13.1. Сутність міжнародного факторингу

магниевый скраб beletage

Факторинг — це операція з продажу зарубіжних рахунків до отримання поста-чальниками експортної продукції комерційним банкам або спеціалізованим компані-ям. Факторинг може здійснюватися з правом регресу і без нього. Факторинг з правомрегресу означає, що за невиконання умов угоди фінансова організація, яка купиларахунки, може відшкодувати збитки з компанії, що продала їх. Однак за звичаєм фак-торинг зарубіжних рахунків до отримання здійснюється без права регресу.

Відмітні особливості факторингу:

приймаються вимоги угод до одного року, немає обмежень щодо суми;

використовуються в основному на внутрішньому ринку;

можливий регрес вимог на покупця;

використовується широке коло валют;

не завжди потребуються додаткові гарантії.

Факторингові послуги звичайно надають факторингові компанії, багато з якихналежать банкам. Вони скуповують рахунки у експортерів зі скидкою. Вони можутьнегайно сплатити готівкою до 85% номінальної вартості рахунків експортерів. Рештасуми виплачується після сплати рахунків імпортерам. Вигода для імпортера полягаєв тому, що він отримує можливість не мати справи з акредитивом.

Експортер уникає загрози кредитного і валютного ризиків. Він не повинен очіку-вати моменту, коли імпортер оплатить товар.

У договорі про факторинг, який укладається між експортером-постачальникомтовару (послуг) та фактором, визначається вартість факторингових послуг. Вонаскладається з двох частин: комісії за обслуговування та вартості кредитування по-стачальника, тобто авансування його до моменту строку оплати рахунка клієнтом.

Комісія установлюється у відсотках від суми комерційного рахунка (рахунка-фактури) у розмірі 0,25-2,5%. Комерційні банки визначають розмір плати за домов-леністю з конкретним клієнтом по кожному договору про факторинг, тому розміркомісії може бути вищим — 5% і більше.

Комісія стягується за звільнення від необхідності вести облік, за страхування відпояви сумнівних боргів.

На розмір комісії впливають такі чинники:

масштаби виробничої діяльності постачальника;

надійність контрактів постачальника;

експертна оцінка фактором ступеня ризику неплатежу;

складність стягнення коштів із покупця.

При достроковій оплаті фактором поданих документів розмір оплати за кошти,надані в кредит, розраховується за період між викупом платіжної вимоги і датою ін-касування. Відсоток за кредит, як правило, на 1-2% вищий від ставок, які застосову-ють банки при короткостроковому кредитуванні підприємств. Це пов'язано з необ-хідністю компенсації додаткових витрат і ризику банку.

Банк визначає максимальну (граничну) суму за операціями факторингу, в межахякої постачання товару або надання послуг може проводитися без ризику неотри-мання платежу. У договорі про факторинг зазначається узгоджений засіб розрахункуграничної суми та окреслені умови здійснення платежу на користь постачальника.

Граничні суми можуть установлюватися за трьома методами:

визначення загального ліміту, згідно з яким кожному платнику встановлюєть-ся періодично поновлювальний ліміт, у межах якого факторинговий відділ ав-томатично оплачує платіжні вимоги, що йому надходять;

визначення щомісячних лімітів відвантажень, тобто встановлюється сума, наяку протягом місяця може бути відвантажено товарів одному платнику;

страхування за окремими угодами, який використовується у випадку, колиспецифіка діяльності експортерів припускає не серію регулярних постачаньтоварів тим самим імпортерам, а ряд одноразових угод на великі суми з поста-чанням на визначену дату.

У випадку, якщо боржник здійснив платіж фактору і не одержав товари або одер-жав товари, які не відповідають умовам договору, то він не може стягувати суми, якісплатив, з фактора. Але він має право пред'явити вимоги до постачальника. Боржникможе стягувати сплачену суму з фактора у двох випадках:

якщо боржник сплатив фактору, але фактор не сплатив постачальникові;

якщо фактор сплатив постачальнику, знаючи про факт невиконання поста-чальником своїх зобов'язань перед боржником.

Експортний факторинг використовується переважно середніми торговельнимипідприємствами та виробниками, які серед своїх клієнтів мають постійних покупців.Його вигідно використовувати за умови, що експортер має проблеми з грошовимипотоками та здійснює торгівлю на умовах відкритого рахунка, а також якщо термінкредитування становить від трьох до шести місяців.

До переваг використання факторингу експортерами відносяться: запобіганнявтратам за безнадійними боргами, зменшення витрат на утримання бухгалтерськогоапарату; усунення валютних ризиків; розширення кола партнерів та отримання зни-жок; економія часу; зменшення періоду фінансування.

Міжнародні факторингові операції координуються спеціально створеною між-народною організацією «Фекторз Чейн Інтернейшн». Цією організацією розроб-лено спеціальний кодекс проведення факторингових операцій, у якому визначенозобов'язання факторингової компанії в країні експортера і відповідної компанії вкраїні імпортера.