Розділ 2. Вибір методу укладення контракту

магниевый скраб beletage

Замовник, що має намір укласти контракт на будівництво промислового об'єкта,може укласти або один контракт з одним підприємством або групою підприємств, яканестиме відповідальність за виконання всіх зобов'язань, необхідних для завершеннябудівництва, або розділити зобов'язання між декількома сторонами, уклавши окре-мий контракт з кожною з них. Крім того, замовник сам може побудувати ту або іншучастину об'єкта.

Вибраний ним метод може залежати від декількох чинників (наприклад, від того,чи є технологія, використовувана для будівництва об'єкта, винятковою власністюєдиного постачальника, або від того, чи здатний замовник координувати виконанняробіт декількома сторонами). В рамках кожного з цих методів існують різні можливіпідходи до укладання контракту.

Підхід до укладання контракту, коли для виконання всіх зобов'язань, необхіднихдля завершення всього об'єкта наймається один підрядчик, в цьому Посібнику на-зивається укладенням контракту «під ключ». У тому випадку, коли у потенційнихпідрядчиків «під ключ» запрошуються конкуруючі тендери, кожен такий тендер будезаснований на індивідуальному проекті підрядчика, що бере участь у торгах, і томузамовник матиме можливість вибрати той проект, який найбільше відповідає йоговимогам. Разом з тим іноді скрутно порівняти різні проекти. Підрядчик «під ключ»іноді може керуватися більше прагненням запропонувати вигідну ціну, ніж необхід-ністю забезпечити довговічність, надійність і простоту експлуатації об'єкта. З іншогобоку, як правило, у нього немає стимулу для розробки надмірно складного об'єкта. Вдеяких випадках єдиний підрядчик, крім ухвалення зобов'язань за контрактом «підключ», може взяти на себе зобов'язання забезпечити після завершення будівельнихробіт експлуатацію об'єкта і досягти узгодженої проектної потужності з персоналомсамого замовника при використанні сировинних матеріалів та інших чинників, ука-заних у контракті. Такий підхід у цьому Посібнику іменується укладенням контрак-тів «продукція на руки».

Оскільки єдиний підрядчик дуже ризикує при здійсненні всіх робіт, необхід-них для завершення об'єкта, і повинен нести витрати щодо забезпечення захистувід такого ризику, загальна ціна об'єкта може бути нижчою в тому випадку, якщонаймаються декілька підрядчиків, ніж у разі найму єдиного підрядчика. Для будів-ництва великого промислового об'єкта яке-небудь окреме підприємство може немати в своєму розпорядженні достатніх технічних або фінансових коштів. Отже,замовник може спробувати укласти контракт з групою підприємств, які спільноможуть мати в своєму розпорядженні необхідні засоби і досвід для будівництваоб'єкта. Однією з таких можливостей для замовника є укладення контракту з яким-небудь окремим підприємством, яке укладе субпідряди на виконання деяких своїхобов'язків за контрактом на будівництво об'єкта. Ще однією можливістю для замов-ника є укладання контракту з групою підприємств, які об'єднуються для виконаннязобов'язань підрядчика. У контракті, можливо, доцільно чітко викласти функції іобов'язки такої групи підприємств або її членів, з тим щоб уникнути деяких право-вих наслідків використання того або іншого терміну, які можуть виникнути череззастосовне право.

Залежно від того, чи буде ця група підприємств діяти як незалежна юридичнаособа, застосовуватимуться різні міркування. Якщо ця група не буде незалежноююридичною особою, бажано врегулювати в контракті питання про те, чи повиненкожний з членів цієї групи нести відповідальність за виконання зобов'язань усіхчленів групи або ж він нестиме відповідальність за виконання лише своїх власнихзобов'язань. У контракті, можливо, буде бажано врегулювати і інші питання, що ви-никають у зв'язку з використанням такої форми угоди.

У тому випадку, коли замовник розподіляє всі зобов'язання, необхідні для завер-шення об'єкта, між двома або більше сторонами, він повинен координувати об'єм ітерміни виконання робіт за кожним контрактом для виконання своїх завдань щодобудівництва. Підхід, що передбачає укладення декількох контрактів, може полегши-ти замовникові використання місцевих підрядчиків для будівництва окремих частиноб'єкта. Те, як окремі роботи по будівництву розподілятимуться між різними сто-ронами, залежатиме від характеру і розмірів об'єкта, а також національної політикикраїни замовника. Ризики, які несе замовник у зв'язку з координацією робіт за окре-мими контрактами, можна істотно знизити, якщо найняти інженера-консультанта,який консультуватиме замовника з питань забезпечення належної координації. Якальтернатива замовник може найняти керівника будівництвом із ширшим коломобов'язків. Ще одним методом є той, за якого один з підрядчиків бере на себе відпо-відальність за певну частину діяльності щодо координації. Крім того, замовник можезнизити ризики, пов'язані з наймом більш ніж одного підрядчика, передбачивши,щоб один з підрядчиків відповідав за передачу технології, забезпечення проекту длявсього об'єкта і будівництво головних частин об'єкта. Цей підрядчик може відповіда-ти також за передачу замовникові в узгоджені терміни завершений об'єкт, який можеексплуатуватися відповідно до контракту, за винятком тих випадків, коли йому недозволяє зробити це невиконання зобов'язань іншою стороною, найнятою підрядчи-ком. Крім того, замовник може застосовувати такий підхід, коли він укладає контрактз єдиним підрядчиком на будівництво всього об'єкта відповідно до технології і про-екту, переданих цьому підрядчикові.

Будівництво об'єкта може бути здійснене в рамках спільного підприємства під-рядчика і замовника. Спільне підприємство має для кожної із сторін ряд переваг інедоліків. Спільне підприємство може ґрунтуватися на різноманітних правовідноси-нах. Створюючи спільне підприємство, сторони мають враховувати відповідні нормивживаного права, які нерідко є обов'язковими.