15.2. Керівництво для складання контрактівна будівництво промислових об'єктів

магниевый скраб beletage

Це Керівництво розроблено ЮНСІТРАЛ для регулювання відносин, що виника-ють у межах міжнародних відносин. Нижче наводяться витяги з нього.

Розділ 1. Дослідження, передуючі укладанню контракту

Дослідження, передуючі укладанню контракту, допомагають замовникові ухвали-ти рішення про укладання контракту на будівництво промислового об'єкта і визначи-ти характер і об'єм робіт. У більшості випадків ці дослідження здійснюються замов-ником або за дорученням замовника. Дослідження, передуючі укладенню контракту,можуть включати дослідження можливостей, попередні техніко-економічні дослід-ження, техніко-економічні обґрунтування і детальні дослідження.

Якщо замовник не має в своєму розпорядженні в рамках свого персоналу ква-ліфікованих співробітників для проведення досліджень, передуючих укладаннюконтракту, він може скористатися послугами якої-небудь фірми, яка виступає в роліконсультанта, до якої він має довір'я. Фірма-консультант може вибиратися шляхомпроцедури відбору, розрахованої на можливість конкуренції між перспективнимиконсультуючими фірмами.

Як загальна умова дослідження, передуючі укладенню контракту, не повинніпроводитися фірмою, яка може виступати як підрядчик на будівництво об'єкта,враховуючи можливий конфлікт інтересів; хоча в деяких високоспеціалізованихгалузях, можливо, виявиться необхідним, щоб дослідження, передуючі укладеннюконтракту, здійснювалися потенційним підрядчиком. Проте для замовника, мож-ливо, було б прийнятне, щоб фірма, що здійснювала дослідження, передуючі укла-денню контракту, просто контролювала будівництво об'єкта, здійснюване іншимифірмами. З іншого боку, в деяких випадках замовникові, можливо, було б вигідно,щоб фірма, що здійснює дослідження, передуючі укладанню контракту, згодом нада-ла проект або виступала в ролі інженера-консультанта з питань будівництва. Протезамовник, можливо, побажає взяти до уваги можливість конфлікту інтересів у цьомувипадку.