13.3. Типовий договір факторингу

магниевый скраб beletage

м.                     «          »          20        р.

(найменування підприємства, що передає грошові кошти)

іменоване надалі «Фінансовий агент», в особі      

(посада П.І.І.)

діючого на основі     

(Статуту, положення)

з однієї сторони, і     

(найменування підприємства, поступливого грошову вимогу)

іменоване надалі «Клієнт» («Кредитор»), в особі  

(посада, П.І.І.)

діючого на основі      ,

(Статуту, положення)

з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведеному.1. Предмет угоди

1.1. За цією угодою Фінансовий агент передає Клієнтові грошові кошти в рахунок

грошової вимоги Клієнта (Кредитора) третій особі (боржникові)           

            >

(найменування організації-боржника)

що випливає з надання Клієнтом   

(товарів, виконання їм робіт і надання послуг)

а Клієнт поступається Фінансовому агентові цією грошовою вимогою.

1.2. Право Клієнта на передачу грошової вимоги підтверджується такими доку-ментами:

(договір клієнта з боржником: номер, дата висновку, рішення суду і т.д.)

і на момент поступки цієї грошової вимоги Клієнтові не відомі обставини, внаслідокяких боржник має право не виконувати вимогу.

1.3. Клієнт гарантує, що між ним і боржником немає угоди про заборону або об-меження поступки грошової вимоги третій особі.

1.4. Фінансовий агент купує наступну грошову вимогу Клієнта:

(сума основного боргу, відсотки, штрафні санкції і т.д.)

1.5. Фінансовий агент зобов'язується передати Клієнтові в рахунок грошової ви-моги Клієнта до боржника грошові кошти в такому розмірі:      

1.6. Вказані грошові кошти передаються в такі терміни і в такому порядку:

1.7. Згідно з даною угодою подальша поступка грошової вимоги фінансовим аген-том не допускається.

Відповідальність Клієнта перед Фінансовим агентом

Клієнт несе перед Фінансовим агентом відповідальність за дійсність грошо-вої вимоги, що є предметом поступки.

Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржникомвимоги, що є предметом поступки, у випадку пред'явлення його Фінансовим агентомдо виконання.

Зобов'язання Сторін перед боржником.

Клієнт зобов'язується письмово повідомити боржникові про поступку грошо-вої вимоги Фінансовому агентові з визначенням предмета виконання грошової вимо-ги, а також вказівкою фінансового агента, якому повинен бути проведений платіж.

Фінансовий агент зобов'язується в розумний термін надати боржникові до-каз того, що поступка грошової вимоги Фінансовому агентові дійсно мала місце.

На вимогу Фінансового агента до боржника провести платіж, боржник маєправо пред'явити до заліку свої грошові вимоги, що випливає з договору з Клієнтом,які вже були в боржника до часу, коли їм було отримано повідомлення про поступкувимоги Фінансовому агентові.

Виконання грошової вимоги боржником Фінансовому агентові звільняєборжника від відповідного зобов'язання перед Клієнтом.

Право Фінансового агента на суму, отриману від боржника.

За цією угодою фінансування під поступку грошової вимоги Фінансовийагент набуває права на всі суми, які він отримає від боржника на виконання вимоги,а Клієнт не несе відповідальності перед Фінансовим агентом за те, що отримані нимсуми виявилися меншими від ціни, за яку, згідно підпункту 1.5 цього договору, Агентпридбав вимоги.

У разі порушення Клієнтом своїх зобов'язань за договором, укладеним зборжником, боржник не має права вимагати від Фінансового агента повернення сум,уже сплачених йому за грошовою вимогою, що перейшла, якщо боржник має правоотримати такі суми безпосередньо з Клієнта.

Боржник, що має право отримати безпосередньо з Клієнта суми, сплаченіФінансовому агентові в результаті поступки вимоги, проте має право вимагати по-вернення цих сум Фінансовим агентом, якщо доведено, що останній не виконав своєзобов'язання здійснити Клієнтові обіцяний платіж, пов'язаний з поступкою вимоги,

або здійснив такий платіж, знаючи про порушення Клієнтом того зобов'язання передборжником, до якого належить платіж, пов'язаний з поступкою вимоги.

5. Завершальні положення.

У всьому іншому, не передбаченому в цьому договорі, сторони керуватимуть-ся положеннями цивільного законодавства, що діє.

Договір вступає в силу з моменту його підписання, складений у            при-мірниках.

Адреси і банківські реквізити сторін:

Клієнт:           

Фінансовий агент:

РОЗДІЛ 4КОНТРАКТИ ПРО МІЖНАРОДНЕПРОМИСЛОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Глава 14. Особливості складання міжнародних контрактівпро промислове співробітництво