15.1. Види міжнародних договорів на спорудженняпромислових об'єктів

магниевый скраб beletage

Міжнародні договори на спорудження промислових об'єктів передбачаютьучасть партнерів у здійсненні спільної програми будівництва визначеного об'єкта.Відносини між партнерами обмежуються строком дії угоди після виконання проекту.

Учасниками таких договорів виступають: замовник, з одного боку, а з другого —окремі незалежні фірми, постачальник або декілька постачальників устаткування чипромислових установок, підрядчик або декілька підрядчиків з інженерних і будівель-них робіт, конструкторські бюро та інженерно-консультаційні фірми, фірми, які пе-редають технологію на підставі ліцензійних угод, об'єднання фірм, які створюютьсяу вигляді змішаних за капіталом компаній, спільних підприємств, які є юридичнимиособами, а також у формі асоціацій, консорціумів, які не є юридичними особами.

З незалежними фірмами замовник може укладати:

окремі договори на поставку та монтаж промислового устаткування, на вико-нання будівельних та інженерних робіт. У цьому випадку постачальники про-мислового обладнання й підрядчики з будівельних чи інженерних робіт несутьпряму відповідальність перед замовником за виконання поставок і робіт. За-мовник або сам забезпечує координацію виконання окремих поставок і видівробіт з метою дотримування їхньої необхідної послідовності, або призначаєінженера-консультанта, якому доручає проведення такої координації від іме-ні замовника, уклавши з ним договір про надання інженерно-консультаційнихпослуг. Замовник, як правило, сам здійснює попередні дослідження, які є під-ставою для розроблення проекту, проектно-конструкторських робіт, виборубудівельного майданчика. Однак він може залучати до таких робіт і сторонніорганізації на підставі укладання відповідних договорів.

Укладання окремих договорів на будівництво промислових об'єктів, на буді-вельні та інженерні роботи застосовується у випадку, коли замовник є одно-часно автором технології виробництва, а також коли технологічний процесвиробництва надано йому третьою стороною. Якщо постачальнику техноло-гічного процесу доручається розробити проект та низку постачань і послуг, щонеобхідні для його споруди, то він стає головним контрагентом і може взяти насебе гарантію за досягнення проектних показників об'єкта;

комплексні договори, які передбачають виконання як будівельних і монтаж-них робіт, так і поставку і монтаж промислового устаткування. Відповідаль-ність за спорудження об'єкта покладається на генерального контрагента, якимзазвичай є фірма, що виконує переважну частину робіт;

договори «під ключ», при укладанні яких контрагент бере на себе щодо за-мовника повну відповідальність за спорудження об'єкта і його передачу за-мовникові. При цьому об'єкт повинен бути готовий до експлуатації відповіднодо умов договору, специфікацій і гарантій. Цей вид договору передбачає пере-давання замовнику контрагентом проекту промислового об'єкта, а також тех-нічної документації та інструкцій щодо експлуатації цього об'єкта. При спору-дженні промислового комплексу за кордоном у договорах може передбачатися,що замовник надає в розпорядження контрагента допоміжну робочу силу, яканеобхідна для будівництва, для експлуатації об'єкта, а також сировину, послу-ги та інше, що необхідне для випробувань, пов'язаних з прийманням об'єкта,та його роботи протягом гарантійного періоду. Контрагент зазвичай бере насебе відповідальність за організацію та координацію постачань і робіт. Йомунадається право вибору субпідрядників, а замовник схвалює цей вибір, проте вподальші відносини контрагента із субпідрядниками не втручається.

Велика увага в договорах на спорудження промислових об'єктів приділяється ви-значенню порядку розрахунків. Так, узгоджуються:

способи платежу готівкою, з кредитом покупця та продавця, з авансом;

умови обміну між партнерами готовою продукцією та її складовими частинами;

умови повного або часткового погашення кредитів, які надаються одним парт-нером іншому за допомогою готової продукції чи її компонентів, які отриманівнаслідок співробітництва;

розподіл витрат на дослідження та виробництво;

організація спільного збуту;

участь сторін у прибутках;

порядок оплати одним із партнерів додаткових витрат;

порядок реінвестування прибутків, які одержуються від промислового співро-бітництва в країні, де споруджується об'єкт;

визначення валюти контракту та валюти платежу, узгодження обмінних кур-сів.

Важливими пунктами договору є умови щодо виникнення форс-мажорних обста-вин та статті про арбітраж на випадок урегулювання суперечок між контрагентами.