14.1. Загальна характеристика міжнародних контрактівпро промислове співробітництво

магниевый скраб beletage

Промислове співробітництво відіграє в розвитку міжнародної торгівлі все важли-вішу роль. У багатьох випадках промислове співробітництво набуває складних форм,які не є загальновідомими формами торговельних угод і в той же час включають різ-номанітні елементи останніх. Складання угод про промислове співробітництво, та-ким чином, примушує виявляти винахідливість та ініціативу в юридичному плані ів той же час щонайбільше пристосовуватися до економічних, фінансових, торговель-них аспектів операцій з промислового співробітництва. Оскільки угоди про промис-лове співробітництво беруть свій зміст із класичних договорів економічного і торго-вельного права, укладачі міжнародних угод про промислове співробітництво можутькеруватися тими нормами національного права, міжнародного права та міжнародноюпрактикою, які стосуються певних частин всієї операції. У зв'язку з цим необхіднозазначити угоди про міжнародну передачу технологій, угоди на постачання і мон-таж обладнання, угоди про технічну допомогу і спорудження великих промисловихоб'єктів. Однак просте поєднання цих окремих видів угод і тим більше їхнє включен-ня до системи угод про промислове співробітництво створюють для укладачів цихугод нові та найчастіше трудно вирішувані проблеми.

Промислове співробітництво означає економічні взаємини і діяльність, що обу-мовлені укладанням: угод строком на декілька років, які виходять за межі простоїкупівлі-продажу товарів і послуг і охоплюють ряд взаємодоповнюваних чи взаємо-пов'язаних операцій (на рівні виробництва, розробки і передачі технології, збутутощо); угод, які визначені урядами у двосторонніх та багатосторонніх домовленостяхяк угоди про промислове співробітництво.

З метою подальшого уточнення поняття промислового співробітництва, різніформи яких можуть набувати угоди про промислове співробітництво, поділяються нашість основних категорій: передача ліцензій з оплатою виробленою з їх використан-ням продукцією, постачання комплектних заводів чи поточних ліній з оплатою виго-товленою ними продукцією; спільне виробництво і спеціалізація; субпідряди; спільніоперації; спільні заявки на підряд, спільне будівництво та аналогічні проекти. Угода-ми про промислове співробітництво вважаються угоди, які, виходячи за межі простоїкупівлі-продажу товарів та послуг, передбачають виникнення між сторонами, що на-лежать до різних країн, довгострокової спільності інтересів, що має на меті забезпе-чення взаємних вигод для зацікавлених сторін. Ці договори стосуються насамперед:

передачі технології та технологічного досвіду;

співробітництва в галузі виробництва, включаючи у відповідних випадкахспівробітництво у дослідженнях і розробках при спеціалізації виробництв;

співробітництва в освоєнні природних ресурсів;

збуту спільно чи за загальний рахунок продукції, яка виробляється в резуль-таті промислового співробітництва в країнах-сторін в договорі чи на ринкахтретіх країн[23].

Перераховані операції, які можуть набувати та сполучати різноманітні форми,пов'язані чи не пов'язані зі створенням виробничого об'єкта в країні однієї зі сто-рін угоди чи в третій країні. Тому необхідно визначати, як зв'язки між створеннямпромислового об'єкта і однією чи декількома із вищезазначених операцій чи анало-гічною операцією, з одного боку, впливають на угоди про спорудження об'єктів, а зіншого — на угоди про промислове співробітництво.

Які б не були мотиви укладання договорів про промислове співробітництво — пе-редача технічних знань чи обмін ними, пошук кращих умов виробництва і викорис-тання робочої сили, розширення серійного виробництва, спеціалізація виробництва,пошук нових ринків, скорочення витрат виробництва тощо — найчастіше в цих уго-дах передбачається обмін послугами чи товарами між зацікавленими сторонами. Удеяких випадках продукція, отримана в результаті промислового співробітництва,використовується для оплати інших поставок чи послуг, які є частиною договору.Однак ці угоди завжди повинні відображати справжній дух співробітництва, якийстворює спільність інтересів.

Із самого характеру угод про промислове співробітництво випливає, що вони по-винні мати певний термін дії. Коли угоди про промислове співробітництво пов'язанізі спорудженням великого промислового об'єкта, вони повинні в обов'язковому по-рядку діяти і після закінчення прийняття об'єкта протягом декількох років, щоб мо-гла проявитися дія промислового співробітництва. Період дії цих угод про співробіт-ництво, строк вступу в силу, а також способи їх відновлення чи розриву в будь-якомувипадку повинні бути чітко визначені в договорах.

Нерідко такого роду операції мають еволюційний характер, що не є правилом вусіх випадках промислового співробітництва. У багатьох випадках промислове спів-робітництво починається в якійсь одній обмеженій галузі і поширюється потім наінші галузі.