замовникомз негайним повідомленням, сплату неустойки замовнику або сплату йому збитківпідрядчиком.

В) ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

На підрядчика з матеріально-технічного обслуговування може бути покладе-на відповідальність за можливі недоліки, що ведуть до порушення функціонуванняобладнання або зривам у виробництві, але лише в тому випадку, коли ці недолікивиникли в результаті порушення ним договору. Тому сторони можуть узгодити у до-говорі, що фінансова відповідальність підрядчика повинна обмежуватися сумою, якаможе бути виражена в абсолютних цифрах або у відсотках від його винагороди, алевона не має перевищувати визначеної конкретної межі. Вони також мають узгодити,що ніяка компенсація не підлягає сплаті за втрату виробничих можливостей або по-тенційні втрати.

Звільнення від відповідальності за наслідки невиконання договірних зобо-в'язань

Сторони мають також уточнити у договорі положення, що можуть спричини-ти звільнення від відповідальності за наслідки невиконання договірних зобов'язань.У тих випадках, коли сторони не передбачають такого положення, зобов'язання,що ведуть до звільнення від відповідальності за наслідки невиконання договірнихзобов'язань, виходять з норм права, вживаних до договору.

Звичайно до договору включається положення, яке передбачає, що сторона ненесе відповідальності за невиконання, якщо вона може довести, що таке невиконанняпов'язане з перепоною, яка виникла після підписання договору і яка не піддається їїконтролю, та що таку перепону неможливо було передбачити в період підписання до-говору або уникнути, подолати її або її наслідки. Існують такі приклади цих ситуацій:війна, суспільні заворушення, втручання державної влади, пожежа, стихійні лиха іт.д. Сторона не може посилатися на невиконання договірних зобов'язань іншою сто-роною у тому випадку, якщо таке невиконання було спричинене якою-небудь дієюабо бездіяльністю першої сторони.

Окрім положень, що ведуть до звільнення від відповідальності за невиконан-ня договірних зобов'язань, договором має бути передбачена процедура, яку слід вжи-ти, якщо одна зі сторін посилається на обов'язки, що звільняють від відповідальності.Найбільш важливими в цьому відношенні є такі моменти: сторона, яка не виконуєсвоїх зобов'язань та посилається на обставини, що звільнюють від відповідальності,має без необґрунтованих затримок повідомити іншій стороні про обставину, що пере-шкоджає виконанню нею зобов'язань, та про можливість виконати зобов'язання; сто-рони мають перебачити наслідки не направлення такого повідомлення (наприклад,сплату відшкодування збитків), а також право припинення дії договору у випадкузбереження перешкоди протягом тривалого періоду.

Сторони мають передбачити договором звільнення від відповідальності у тихвипадках, коли невиконання однією зі сторін своїх обов'язків було спричинено дієюабо бездіяльністю іншої сторони (перешкоди, створені клієнтом). Таким чином, під-рядчик з матеріально-технічного обслуговування не несе відповідальності за наслід-ки невиконання ним зобов'язань, якщо вони були спричинені діями чи бездіяльністюзбоку замовника та навпаки.

Зміна обставин та перегляд договору

Загальноприйнята практика свідчить про те, що договори з матеріально-тех-нічного обслуговування рідко містять застереження щодо зміни обставин, які ведутьдо порушення початкової збалансованості договору з економічної та фінансової то-чок зору, але не викликають неможливості його виконання. Такі застереження непотрібні у більшості договорів з матеріально-технічного обслуговування, строк діїяких нетривалий або підлягає автоматичному продовженню по закінченні одногороку, якщо якась із сторін не забажає припинити його дію. Тому їх доцільно включи-ти лише в довготермінові договори з матеріально-технічного обслуговування.

Якщо сторони довготривалого договору з матеріально-технічного обслугову-вання вирішать включити положення про зміну обставин, то вони мають передба-чити такі моменти: описання зміни обставин; розмежування між тими змінами, щоможуть привести лише до зміни договору, та тими, що можуть зумовити його ану-лювання; указання наслідків змін, що входять до однієї з цих груп; розроблення про-цедури перегляду та зміни.

Страхування

Договори з матеріально-технічного обслуговування звичайно передбачаютьобов'язки сторін забезпечити страхування в повній відповідності з їхніми зобо-в'язаннями. Інакше кажучи, сторони повинні врахувати взаємозв'язок між загальнимризиком, їх відповідальністю та страхуванням цієї відповідальності. Таким чином,необхідно забезпечити таке страхування, яке покриває в силу одного або кількох по-лісів усі зацікавлені сторони та ризики загального та, можливо, професійного харак-теру. У зв'язку з цим необхідно врахувати вартість такого розширеного страховогопокриття. Сторони повинні уникати подвійного або потрійного страхування міжзамовником, підрядчиком з матеріально-технічного обслуговування та постачаль-никами. Для найбільш оптимального врегулювання страхових проблем бажано, щобсторони забезпечили відповідне страхування лише з урахуванням думки експерта.

Оподаткування та інші збори

Сторони мають вказати в договорі, які податки та збори повинні бути сплаченіта якою зі сторін. У зв'язку з цим вони повинні розглянути такі питання, як недо-пущення подвійного оподаткування, звільнення від сплати податків, податки з обо-роту, податки з доходів корпорацій, податки з особистого доходу, податки на імпортта окремі місцеві податки. Сторонам рекомендується проконсультуватися з цих таінших проблем, пов'язаних з податками, зі спеціалістами у сфері оподаткування.Оскільки податкове законодавство має обов'язковий характер, усі договірні поло-ження з цього питання мають відповідати діючому законодавству.

Конфіденційність інформації

Конфіденційна інформація включає всі факти, пов'язані з предметом догово-ру, за винятком тих, які є загальновідомими або повинні бути розкриті, щоб провестироботи з матеріально-технічного забезпечення. Поряд з цим у договорі з матеріально-технічного забезпечення має бути вказано, яка інформація розглядається як конфіден-ційна, а також має бути передбачено, що і замовнику, і підрядчику заборонено розго-лошувати конфіденційну інформацію. І той і інший мають слідкувати за збереженнямконфіденційності всіма особами, що беруть участь у виконанні договору, включаючисвоїх працівників. Сторони мають також домовитися про те, протягом якого періо-ду вони повинні зберігати конфіденційність. Положення про конфіденційність, якправило, виходять за межі строку дії договору та часто передбачають збереження їїна необмежений період. І нарешті, у договорі повинні бути передбачені наслідки, якіможе потягнути за собою порушення положень конфіденційності.

Передача договірних прав та обов'язків

Зазвичай жодна зі сторін не має права переуступати виконання договору абопередавати пов'язані з ним права та обов'язки без попередньої письмової згоди іншоїсторони. Однак деякі договори передбачають можливість переуступки договору безтакої згоди наступнику будь-якої сторони або особі, фірмі чи корпорації, що придба-ла усі або більшість справ та коштів, активів та зобов'язань, прав та обов'язків такоїсторони.

Надання субпідрядів

Загальна практика здійснення матеріально-технічного обслуговування по-казує, що підрядчик не може надати субпідряди на виконання всього обсягу робіт.Однак він може, якщо це передбачено договором, надавати субпідряди або доручативиконання частини робіт після письмового повідомлення замовникові. На практиціу зв'язку з цим спостерігаються різні випадки: у деяких договорах надання субпідря-дів залежить від згоди замовника, тоді як в інших така умова не передбачається. Убудь-якому випадку надання субпідрядів не звільняє підрядчика (навіть за наявнос-ті ясно вираженої згоди замовника) від жодного його обов'язку згідно з договором,та при цьому розуміється, що умови будь-якого договору на субпідряд регулюютьсяположеннями основного договору та відповідають їм. Тому підрядчик з матеріально-технічного обслуговування несе відповідальність за дії свого (своїх) субпідрядника(субпідрядників), як за свої власні дії.

Є також випадки, коли замовник зберігає за собою право не лише пропонува-ти, а й призначати або обирати субпідрядчиків. Якщо підрядчик погоджується з та-ким правом замовника, сторони можуть вивчити такий випадок та при необхідностіобмежити відповідальність підрядчика за допомогою додання деяких застережень якв основний договір з технічного обслуговування, так і в договір на субпідряд.

Укладання, набрання чинності, зміна договору

Сторони мають домовитись у договорі відносно дати його набрання чиннос-ті. Це може бути дата підписання договору або дата якоїсь іншої події, наприкладпершого платежу замовника. Набрання чинності договору з матеріально-технічногообслуговування може залежати від схвалення з боку компетентних органів або фі-нансових установ, зацікавлених у цьому питанні. У цьому випадку сторони маютьпередбачити у договорі положення про те, що він вступає в силу лише з дати йогосхвалення усіма компетентними органами та установами. Договір має також міс-тити обов'язки обох сторін докладати усіх необхідних зусиль для отримання такихзгод протягом строку, встановленого договором, нести всі пов'язані з цим видатки таневідкладно повідомляти одне одного щодо отримання такого схвалення або відмо-ви в ньому; у договорі повинні бути також передбачені правові наслідки нездатностісторін виконати ці обов'язки. Нарешті, договір має містити положення, які перед-бачають, що в разі неотримання протягом узгодженого строку повідомлення від від-повідної сторони, договір (навіть, якщо він підписаний) буде вважатися недійсним.

Додаткові угоди та зміни в комплексі послуг, а також зміни інших договірнихумов мають узгоджуватись у письмовій формі.

24. Призупинення та припинення дії

А) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони можуть домовитись про включення положень щодо призупинення таприпинення дії усього договору або призупинення і припинення дії деяких договір-них обов'язків. Якщо вони забажають зробити це, то їм слід мати на увазі, що на прак-тиці можуть траплятися два види призупинення та припинення договору: узгодженета одностороннє. Випадки узгодженого призупинення та припинення дії можуть бутинаслідком непереборної сили або обставин, що змінились. Випадки односторонньогопризупинення чи припинення дії договору можуть бути пов'язані: з невиконаннямбудь-якою зі сторін договірних зобов'язань (див. пп. 34-38); з конкретними обстави-нами та особливими причинами.

Якщо одностороннє призупинення та припинення дії договору відповідно доконкретних обставин та особливих причин визнається можливим та сторони бажа-ють залишити за собою таку можливість, вони мають визначити в договорі конкретніобставини та (або) особливі причини, які слугуватимуть основою для можливого од-ностороннього призупинення та припинення дії договору.

Необхідно уточнити процедуру одностороннього призупинення та припинен-ня дії договору. Можна передбачити, що сторона, яка бажає призупинити або при-пинити дію договору в односторонньому порядку, може зробити це шляхом письмо-вого повідомлення з урахуванням дотримання встановленого строку. Така процедураможе також вимагати вирішення питання про те, хто визначає наявність підстави дляпризупинення або припинення дії договору: чи може сторона призупиняти або при-пиняти дію договору на основі своїх власних оцінок наявності таких причин чи їхнянаявність має встановлюватися третьою стороною.

Б) НАСЛІДКИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕН-НЯ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

У тому випадку, якщо у договорі передбачено можливість призупинення йогодії в односторонньому порядку, сторони повинні обумовити наслідки такого призу-пинення та шляхи їх урегулювання, а також права та обов'язки сторін після призупи-нення та наступного відновлення діяльності з матеріально-технічного обслуговуван-ня. У договорі мають бути розглянуті такі питання:

які виплати по договору, якщо такі передбачені, будуть приводитись однією сто-роною щодо іншої протягом призупинення дії договору;

чи мають проводитись якісь додаткові виплати однією зі сторін по відношеннюдо другої внаслідок призупинення дії договору (вони зазвичай залежать від обставин,що спричинили призупинення).

Припинення дії договору

Звичайна практика показує, що наслідки припинення дії договору в односто-ронньому порядку, коли таке допускається, відрізняються від наслідків призупинен-ня в односторонньому порядку. В останньому випадку припиняється і дія обов'язківсторін. Внаслідок цього в договорі мають міститися конкретні вказівки не лише напалетці, які мають бути здійснені одною стороною іншій, а й інші правові наслідкиприпинення дії договору.

Мови

Слід рекомендувати, щоб договори з матеріально-технічного обслуговування,як і будь-які інші міжнародні договори, складалися однією мовою. Це веде до усунен-ня розбіжностей, що засновуються на елементарних відмінностях у термінології абовисловленні. Однак, якщо використовується декілька мов, доцільно вказати одну зних як основну, яка була б головною при виникненні спорів. У будь-якому випадку,якщо договір складено декількома мовами, слід забезпечити юридичну автентичністьрізних текстів у цілях належного тлумачення прав та обов'язків сторін. Нарешті, в до-говорі має бути визначено, яка мова буде робочою.

Застосовані закони та пов'язані з ними питання

Сторони повинні застерегти закон, згідно з яким цей договір складається тарегулюється. Якщо вони забажають вжити загальні умови, типові умови, торгові зви-чаї або норми професійної поведінки, то у своєму договорі повинні будуть зробитипосилання на такі правила та прямо заявити про свою згоду з ними.

За допомогою своєчасного надання замовником інформації підрядчик з мате-ріально-технічного обслуговування повинен бути ознайомленим з обов'язковиминормами та технічними стандартами країни замовника (див. п. 26). У зв'язку з цимслід приділити увагу тому факту, що національне законодавство або правила технікибезпеки багатьох країн визначають, що обладнання, яке обслуговується та (або) ре-монтується, до початку робіт повинно бути оглянуте компетентними органами. Вит-рати за такий огляд несе або замовник, або підрядчик.

Врегулювання спорів

Що стосується будь-яких спорів та розбіжностей, що виникають у зв'язку зтлумаченням або виконанням договору, то сторони повинні прагнути дружно вирі-шувати спірні питання, перш ніж звертатись до арбітражу або звичайного суду. Однаку тому випадку, якщо не вдається вирішити такі спори або розбіжності, міжнароднаділова практика передбачає належні процедури примирення та арбітражу, що дозво-ляють обрати процедуру для кожного конкретного випадку. Сторони повинні вказатив договорі компетентну установу для урегулювання можливих спорів між ними.

Недавній досвід у галузі міжнародного торговельного арбітражу свідчить проте, що багато спорів між сторонами щодо промислових угод виникають внаслідоктехнічних розбіжностей. У межах звичайної міжнародної арбітражної процедури тех-нічні проблеми, що лежать в основі спору, передаються на розгляд арбітрів набагатопізніше виникнення технічних ускладнень. Звичайно, навіть якщо арбітри призна-чають технічних експертів, останнім доводиться висловлювати свою думку тоді, колиперевірка на місці (яка може виявитись необхідною) стає надто тяжкою. Тому сторо-ни, можливо, забажають заздалегідь домовитись про призначення технічних експер-тів, на розгляд яких повинні негайно передаватись будь-які розбіжності, що виника-ють у зв'язку із зазначеними проблемами. Якщо самі сторони не можуть домовитисьпро вибір експертів, вони звичайно просять, щоб ті були призначені спеціалізованоюустановою, обраною за домовленістю між сторонами.

Сторони вказують у договорі, чи повинна думка технічного експерта або екс-пертів розглядатись як остаточна або вона слугує лише свідоцтвом, що має певназначення при подальших арбітражних розглядах. За відсутності такого положеннявважається, що думка експерта (експертів) не є обов'язковою для арбітра.

ДОГОВІР З РЕМОНТУ

Сторони

Слід відзначити відмінність між фірмою, що поставляє завод, установки, об-ладнання або будівлі та забезпечує наступне обслуговування (одна сторона), та окре-мим підрядчиком з ремонту (інша). Договір з ремонту зазвичай є окремим. У дея-ких випадках його можна пов'язати з договором про поставку заводу, установок і т.д.Тому у ньому повинно міститись чітке визначення сторін з описом їх юридичногостатусу, правоздатності та (або) повноважень у відношенні його укладання. Якщо зкожної сторони у договорі беруть участь кілька юридичних осіб, то в ньому слід чітковизначити відповідальність кожного з них. Якщо замовник повинен мати справу зякоюсь стороною, що складається з кількох учасників, то слід застерегти відносиниміж усіма учасниками такої сторони та їхні відносини із замовником. Важливо такожуточнити питання про відповідальність, тобто є вона індивідуальною, чи солідарною.

Визначення та документи

Договори про ремонт звичайно включають розділи, що містять тлумачення ви-користовуваних у них тер